رتبه‌بندی کیفیت زندگی محلات منطقه 8 شهر تبریز از دیدگاه ساکنین با استفاده از ترکیب روش تاپسیس و تحلیل سلسله‌مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فنی و حرفه ای

چکیده

انسان ذاتا به دنبال زندگی در مکان‌هایی است که بالاترین استانداردهای زندگی را برای او ارائه دهد، اما اغلب به دلایل متفاوت و عمدتا اقتصادی مجبور به راضی شدن به حداقل‌های زندگی است. در این تحقیق به رتبه‌بندی محلات منطقه 8 شهر تبریز از لحاظ کیفیت زندگی از دیدگاه ساکنین پرداختیم. بر این اساس ابتدا با استفاده از فرمول کوکران مشخص گردید که تعداد 380 پرسشنامه در اختیار ساکنین قرار گیرد تا نظرات آنها در ارتباط با کیفیت زندگی‌شان مشخص گردد. معیارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل قیمت مسکن(اجاره/خرید)، آلودگی محیطی، فاصله تا مراکز خرید، تراکم جمعیت، کیفیت مساکن، فضای تفریحی، دسترسی به مراکز درمانی و آینده شهری بود. با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی میزان تاثیرگذاری هر یک از این معیارها در کیفیت زندگی محیط مشخص گردید که معیاره‌ آینده(نگری) شهری با 20.9 درصد تاثیرگذارترین عامل بود. در نهایت با ترکیب روش تحلیل سلسله‌مراتبی و روش تاپسیس از خروجی‌های پرسشنامه‌ها، به ترتیب محلات بالاحمام و تپلی‌باغ بالاترین کیفیت زندگی را برای ساکنان خود ارائه می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the Quality of Life of Tabriz District 8 Neighborhoods from the Perspective Using Combined TOPSIS Method and Hierarchical Analysis

نویسنده [English]

  • mohamadhasan khamesimaybodi
Technical University
چکیده [English]

Man is intrinsically seeking to live in places where he has the highest standards of living, but is often forced to satisfy his living standards for various reasons, mainly for economic reasons. In this study, we ranked the neighborhoods of district 8 of Tabriz in terms of quality of life from the residents' point of view. Accordingly, using Cochran's formula, 380 questionnaires were given to residents to determine their views on their quality of life. The criteria used in this study included housing prices (rent / purchase), environmental pollution, distance to shopping centers, population density, quality of housing, recreational space, access to health centers and urban future. Using hierarchical analysis, the effect of each of these measures on the quality of life in the environment was determined, which was the most influential factor of urban (20.9%). Finally, by combining the hierarchical analysis method and the TOPSIS method of the outputs of the questionnaires, Hammam and Taplagh neighborhoods provide the highest quality of life for their residents, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TOPSIS
  • Tabriz Region 8
  • Quality of Life
  • Hierarchical Analysis
  • Balam Hammam Neighborhood
آزاده، سیدرضا.، زربخش، شیرین.، پرویزی، رضا.، زالی، نادر(1398) تحلیلی برکیفیت محله­های شهری با تأکید بر مؤلفه­های شهر پایدار مطالعه موردی: محله هوسم، شهر رودسر، جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین­المللی انجمن جغرافیای ایران)، شماره 61، صص 186-200.
بصیری، مصطفی.، موسوی، میرسعید.، حسین­زاده­دلیر، کریم(1396) ارزیابی و اولویت و مداخله در محلات بافت مرکزی شهر تبریز، فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی منطقه­ای، سال هفتم، شماره 4، صص 115-131.
شاهی­آقبلاغی، عارف.، زنگنه، یعقوب.،  خدابنده­لو، حسن.، درودی­نیا، عباس(1395) سنجش شاخص های کیفیت محیط شهری مطالعه موردی مسکن مهر شهر سبزوار، فصلنامه مطالعات مناطق خشک، شماره 26، صص 54-72.
شیعه، اسماعیل، سعیده زرآبادی، زهره السادات، یزدان پناهی، ملیسا، (1392) بررسی و تبیین مفهوم محله سالم در محالت سنتی ایران؛ مطالعه موردی: محله امام زاده یحیی تهران، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، شماره 17، صص 1-20.
فیروزی، محمدعلی.، نعمتی، مرتضی.، داری­پور، نادیا(1393) سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروندان و کارشناسان به مفهوم کیفیت محیط شهری در طرح مسکن مهر(مطالعه موردی: شهر امیدیه)، دو فصلنامه »پژوهشهای منظر شهر« / سال اول/ شماره 2، صص 21-29.
مفرح بناب، مجتبی.، مجنونی توتاخانه، علی.، سلیمانی، علیرضا ، آفتاب،احمد(1397) ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری در کلانشهرها، مطالعه موردی: مناطق دهگانه شهر تبریز، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، پیاپی 128، صص 140-157.
مهدیزاده، جواد (1392) برنامه­ریزی راهبردی توسعه­ی شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران)، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
هال، پیتر، اولریخ، فایفر (1388) .آینده شهری قرن 21، (اسماعیل صادقی و ناهید صفایی: مترجم)، تهران: جامعه مهندسان مشاور ایران.
Chen, S., Cerin, E., Stimson, R., & Lai, P. C. (2016). An objective measure to assessing urban quality of life based on land use characteristics. Procedia Environmental Sciences36, 50-53.
Gavrilidis, A. A., Ciocănea, C. M., Niţă, M. R., Onose, D. A., & Năstase, I. I. (2016). Urban landscape quality index–planning tool for evaluating urban landscapes and improving the quality of life. Procedia Environmental Sciences, 32, 155-167.
Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). Methods for multiple attribute decision making. In Multiple attribute decision making (pp. 58-191). Springer, Berlin, Heidelberg.
Kotrlik, J. W. K. J. W., & Higgins, C. C. H. C. C. (2001). Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research appropriate sample size in survey research. Information technology, learning, and performance journal19(1), 43.
Maleki, Mohammad., Rahmati, Mahdis., Sadidi, Javad., Babaee, Ehsan (2014) Landslide risk zonation using AHP method and GIS in Malaverd catchment, Kermanshah, Iran. International Conference on Geospatial Information Research (GI Research 2014) 15-17 November 2014 – Tehran, Iran.
Santos, L. D., & Martins, I. (2007). Monitoring urban quality of life: The Porto experience. Social Indicators Research80(2), 411-425.
Syed Hussaini, A. (1377), Principles of Mental Health, Mashhad University of Medical Sciences, Vol 1, p 45.
Wu, F. Y., & Chuang, C. C. (2013). The optimal relationship between buyer and seller obtained using TOPSIS method. Journal of Advanced Management Science1(1), 133-135