کلیدواژه‌ها = شاخص تنوع شانون
سنجش و تحلیل تنوع فرهنگی-اجتماعی در استان‌های ایران

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 35-63

باقر فتوحی مهربانی؛ حسین حاتمی نژاد