کلیدواژه‌ها = آمریکا
نقش تصویرسازی ذهنی در راهبرد تغییر رژیم آمریکا در قبال ایران: با تاکید بر ناآرامی‌های سال 1396

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 443-460

سجاد مرادی کلارده؛ فرزاد نویدی نیا؛ عباس پوروحدانی