دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، زمستان 1399 
18. تاثیر حکمرانی مطلوب در توسعه شهری در ایران

صفحه 273-289

علی اصغر محمدی؛ حسین عزیزی؛ محمد مرادی