بررسی اهمیت و نقش توسعه و کارآفرینی روستایی در بهبود مناطق روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زنجان

چکیده

به اعتقاد کارشناسان و متخصصان، در شرایط فعلی کشور، بهترین روش ایجاد اشتغال و حل مسئله بیکاری، توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه است. بنابراین بسیاری از محققان با پررنگ نمودن نقش ساختارهای اقتصاد، تاکید ویژه بر کارآفرینی به عنوان یکی از عوامل اصلی تاثیر گذار بر توانمندی سازی گروه‌ها و قشرهای مختلف جامعه از جمله جوانان دارند. امروزه کارآفرینی بعنوان یک استراتژی و راهبرد در توسعه و شکوفایی و رشد جوامع انسانی به جایگزین بی بدیلی تبدیل گشته است که از طریق آن همه ی عوامل و منابع و امکانات یک جامعه بصورت خودجوش و از راه قرار گرفتن در یک روند تکاملی در جهت نیل به آرمانهای بلند اجتماعی بسیج گردیده تا منشا بسیاری از آثار و پیامدهای مثبت اقتصادی- اجتماعی گردند. لذا با در نظر گرفتن اهمیت نقش توسعه و کارآفرینی در روستاها، پژوهش حاضر تلاش دارد به بررسی اهمیت و نقش توسعه و کارآفرینی روستایی بپردازد. در این راستا برای دستیابی به نتیجه از روش‌شناسی توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای و اسنادی استفاده شده است. نتایج نشان داد که کارآفرینی در توسعه روستایی نقش بسیار موثری به همراه دارد و با بکارگیری استراتژی‌های اساسی توسعه کارآفرینی روستایی می‌توان به بهبود توسعه در مناطق روستایی به ویژه در زمینۀ اقتصادی، ایجاد شغل در بخش های غیر کشاورزی، بالا رفتن سطح رفاه ، کاهش فقر، توسعه اشتغال‌زایی در روستاها از طریق حاکم‌سازی فضای کارآفرینی و ... دسترسی پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

According to experts and experts, in the current situation of the country, the best way to create employment and solve the problem of unemployment, develop a culture of work and entrepreneurship in society. There fore, many scholars emphasize the role of economic structures, emphasizing entrepreneurship as one of the main factors influencing the empowerment of different groups and groups of society, including young people. Today, entrepreneurship

نویسنده [English]

  • esmat ansari
Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Zanjan University
چکیده [English]

According to experts and experts, in the current situation of the country, the best way to create employment and solve the problem of unemployment, develop a culture of work and entrepreneurship in society. There fore, many scholars emphasize the role of economic structures, emphasizing entrepreneurship as one of the main factors influencing the empowerment of different groups and groups of society, including young people. Today, entrepreneurship as a strategy and strategy in the development and prosperity of human societies has become an alternative to the inevitable, through which all the factors and resources and capabilities of a society are spontaneously engaged in an evolutionary process to achieve High social aspirations have been mobilized to be the source of many positive socio-economic impacts and consequences. There fore, considering the importance of the role of development and entrepreneurship in rural areas, the present study attempts to investigate the importance and role of rural development and entrepreneurship. Descriptive-analytical methodology and library and documentary sources have been used to reach this conclusion. The results showed that entrepreneurship plays a very effective role in rural development and by applying the basic strategies of rural entrepreneurship development can improve rural development especially in the economic field, create jobs in non-agricultural sectors, raise the level Prosperity, poverty alleviation, rural employment development were achieved through the dominance of the entrepreneurial environment, and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Sustainable Development
  • Rural Development
  • Rural Entrepreneurship
         1.         اهداف توسعه پایدار، ترجمه زهرا جواهریان، سید امیر فاتح وحدتی، علیرضا رحمتی، لیلا زمانی، تهران، گروه بین الملل طرفه، انتشارات حک، 1395، 168 صفحه.
         2.         Korton, D. (1990). Getng to the 21st Centry: Voluntry Acton and the Global Agenga, Connecton, West Hartord, Kumarian.
         3.         بیرانوندزاده، مریم، سبحانی، نوبخت، فلاحی خوشبحی، مصطفی، علیزاده، دانا(1397)، تحلیل سطوح پایداری توسعه روستایی در استان کرمانشاه، مجله علوم جغرافیایی، شماره29، پاییز و زمستان 1397.
         4.         Derek Gregory. Ron Johnston, Geraldine Pratt, Michael Watts, Sarah Whatmore, (2009), The Dictionary of Human Geography, Edition 5, Publisher, Wiley.
         5.         Zeller, Manfred. Rural development theory and policy. Germany: University of Hohenheim, 2006.
         6.         Chamhuri, s. (1996). Rural Development in jomo K.S. and Ng.Siew Kiat (eds), Malaysia’s Economic Development Experience, kuala lumpor: pelanduk publications.
         7.         همتی، علیرضا، پذیرا، عبدالرحیم (1397)، توسعه پایدار روستایی در ایران در مطالعات محققان داخلی، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی آب و محیط زیست، تهران، مرداد 1397.
         8.         فلاح حقیقی، نگین(1396)، هرم توسعه کارآفرینی روستایی بر اساس اصول سیاست­های توسعه روستایی اتحادیه اروپا، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلد چهارم، شماره اول، بهار 1396.
         9.         بوذر جمهری، خدیجه، رومیانی، احمد، اسماعیلی، آسیه (1396)، بررسی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در تقویت جوامع روستایی در راستای توسعه پایدار، همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور.
       10.       محمدی، حامد(1394)، توسعه روستایی یک خط مشی مناسب جهت دستیابی به توسعه پایدار در ایران، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شماره 189.
       11.       گودرزوند چگینی، مهرداد (1394)، توسعه پایدار؛ شاخص­ها و سیاست، فصلنامه سیاست جهانی، دورۀ چهارم، شمارۀ دوم، تابستان 1394.
       12.       بررسی نظریه­های توسعه روستایی در ایران و جهان (1393)، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران.
       13.       خانی، فضیله، قدیری معصوم، مجتبی، ملکان، احمد (1392)، تاثیر مولفه سرمایه اجتماعی بر ارتقـای توسـعه روسـتایی ، مطالعـه مـوردی :دهستان گودین، شهرستان کنگاور، جغرافیا( فصلنامه بین المللی انجمن جغرافیای ایران)، دوره جدید، سال یازدهم، شماره 38، ص 152-133.
       14.       دادور خانی، فضیله (1385)، توسعه روستایی و چالشهای اقتصادی زنان، پژوهشهای جغرافیایی، شماره 52.
       15.       برنامه راهبردی توسعه روستایی (1392)، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور.
       16.       ایزدی، حسن، برزگر، سپیده(1392)، کارآفرینی و توسعه روستایی؛ آموزه­هایی از تجارب کشور چین، پژوهش­های روستایی، دورۀ چهارم، شمارۀ چهارم، زمستان 1392.
       17.       میرزا امینی، محمدرضا (1390)، راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی روسـتایی، اندیـشگاه شـریف،  سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان، ) /http://www.eshteghal.irدستیابی در 25 تیر 1391).
       18.       ناظم تقوی، علی، صفری، آرش (1389)، توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی (مالری، هند، چین، آمریکا)، دانشگاه جامع علمی کاربردی، جهاد دانشگاهی مشهد.
       19.       زاهدی، شمس السادات(1388)، توسعه پایدار، انتشارات سمت.
       20.       رضوانی، محمدرضا، احمدی، علی (1388)، شوراهای اسلامی روستایی، مشارکت مردمی و توسعه روستایی، فصلنامه پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 4، صص 49-35.
       21.       دلجوی شهیر، جواد (1388)، ویژگیهای کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی، مجله کار و جامعه، مهر، شماره 112، صص 33-24.
       22.       سعیدی کیا (1385)، اصول و مبانی کارآفرینی، انتشارات کیا، تهران.
       23.       عابدی، اصغر(1384)، نقش توسعه روستایی در استان چهار محال و بختیاری، همایش سراسری چشم انداز رشد و توسعه.
       24.       مرادی، محمود، مطیعی لنگرودی، حسن (1384)، جایگاه صنایع در فرآیند صنعتی سازی و توسعه روستایی( بخش مرکزی شهرستان بیرجند)، پژوهش­های جغرافیایی، شمارۀ 53، پاییز 1384.
       25.       رضوانی، محمد رضا (1383)، مقدمه­ای بر برنامه­ریزی توسعه روستایی در ایران، نشر قومس، تهران.
       26.       محسنی تبریزی، علیرضا، میرزایی، محمد (1383)، سنجش میزان انگیزش به کار و عوامل مؤثر بر آن ( مورد جوانان و بانوان روستایی روستاهای استان آذربایجان شرقی(، مجله جامعه­شناسـی ایـران، شماره 20، صص 31-3.
       27.       منعم، رضا ، صادقی پور، امید(1382)، نگرشی بر توسعه اشتغال پایدار با تاکید بر نقش کشاورزی پایدار در مناطق غیربرخودار، مجموعه مقالات همایش توسعه پایدار، اشتغال و مدیریت آن در مناطق غیربرخوردار.
       28.       پترین، تی(1381)،  کارآفرینی به منزله یک نیروی اقتصادی در توسعه روستایی، ترجمه حمیدرضا
زرنگار، جهاد، صص 75-68.
       29.       میرزا امینی، محمد رضا (1380)، راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی روستایی، مجموعه مقالات همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال، سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان و شورای عالی اطلاع رسانی، صص 45-21.
       30.       طاهرخانی، مهدی (1379)، صنعتی شدن روستا؛ سنگبنای استراتژی آینده توسعه روستایی، اداره کل
طرحهای صنعتی و بهره­برداری، صص 98-92.
       31.       رزاقی، ابراهیم (1369)، الگویی برای بازسازی توسعه اقتصادی ایران، چاپ اول، تهران، نشر توسعه.
       32.       تودارو، مایکل (1368)، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، چاپ چهارم، تهران، سازمان برنامه و بودجه.
       33.       اسکاپ (1365)، برنامه ریزی در سطح محلی و توسعه روستایی، راهبردهای جایگزین، ترجمه عباس مخبر، تهران، سازمان برنامه و بودجه.
       34.       Drucker, P. 1985. Innovation and entrepreneurship. NY: Harper, Collins Publisher.
Fry, F. 1993. Entrepreneuship: A Planning Approach. Englewood Cliffs NJ: Prentice–Hall.
       35.       Petrin, T. 1994. Entrepreneurship as an economic force in rural development. 7 Faul Reu International Rural Development, 8-14 September, Herrsching, Germany.
       36.       Gulumser, A., Nijkamp, P., Baycan, T., & Brons, M., 2009, Embeddedness of Entrepreneurs in Rural Areas: A Comparative Rough Set Data Analysis, Tinbergen Institute, Amsterdam.
       37.       Long H., Zou J., Pykett J., Yurui Li., 2011, Analysis of rural transformationdevelopment in China since the turn of the new millennium, Applied Geography (31), 1094 -1105.
       38.       European Commission. 2011. Study: Enabling Teachers as a Critical Success Factor: A report on Teacher Education and Training to prepare teachers for the challenge of entrepreneurship education. Brussels, November.