کلیدواژه‌ها = شاخص IRSD
بررسی شاخص محرومیت نسبی (IRSD) شهرهای استان لرستان

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 257-277

10.22034/gahr.2023.385152.1813

امیر حسینیان راد؛ علی نادر دهقانی الوار؛ مریم بیرانوندزاده