اهداف و چشم انداز

مجله جغرافیا و روابط انسانی تحقیقات پیشرفته ای را منتشر می کند که به درک و تجزیه و تحلیل روابط انسان ها با یکدیگر و محیط طبیعی در ارتباط با اقتصاد ، فرهنگ و سبک زندگی کمک کند. مدیریت شهری و روستایی؛ تدوین ، اجرا و رقابت سیاست های چشم انداز های طبعی و انسانی و تعاملات انسانی با محیط طبیعی. این مجله یک انتشارات بین رشته ای است و از مقالات مختلف نظریات و رویکردهای روش شناختی ، که با ادبیات علوم اجتماعی و جغرافیایی در حوزه های هری، روستایی و سیاسی مرتبط باشد، استقبال می کند، همانطور که توسط رشته های جغرافیای روستایی ، جامعه شناسی روستایی ، اقتصاد کشاورزی و روستایی  برنامه ریزی برنامه ریزی شهری و شهرسازی و سنجش از راه دور تعریف شده است. این مجله این ژورنال دارای دامنه جهانی است و مقالاتی را براساس تحقیقات تجربی و کاربردی در هر قسمت از جهان که مورد توجه و علاقه خوانندگان بین المللی باشد ، درخواست می کند. مخاطبان اصلی این مجله محققان جغرافیا، علوم اجتماعی ، معلمان و دانشجویان علاقه مند به مسائل ، روندها و تجربیات انسانی و طبیعی هستند. در مجموع مقالاتی که شامل حوزه های زیر باشد مورد ارزیابی قرار می گیرند:

جغرافیای شهری،

جغرافیای روستایی،

سنجش از راه دور

شهر سازی،

جغرافیای سیاسی،

روابط متقابل شهر و روستا

ژئوپلیتیک،

جامعه شناسی روستایی،

کیفیت زندگی،

اقتصاد روستایی.