کلیدواژه‌ها = "برنامه‌ریزی مسکن"
ارزیابی کمی و کیفی شاخص‌های مسکن و پیش‌بینی آن برای افق 1405 مطالعه‌موردی: شهرک شهید باهنر مشهد

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 341-351

زهرا منتظری؛ پریسا هاشمی؛ محمد صنعتی ترشیزی