دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، زمستان 1400 
2. مطالعه موانع و چالش های زمینه ای فراروی حکمروایی مدیریت شهرها در ایران

صفحه 18-31

محسن آشناور؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ ابوالفضل ربیعی فرداد