مدلسازی شناخت و تحلیل سازوکارهای سرمایه اجتماعی و اثرات آن بر پایداری اقتصاد سکونتگاه های روستایی (بخش مرکزی شهرستان جیرفت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آمایش و جغرافیای انسانی ، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی،

10.22034/gahr.2024.347105.1726

چکیده

شناخت سازوکارهای سرمایه اجتماعی در گستره برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای سکونتگاه‌های روستایی بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است و در راستای برنامه‌های توسعه پایدار اقتصادی سکونتگاه های روستایی نقش بنیادین دارد. زیرا سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه های مورد نیاز روستاییان شناخته می شود از این رو، به عنوان یک هنجار در برنامه های پایداری اقتصاد سکونتگاه های روستایی قلمداد شده است. براین اساس، پژوهش حاضر به روش کمی و توصیفی – تحلیلی در 400 خانوار نمونه تصادفی و 30 روستای نمونه از مجموع 187 روستای بخش مرکزی شهرستان جیرفت بررسی شد؛ برای ارایه چارچوب معناداری از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ایموس گرافیک رابطه میان ابعاد سرمایه اجتماعی و شاخص های پایداری اقتصاد سکونتگاه های روستایی در بخش مرکزی شهرستان جیرفت بهره گرفته شد. نتایج پژوهش آشکار ساخت، میان ابعاد سرمایه اجتماعی و شاخص های پایداری اقتصادی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، برای بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش در سکونتگاه های روستایی در ناحیه مورد مطالعه از آزمون T تک نمونه ای استفاده شدکه نشان می دهد هر 6 متغیر سرمایه اجتماعی و 11 متغیر پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی بررسی شده در سطح معناداری کمتر از 05/0 قرار دارند. براین بنیان، با توجه به سطح معناداری می توان گفت که رابطه معناداری بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی وجود دارد. بنابراین؛ می توان گفت که سرمایه اجتماعی از ارکان بنیادین در کیفیت شاخص های پایداری اقتصادی تلقی می شود که از طریق بهبود و ارتقاء آگاهی، اعتماد، انسجام، تشکل، شبکه و روابط و مشارکت اجتماعی در افزایش میزان توسعه و پایداری روستاها کارساز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling the knowledge and analysis of social capital mechanisms and its effects on economic stability Rural settlements (central part of Jiroft city)

نویسندگان [English]

 • Naser shafieisabet 1
 • fatemeh karimi marezi 2
1 Department of Planning and Human Geography, Shahid Beheshti University, Faculty of Earth Sciences, Tehran, Iran
2 Master Student, Department of Human Geography and Planning, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University,
چکیده [English]

Understanding the mechanisms of social capital in the field of planning and policy-making for rural settlements is very valuable and important and plays a fundamental role in sustainable economic development plans of rural settlements. Accordingly, the present study was conducted by quantitative and descriptive-analytical methods in 400 random sample households and 30 sample villages out of a total of 187 villages in the central part of Jiroft city; To provide a meaningful framework, the structural equation modeling method was used using Emus Graphic software, the relationship between the dimensions of social capital and economic sustainability indicators of rural settlements in the central part of Jiroft. The results of the research reveal that there is a positive and significant relationship between the dimensions of social capital and indicators of economic sustainability. The results of the research reveal that there is a positive and significant relationship between the dimensions of social capital and indicators of economic sustainability. Also, to investigate the relationship between research variables in rural settlements in the study area, a one-sample t-test was used which shows that all 6 variables of social capital and 11 variables of economic stability of rural settlements studied at a significance level of less than 0.05 Are located. Therefore, considering the level of significance, it can be said that there is a significant relationship between the variables of social capital and economic sustainability of rural settlements. Also, to investigate the relationship between research variables in rural settlements in the study area, a one-sample t-test was used which shows that all 6 variables of social capital and 11 variables of economic stability of rural settlements studied at a significance level of less than 0.05 Are located.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Social Capital
 • Economic Sustainability
 • Rural Settlements
 • Structural Equation Modeling
 • Jiroft
 1. 1.آشتیانی، علی فتحی(1389)، «مقدمه ای در آزمون های روان شناختی» ، انتشارات بعثت214-1.

  2.سلمانی، محمد؛ تقی پور، فریده؛ رمضان زاده، لسبویی، مهدی و جلیلی پروانه، زهرا(1387) بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی(مشارکت مدنی، تعامل اجتماعی و اعتماد) در توسعه روستایی(مورد مطالعه: روستاهای باغستان و برون-شهرستان فردوس)، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره 12 ، 45-23.

  1. رحمانی فضلی، عبدالرضا؛ منشی زاده، رحمت الله و علی پوریان، جهانبخش(1394). شناسایی و تحلیل پیش نیازهای برنامه ریزی توسعه اقتصادی با تأکید بر مشاغل زنجیره ای و تعاونی در روستاهای بخش مرکزی هیرمند، مجله جغرافیا و روابط انسانی، زمستان 1399، دوره 3، شماره 3.

  3.سرایی، حسن(1389). مقدمه ای بر نمونه گیری بر تحقیق، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران98.

  4.شمس الدینی، علی وجمینی، داود(1395)، ارزیابی عملکرد نهادهای متولی در توسعه سکونتگاه های روستایی با رویکرد معادلات ساختاری مورد مطالعه: شهرستان جوانرود، جغرافیا و توسعه، 43، صص: 50-35.

  5.قاسمی، وحید(1389)، مدل سازی معادله ساختاری با کاربرد AMOS Graghics نشر جامعه شناسان، تهران.

  6.مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن شهرستان جیرفت، سال 1395.

  7.نوری پور، م؛ رحیمی، ع. (1390). ارزیابی معیارهای پایداری روستایی شهرستان دنا براساس فرایند ارتباطات. فصل نامه پژوهش های روستایی. 2(1)، 63-92.

  8.یحیی آبادی، ا؛ دادفر، ا. (). تحلیلی از اشتغال براساس مفهوم کار شایسته در ایران. مجله کار و جامعه. 98و99، 77-87.

  1. Ahrweiler, P. and Keane, M., 2013, Innovation Networks, Mind & Society 12, pp.73–90, DOI 10.1007/s11299-013-0123-7.

   

  1. Abdul-Hakim، R.، Abdul-Razak، N. A.، & Ismail، R. (2010). Does social capital reduce poverty? A case study of rural households in Terengganu، Malaysia. European journal of social sciences،14(4)، 556-566.‏
  2. Boggia, A., Rocchi, L., Paolotti, L., & Greco, S. (2014). Assessing Rural Sustainable Development potentialities using a Dominance-based Rough Set Approach. Journal of Environmental Management, 144, 160-167.
  3. Bhagavatula, S., Elfring, T., Van Tilburg, A., & Van De Bunt, G. G. (2010). How social and human capital influence opportunity recognition and resource mobilization in India's handloom industry. Journal of Business Venturing, 25(3), 245-260.‏
  4. Burt, R. S., Bian, Y., & Opper, S. (2018). More or less guanxi: Trust is 60% network context, 10% individual difference. Social Networks, 54, 12-25.‏
  5. Bourdieu, P. (1992). The economics of linguistic exchanges. Social science information, 16(6), 645-668.
  6. Blackburn, C. L. (2019). The benefit received from visual information when listening to clear and degraded speech in background noise. Nottingham Trent University (United Kingdom).‏
  7. Barghomadi, Hadi (2009), The effect of the destruction of the nomadic neighborhood on social capital Khak-e-Sefid neighborhood, Social Welfare Quarterly, Year 7, No. 28, p. 283-263.

   

  1. Cobbinah, P. B. (2015). Contextualising the meaning of ecotourism. Tourism Management Perspectives, 16, 179-189.‏
  2. Cvetanovic, S., Despotovic, D. and Filipovic, M., 2016, The Concept of Social Capital in Economic Theory, Economic, Vol 61, Issue 1, pp. 73-84.
  3. Castells, Manuel, (2008), The Age of Information: The Rise of Network Society, Volume One, translated by Ahad Aliqlian and Afshin Khakbaz,Tehran, new design
  4. Fukuyama, Francis (2000) The End of Order, Social Capital and its Preservation, translated by Gholam Abbas Tavassoli, Iranian Society Publications, Tehran.
  5. Hopwood, B., Mellor, M., & Obrien, G. (2005). Sustainable development: mapping different approaches. Sustainable, 13(2), 38-52.
  6. Ibietan, J., 2010, The Role of Local Government in Rural Development Issues, Knowledge Review, Vol. 20, No 2, pp. 30-38
  7. Khanh, V. T. P., (2011). Research on impact of chitosan oligomers on biophysical characteristics, growth, development and drought resistance of coffee. Carbohydrate polymers, 84(2), 751-755.‏
  8. Kalolo, A., Mazalale, J., Krumeich, A. and Chenault, m, 2019, social cohesion, social trust, social participation and sexual behaviors of adolescents in rural Tanzania BMC Public Health, available on: https://doi.org/10.1186/s12889-019-6428-7
  9. Levitte, Y., & Gonzalez-Campo, C. H. (2018). Differences in technology transfer between regional innovation systems of developed and developing countries. GCG: Revista de Globalización, Competitividad & Gobernabilidad. Sep-Dec2018, 12(3), p79-96.

   

  1. Lazaro, B. And Théry, M, 2019, Empowering communities? Local stakeholders’participation in the Clean Development Mechanism in Latin America. WorldDevelopment 114,pp. 254- 266

   

  1. Lai، C. C.، & Lin، C. P (2008)، Tourism development and economic growth: a closer look at panels. Journal of Tourism Management. 29 (1)، 180 – 192
  2. Liu, R. D. (2014). The influence of self-efficacy on entrepreneurial behavior among K-12 teachers. Teaching and Teacher Education, 72, 44-53.
  3. Mukalla, P. (2012). Field Testing and Performance Evaluation of a Mobile-platform-based QR Code Reader for Multilingual Public Information Display Applications (Doctoral dissertation, San Diego State University).‏
  4. Marinakis, Vangelis, Flamos, Alexandros, Stamtsis, Giorgos, Georgizas, Ioannis, Maniatis, Yannis, & Doukas, Haris. (2020). The Efforts towards and Challenges of Greece’s Post-Lignite Era: The Case of Megalopolis. Sustainability, 12(24), 10575.
  5. Misopoulos, Fotios. (2019). Environmental sustainability in supply chains: evidence from the construction industry in the UK and Greece.
  6. Pretty, A. (2011). The ‘Barefoot Model’of economic empowerment in rural Rajasthan. Journal of the Indian Ocean Region, 13(1), 54-75.
  7. Pugalis, L. and Tan, SF, 2017, The Role of Local Government in Local and Regional Economic Development, University of Technology Sydney.
  8. Peris, J. Cebillo-Baque M.A. and Calabuig, C., 2011, Scrutinizing the Link Between Participatory Governance and Urban Environmental Management, the Experience in Arequipa during 2003-2006, Habitat international, 35(1), pp. 84-92.

   

  1. Putnam, R. (2011). Rural entrepreneurship and transformation: the role of learnerships. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 23(5), 734-751.
  2. Suzuki, N., Ciftci‐Yilmaz, S. U. L. T. A. N., & Mittler, R. O. N. (2010). Reactive oxygen species homeostasis and signalling during drought and salinity stresses. Plant, cell & environment, 33(4), 453-467.‏
  3. Sabet, N. S., & Khaksar, S. (2020). The performance of local government, social capital and participation of villagers in sustainable rural development. The Social Science Journal, 1-29.
  4. Simpson, R. J. (2018). Extracellular vesicles in cancer—implications for future improvements in cancer care. Nature reviews Clinical oncology, 15(10), 617-638.‏
  5. Taşdemir, D.C., Bahar, A.D., Çayırağası, F, 2017, A Study on Social Capital Concept,Development and Importance, International journal of management science and business administration, PP. 52-5
  6. UNCSD. (1998). Indicator of sustainable development: Framework and methodologies. USA: UNCSD-DPCSD.
  7. Vasylchenko, OP, Lotiuk, OS, & Gut, NY. (2018). CIVIL SOCIETY AS THE SUBJECT OF FORMATION OF STATE POLICY IN THE SPHERE OF SUBSOIL USE AND PROTECTION. Scientific Bulletin of National Mining University (6).
  8. You, H., & Zhang, X. (2017). Sustainable livelihoods and rural sustainability in China: Ecologically secure, economically efficient or socially equitable? Resources, Conservation and Recycling, 120, 1-13.