کلیدواژه‌ها = رقابتی بودن
ارزیابی شاخص های راهبرد توسعه شهری در چابهار

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 91-115

10.22034/gahr.2022.370307.1766

امید مبارکی؛ علی ولیقلی زاده؛ شکوفه صحراجو