فرایند پذیرش مقالات

فرایند ارسال مقاله به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه است. فرایند کاری داوری از طریق انتخاب 2 داور است که مقالات بدون نام و مشحصات برای داور ارسال می شوند. توصبه می شود که یک داور پیشنهادی معرفی گردد که به فرایند کار داوری کمک خواهد کرد. ممکن است این داور برای داوری مقاله انتخاب شود.