اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آئیژ عزمی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار گروه جغرافیا/دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~a.azmi
a.azmirazi.ac.ir
09123143354
0000-0001-8409-6262

سردبیر

آئیژ عزمی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه رازی/گروه جغرافیا

lit.razi.ac.ir/~a.azmi
a.azmirazi.ac.ir
0000-0001-8409-6262

h-index: 5  

مدیر اجرایی

فروغ رضازاده

وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بین الملل وکیل دادگستری، کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

search.icbar.org/Lawyer/30369/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA__%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_
foroughrezazadeh1367gmail.com

اعضای هیات تحریریه

احمد زنگانه

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری/دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/202/
zanganehkhu.ac.ir

علی شماعی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/204/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
shamaikh.ac.ir

مهدی رمضانزاده لسبویی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گروه مدیریت جهانگردی/دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~mramezanzadeh/
m.ramezanzadehumz.ac.ir

سعیدرضا اکبریان رونیزی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/faculty/home/akbarian/fa
akbarianshirazu.ac.ir

بهرام ایمانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار گروه برنامه ریزی شهری و روستایی/دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=1137&slc_lang=fa&sid=1&mod=scv
imani_buma.ac.ir

شهلا چوبچیان

توسعه کشاورزی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی/دانشگاه تربیت مدرس

agr.modares.ac.ir/index.jsp?siteid=56&fkeyid=&siteid=30&pageid=6404&tchcode=393009
shchoobchianmodares.ac.ir

حمدالله سجاسی قیداری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار گروه جغرافیا/دانشگاه فردوسی مشهد

ssojasi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
ssojasium.ac.ir

حجت الله شرفی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی/بخش جغرافیا/دانشگاه شهید باهنر کرمان

hu.uk.ac.ir/~hsharafi
hsharafiuk.ac.ir