تحلیل و مدلسازی جاذبه‌های شهرک صنعتی اردبیل- فاز2 برای مکان‌گزینی واحدهای صنعتی با استفاده از روش TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه علوم و تحقیقات پردیس اردبیل، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، اردبیل، ایران

چکیده

امروزه در اکثر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه خدمات در حال نقش آفرینی هستند. در کشور ما با وجودی که بیش از 90 درصد واحدهای تولیدی در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار می‌گیرند، بدلیل نداشتن استراتژی توسعه مبتنی بر ساختارهای موجود صنعتی و رها کردن واحدهای کوچک تولیدی به حال خود، این بنگاه‌ها نتوانسته‌اند سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش افزوده داشته باشند. در این رابطه ایجاد و تجهیز شهرکهای صنعتی می‌تواند شرایط مناسب‌تری را برای مکان‌گزینی صنایع کوچک و متوسط، و مدیریت متمرکز این صنایع فراهم کند. در مقاله حاضر جاذبه‌های شهرک صنعتی اردبیل- فاز2 در مکان گزینی واحدهای صنعتی مورد تحلیل قرار گرفته است. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است که جاذبه‌های شهرک را در 20 معیار مورد بررسی قرار می‌دهد. در حصول به سرجمع تناسب شهرک صنعتی اردبیل- فاز2 در مکان‌گزینی واحدهای صنعتی سعی شده است اطلاعات جمع آوری شده در چهارچوب تکنیک TOPSIS، بارگذاری شود. در برایند استفاده از تکنیک فوق ؛ امتیاز 49/0 در رابطه با جاذبه‌های شهر به لحاظ سرجمع معیارهای مورد بررسی بدست آمد . این وضعیت می‌تواندگویای وجود پاشنه آشیلهای متعدد در زمینه جذب واحدهای صنعتی در این شهرک باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and modeling attractions in Ardabil - Phase 2 Industrial park for the location of Industrial Town using TOPSIS method

نویسندگان [English]

 • ata Gaffari Ghiandeh 1
 • bahman vazifeh 2
 • Samira Saeidi zaranji 3
1 Professor Department of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil‌, Iran
2 Master of Geography and Urban Planning, Ardabil University of Sciences and Research Campus, Department of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil,
3 ph.d student, Mohaghegh Ardabili University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Today, in most countries, small and medium industries are acting in the various aspects of economic and social interests, industrial production and services provision. Although more than 90 percent of our production units are belong to small and medium industries , Due to the lack of Strategic Development based on existing industrial infrastructures and abandoning small production units in their status, the firm failed to make a significant contribution to GDP and creating value added . In this respect, building and equipping industrial parks can provide more appropriate conditions for locating small and medium industries, and centralized management of these industries. In this article, attractions in Ardabil - Phase 2 Industrial park for the location of Industrial Town has been analyzed. This research is applied research in terms of Target and Descriptive research in terms of nature that study attractions of the industrial park's attractions by 20 criteria. In order to achieve total fitness of Ardabil - Phase 2 Industrial park for location of Industrial Town in terms of investigated criteria using TOPSIS method. In consequence of using above techniques, industrial park score was 0/49 in relation to the total number of investigated criteria. It shows that industrial park has some considerable for locating Industrial Town .

کلیدواژه‌ها [English]

 • location
 • Industrial Town
 • Industrial Clusters
 • Ardabil - Phase 2 Industrial park
 • آشور، حدیثه.(1390). بررسی و تحلیل تناسب و جاذبه های شهرک صنعتی آمل در مکان گزینی واحدهای صنعتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی.
 • افروز، بهنوش(1390). ارائه الگوی مناسب در سطح بندی عملکرد مدیریت شهری در بستر سازی برای توسعه کار آفرینی، پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی.
 • جعفرنژاد، احمد، محقر، علی؛ درویش، مریم، یاسایی، مهرداد(1389). ارائه روشی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تأمین با استفاده از ترکیب تئوری گرافیک، رویکرد ماتریسی و منطق فازی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 54، ص 145- 169.
 • خالصی، بهاره. (1387). تعیین مکان گزینی بهینه شهرک صنعتی ایران خودرو در تاکستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 • حسین زاده ، نعمت، نظافتی نمین، فردین؛ توکلی یرکی، علی؛ احمدی، هادی؛ غفاری، یونس(1399). تحلیل ساختار فضایی- کالبدی بافت فرسوده شهری با استفاده از روش تحلیل استراتژیک- سلسله مراتبی((SWOT- AHP. مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره2، شماره4، شماره پیاپی8؛ فروردین1399، ص360.
 • سایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  http://isipo.ir
 • شاد، روزبه، عبادی، حمید؛ مسگری، محمدسعدی؛ وفایی نژاد، علیرضا(1388). طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل های فازی، وزن های نشان گر و ژنتیک، نشریه دانشکده فنی، دوره 43، شماره4، 1388.
 • شکوئی، حسین(1385). دیدگاههای نو در جغرافیای شهری، تهران، انتشارات سمت، جلد اول، چاپ نهم.
 • شیعه، اسماعیل(1388). کارگاه برنامه ریزی شهری، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ سوم.
 • غلامی، عبدالوهاب(1390).کاربرد فنون MCDM در طرح و الویت بندی گزینه های مناسب در امر بازیافت و دفن پسماندهای شهری، پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی.
 • فتایی، ابراهیم. (1384). ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی (2) اردبیل، مجله علوم محیطی، شماره 7، صفحه 44 –
 • گلابچی، محمود و فرجی، امیر(1390).مدیریت پروژه های صنعتی، چاپ اول، انتشارت دانشگاه تهران.
 • مالچسفکی، یاچک.(1385). سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چند معیاری، ترجمه اکبر پرهیزگار، عطا غفاری گیلانده، تهران، انتشارات سمت.
 • مددی، محسن(1382). ارزیابی مکانیابی شهرکهای صنعتی استان چهارمحال بختیاری، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز.
 • مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نفوس و مسکن1395.
 • مشهدیزاده دهاقانی، ناصر(1387). تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، جلد اول، 1387.
 • Berggren, C. and Laestadius, S. (2003). Co-development and composite clusters—the secular strength of Nordic telecommunications. Industrial and Corporate Change, 12(1), pp.91-114.
 • Hoen, A. R. (2002). Identifying linkages with a cluster-based methodology, Economic Systems Research, 14(2), pp.131-146.
 • Moriarty BM. (1983). Hierachies of cities and spatial filtering of industrial development, regional science association. Industrial city site selection and environmental effects of paper of selected sites on Arak city.