کلیدواژه‌ها = نیروی دریایی
نقش نیروی دریایی سپاه راهبردی در تامین امنیت وراهبردهای دفاعی

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 432-442

مریم رضایی؛ حسین دوستی مقدم