پهنه بندی مناطق مستعد زمین لغزش شهرستان سروآباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مخاطرات محیطی، دانشگاه کردستان، ایران

چکیده

بخشی از سرزمین ایران را مناطق کوهستانی فرا گرفته است،یکی از مخاطراتی که همواره این مناطق را تهدید می کند ناپایداری های دامنه است وقوع این پدیده سالیان سال است که خسارات زیادی به اراضی دامنه ای و مورد بهره برداری انسان وارد می کند، در این میان یکی از مخاطره آمیز ترین این ناپایداری ها پدیده لغزش می باشد،شناسایی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش موجود در یک حوضه و پهنه بندی خطر آن یکی از ابزارهای اساسی جهت دستیابی به راهکارهایی کنترل این پدیده و انتخاب مناسب ترین و کاربردی ترین گزینه موثر می باشد،در این تحلیل سعی بر شناسایی پهنه بندی عوامل در ایجاد پدیده زمین لغزش و مشخص کردن مناطق دارایی پتانسیل جهت پهنه بندی زمین لغزش در شهرستان سروآباد به روش تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزارGIS مهم ترین عوامل موثر در وقوع زمین لغزش را با استفاده از نرم افزار Choice Export ارزش معیارها و زیر معیارها به دست اورده ایم و سپس به تجزیه و تحلیل و تهیه نقشه ی پهنه بندی زمین لغزش پرادختیم که 20.48 درصد از سطح شهرستان سروآباد امکان رخ دادن زمین لغزش خیلی زیاد می باشد و 7.64درصد امکان رخ دادن زمین لغزش خیلی کم می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zoning of landslide prone areas of Saroabad city

نویسندگان [English]

  • saadi salehi 1
  • Gelan Meemari 2
1 Univeresity
2 M.Sc. Student, Environmental Hazards, University of Kurdistan, Iran
چکیده [English]

Part of the territory of Iran is occupied by mountainous areas, one of the dangers that constantly threatens these areas is the volatility of the slopes. This phenomenon has been causing many damages to the slopes and human exploitation for many years. Among the most dangerous of these instabilities is landslides, identifying the factors that cause landslides in a basin and its hazard zoning is one of the essential tools for achieving strategies to control this phenomenon and selecting the most appropriate and practical option. isIn this analysis, we try to identify the zoning factors in landslide phenomenon and determine the potential asset areas for landslide zoning in Saroabad city using hierarchical analysis method in GIS software using the most important factors in landslide occurrence using software. Choice Export We have obtained the values of the criteria and sub-criteria andThen we analyzed and prepared landslide zoning map that 20.48% of Sarvabad city is very likely to have landslide and 7.64% is very likely to have landslide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land leasing
  • zoning
  • GIS
  • Servoabad
1-امامی.سید نعیم و جعفر عیوضیان(1382)،پژوهشی بر سازگاری  زمین لغزشی ها بر واریزه ها دامنه ای (چهارمحال و بختیاری)-مجموعه مقالات سومین کنفرانس زمین شاسی و مهندسی محیط زیست ایران، دانشگاه ابوعلی سینا همدا،صص113-126
2- بهلول.علیجانی،قهرودی.منیژه،ابوالقاسم.امیر احمدی(1390 )پهنه بندی خطر زمین لغزش  در دامنه شمالی  با استفاده از  GIS(حوضه شیروان) تحقیقات جغرافیایی،ش 84 ،صص116-131
3-پور قاسمی،حمید رضا،مرادی ،حمید رضا؛فاطمی عقدا،سید محمود؛مهدویفر،محمد رضا؛ محمدی، مجید (1388) ازریابی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیار فازی،علوم مهندسی آبخیز داری ایران،سال سوم،شماره8،پاییز 1388،صص51-62
4- خالدی،شهریار،خه بات درفشی،اکبر مهرجونژاد،سعیده قره چاهی و شاهین خالدی(1391)، ارزیابی عامل های موثر در  رویدادهای  زمین لغزش و پهنه بندی آن با استفاده از  مدل ریگرسیون لجستیک در محیط GIS(منطقه مورد مطالعه:حوضه ابخیر طالقان)، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال1 شماره 1(1393)صفحه 65-85
5- خسروزاده و همکاران(1387)مطالعه حرکات توده ای (زمین لغزش) از لحاظ شکل زمین(مطالعه موردی:سری ارزفون،صنایع چوب و کاغذ مازندران،اولین کنفرانس بین المللی تغییرات  زیست محیطی منطقه حزری،دانشگاه مازندران،بابلسر،شهریور 1387-صص76-89
6- رمضانی،بهمن؛ابراهیمی،هدی(1388)زمین لغزش و راهکارهای  تثبیت آن،فصلنامه جغرافیایی آمایش ،شماره 7،صص129-139
7- سوری،سلمان؛لشکری پور،غلامرضا؛غفوری ،محمد و فرهاد نژاد،طاهری(1392)،اولویت بندی عوامل موثر بر زمین لغزش  وتهیه نقشه خطر آن با استفاده از مدل فرایندتحلیل سلسله مراتبی(منطقه ی موردی:حوضه کشوری)،مجله انجمن زمین شناسی مهندسی ایران،بهار و تابستان 1392،جلد ششم،شماره 1و2،صص 1-12
8- صفایی پور،مسعود-علی شجاعیان،نسرین اتش افروز (1395)- پهنه بندی زمین لغزش  با استفاده از مدل AHPدر محیط GISدر حوضه ی  روستایی دره گز قلندران شهردهدز- علمی پژوهشس وزرات علوم-دوره 9-شماره 31-صفحه 109-118
9- فاطمی عقدا،سید محمود،غیومیان،جعفر؛تشنه لب،محمود؛اشقلی فراهانی،عقیل(1384)،بررسی خطر خطر زمین لغزش  با استفاده از منطق فازی(منطقه ی موردی:رودبار)،مجله علوم دانشگاه تهران،جلد سی و یکم،شماره 1،صص43-64
10- فعله گری،محسن،طالبی،علی،کیااشکوریان،یاسر(1392)بررسی اثر جاده سازی در وقع زمین لغزش  با استفاده از مدل پایداری دامنه (مطالعه موردی:آبخیر سد ایلام)،مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک 20(1)صص240-270
11- قنبر زاده.هادی-بهنیافر.ابوالفضل(1388)-پهنه بندی خطر زمین لغرش در ارتفاعات  حوضه آبریز کال شور نیشابور،مجله علمی- پژوهشی فضایی جغرافیایی  سال نهم ش 28 ص103-123
12- گرایی،پرویز (1388) مدل سازی منطقه ای  خطر زمین لعزش با استفاده از روش امار گیری رگرسیون چند متغییره در حوزه آبخیرلاجیم رود  ساری،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکاه مازندران، دانشگاه منابع  طبیعی ،ساری،ساری،1385،ص 121
13- محمدی.علی-پاشایی-جویباری-شعبان و لطف الله پارسایی(1388) ارزیابی کارایی زمین لغزش در حوضه آبخیز سد کلاته رامیان-مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک-جلد شانزدهم-ش اول78-59
14- مقتدر.شریفی. مهدویفر(1389) پهنه بندی خطر زمین لغزشی انسان با استفاده از منطق فازی- چهاردمین  همایش زمین شناسی ایران و بیست  و هشتمین گرد آوری  علوم زمین ،دانشگاه ارومیه،صص94-102
15- مشاری،سمیه(1387)پهنه بندی خطر زمین لغزش با روش آن بالاگان درمحیط GIS(منطقه ی موردی:حوضه پهنه کلا-تجن ساری، اولیسن کنفرانس  بین المللی تغییرات محیطی منطقه خزری  دانشگاه مازندران ،بابلسر.صص68-96
16-هادی بصیری دهکردی1393- پایان نامه پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، نسبت فراوانی و تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرستان اردل (استان چهارمحال و بختیاری)
1- Ayalew L., Yamagishi H., Marui H., Kanno T., 2005. Landslide in Sado Island of Japan part II. GIS-based susceptibility mapping with comparisons of results from to methods and verifications. Engineeing Geology, 81: 432-445.
2- Brand E. W., "State-of-the-art report of landslides in Southeast Asian", 4th International Symposium on landslides, Toronto (1984).pp-94-112
3- Cruden D., Varne, D., "Landslide types and processes", in A. Turner and R. Schuster (Ed.), Landslides: Investigations and Mitigation (1996).pp23-34
4- Pardman, B, 2012.An Assessment of the Use of on Advanced Nearal Network model with five -Different Training strategies for the preprstion of landslid suseptibility maps.jornal of data science, No.9pp,
5- Hancox G., Perrin N., Dellow G., "Recent studies of historical earthquake-induced landsliding, ground damange, and MM intensity in New Zealand", Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering (2002).
6--Liao C., Lee C. T., Liao H., "Statistical analysis of factors affecting landslides triggered by the 1999 Chi-Chi, Taiwan Earthquake", American Geophysical Union Meeting, San Francisco (2002
7-Rodriguez C., Bommer J., Chandler R., "Earthquake-induced landslides: 1980-1997", Soil Dynamics and Earthquake Engineering (1999).http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-
15. Miles S. B., Keefer D. K., "Comprehensive areal model of earthquake-induced landslides: Technical specification and user guide", U.S. Geological Survey (2007).
 
16. Miles S. B., Keefer D. K., "Toward a Comprehensive Areal Model of Earthquake-Induced Landslides", Natural Hazards Center (2009a).
 
17. Miles S. B., Keefer D. K., "Evaluation of CAMEL-comprehensive areal model of earthquake-induced landslides", Engineering Geology (2009b).
 
18. Miles S. B., Keefer D. K., "Evalauation of CAMEL-comprehensive areal model of earthquake-induced landslides", Engineering Geology (2009b).