راهنمای نویسندگان

روش منبع نویسی در این مجله APA  است. جهت دانلود روش از این لینک استفاده نمایید.

 

لطفا در هنگام ارسال مقاله دقت فرمایید ترتیب مشخصات نویسندگان به شرح زیر نوشته شده باشد

 

ذکر دانشگاه/دانشکده/گروه/شهر/کشور/ایمیل

حتما در فهرست مقالات باید به یک مقاله از مجله جغرافیا و روابط انسانی ارجاع داده شده باشد. در غیر این صورت مقاله جهت اصلاح بازگردانده می شود.

 فرم تعهد نامه همراه با ارسال مقاله از طریق این لینک دانلود شده و در سایت بارگزاری شود.

فرم تعارض منافع از طریق این لینک دانلود شده و در سایت هنگام ارسال مقاله بارگزاری شود.

 

رعایت نکات و دستور‎العمل زیر برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار بموقع مجله هنگام ارسال مقالات ضروری است :

1-    مقالة ارسال شده در نشریة دیگر چاپ نشده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

2-    مجله به دو زبان فارسی و انگلیسی مقاله می پذیرد. در سال 3 شماره به زبان فارسی و یک شماره به زبان انگلیسی چاپ می شود.

3-   مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

4-  مقاله مورد نظر صرفاً از طریق سامانه مجله ارسال گردد.

5-حتما چکیده فارسی و انگلیسی ارسال شود. 

6-فرمت مجله به صورت زیر است.

عنوان: بی لوتوس 16پررنگ

عناوین مقاله: بی لوتوس 13 پررنگ

متن مقاله: بی لوتوس 13

عناوین جداول و نقشه ها: بی لوتوس 12 پررنگ 

متن جداول: بی لوتوس 10نازک

منابع در داخل متن (نام نویسنده،سال،شماره صفحه)

منابع در پایان: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان(سال انتشار) عنوان مقاله، نام نشریه، دوره، شماره، صفحات مقاله

فونت منابع: بی لوتوس 13

برای منابع خارجی فونت times new roman

عنوان مقاله انگلیسی: فونت  15  times new roman

عناوین مقاله انگلیسی:   times new roman bold 12

متن مقاله: times new roman  12

عناوین جداول: times new roman bold 11

متن جداول: times new roman  9