بررسی علل و عوامل بیماری آنتراکوزیس و دلایل شیوع آن در تهران با تأکید بر آلودگی هوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی طبیعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

آلودگی هوا به عنوان یکی از عوامل محیطی مهم در ابتلا به بیماری آنتراکوزیس از یکسو و اخبار نگران کننده از وضعیت شاخص کیفیت هوا خصوصا در کلان شهرها از سوی دیگر سبب گردید که این مسأله به عنوان یکی از معضلات جدی در ایران و برخی نقاط جهان مورد توجه قرار گرفته شود. آلودگی هوا در کلان شهرها به یکی از مهمترین چالش های روز تبدیل شده است. یکی از نگرانیهای جدید، خبر ابتلای مردم تهران به یک بیماری نادر تنفسی است. به گونهای که در شهری که حتی یک معدن زغال سنگ هم وجود ندارد، گزارش شده که تهرانی‌ها به بیماری آنتراکوزیس گرفتار شده‌اند که تنها در میان کارگران معادن زغال سنگ شایع میباشد. آنتراکوزیس یک بیماری ریوی است که از رسوب پیگمانهای سیاهرنگی که مشابه لکههای خالکوبی بوده و در روی سطح مخاط برونش ایجاد و تشخیص آن اغلب با برونکوسکوپی اتفاق می‌افتد. درواقع زمانی که با برونکوسکوپ داخل ریه و راه‌های هوایی را می‌بینند که پر از دانه‌ها و ذرات سیاه است، این بیماری تشخیص داده می‌شود و از این جهت بیماری خطرناکی است که می‌تواند بافت ریه را تخریب کند. آنتراکوز می‌تواند سال‌ها بدون علامت بماند و در مراحل اولیه بی‌خطر باشد اما اگر علامتی داشته باشد اغلب خود را با تنگی‌‌نفس نشان می‌دهد. ممکن است پس از تشخیص، پزشکان بتوانند بخشی از عوارض این بیماری را تسکین یا کاهش بدهند اما هیچ درمان قطعی ندارد و شش‌هایی که سیاه شدند همچنان سیاه می‌مانند. از اینرو لازم است این بیماری مورد توجه قرار گیرد تا اقدامات لازم جهت تشخیص، پیشگیری و کنترل آن به عمل آید. لذا در این گزارش سعی خواهد شد که علل و عوامل ایجاد بیماری آنتراکوزیس بر اساس مطالعات انجام شده در این زمینه در ایران و سایر نقاط جهان به تفصیل مورد بررسی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of causes and factors of anthracosis and its prevalence in Tehran with emphasis on air pollution

نویسنده [English]

  • mitra Cheraghi
Department of Nature Engineering, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran.
چکیده [English]

Air pollution as one of the important environmental factors in anthracosis and worrying news about air quality index especially in metropolises on the other hand has caused this issue as a serious problem in Iran and some parts of the world. Air pollution in metropolitan areas has become one of the most important challenges of the day. One of the new concerns is the news that the people of Tehran are suffering from a rare respiratory disease. In a city where there is not even a single coal mine, Tehran citizens have been reported to have anthracosis, which is common only among coal miners. Anthracosis is a pulmonary disease caused by the deposition of black pigment that resembles tattoo stains on the bronchial mucosal surface and is often diagnosed by bronchoscopy. In fact, when diagnosed with a bronchoscope inside the lungs and the airways that are filled with black grains and particles, the disease is diagnosed and is therefore a dangerous condition that can damage the lung tissue. Anthracosis can remain asymptomatic for many years and is safe in the early stages, but if it does have symptoms, it often manifests itself as shortness of breath. After diagnosis, doctors may be able to alleviate or reduce some of the complications of the disease, but there is no definitive cure and the smokes that become black remain black. Therefore, it is necessary to consider this disease in order to take measures to diagnose, prevent and control it. Therefore, this report will attempt to elaborate on the causes and causes of anthracosis in Iran and elsewhere in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • Anthracosis
  • Respiratory Disease
  • Tehran
1-     اصلانی ج، قانعی م، خسروی ل. ارتباط آنتراکوزیس برونش با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بیمارستان حضرت بقیه الله (عج)، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1381؛ 60 (6): 464- 460.
2-     توحیدی م، کشمیری م، عطاران د، غیاثی مقدم ت، آذریان آ. بررسی آنتراکوفیبروز ریه و بیماری سل در بیماران بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهد، سالهای 1378-1377، مجله دانشکده علوم پزشکی مشهد. 1381؛ 45 (76): 73-76.
3-     رضایی طلب ف، اکبری ه، بررسی ارتباط بین آنتراکوز ریه و بیماری سل ریوی در بیماران برونکوسکوپی شده، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1386؛ 14 (3): 55- 48.
 
4-     http://www.shafaf.ir/fa/news/410221/
5-     Ahasan SA, Chowdhury EH, Azam SU, Parvin R, Rahaman AZ, Bhuyan AR, et al. Pulmonary anthracosis in Dhaka Zoo collections- a public health forecasting for city dwellers. Journal of Threatened Taxa. 2010; 2: 1303 – 1308.
6-     Amoli K. Brochopulmonary complications of indoor pollution in iranian rustic population. Acta Medica Iranica. 1994; 32: 35 – 41.
 
7-      Amoli K. Brochopulmonary disease in Iranian housewives chronically exposed to indoor smoke. Eur Respir J. 1998; 11: 659 – 663.
 
8-     Amoli K. Anthracotic bronchopathies. Eur Respir J. 2001; 18 (Suppl22): 527.
 
9-     Amoli K. Study of 819 cases of anthracotic airway disease. J Med Council of I R Iran.2003; 21: 259 – 265. 11. Mirsadraee M , Saeedi P. Anthracosis of the lung: evaluation of potential causes. Iran J Med Sci. 2005; 30: 190 – 193.
 
10- Beytut E. Anthracosis in the lungs and associated lymph nodes in
11- sheep and its potential role in the occurrence of pneumonia. Small Ruminant Research. 2002; 46: 15 – 21.
 
12- Chung M, Kim H, Rhee C, Han Y, Kwon O, Lee K, et al. Bronchial Stenosis Due to Anthracofibrosis. Chest. 1998; 113: 344-50.
 
13- Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease Attributable to Selected Major Risks. WHO report 2009, Geneva: World Health Organization; Available from URL: www.who.int/healthinfo/global_ burden_disease/ GlobalHealthRisks_report_Front.pdf.
 
14- Heidarnazhad H. Anthracosis in Iran, Un-answered Questions. Arch Iran Med. 2012; 15(3): 124 – 127.
 
15- Quantifying Environmental Health Impacts: Global Estimates of Burden of Disease Caused by Environmental Risks .WHO report 2009, Geneva: World Health Organization ; Available from URL: www. who.int/quantifying_ ehimpacts/global/globalair2004/en/index.html.
 
16- Martin WJ , Glass RI,  Balbus JM, Collins FS . A major environmental cause of death .Science .2011; 334: 180 – 181.
 
17- Najafzadeh K, Zahirifard S, Mohammadi F, Farnia P, Shah-Ghasempour S, Hasanzadeh N, et al. Bronchial anthrco¿brosis or anthracotic bronchitis. Tanaffos. 2003; 2: 7 – 11.
 
18- Naye RL. The pneumoconiosis, coal worker’s pneumoconiosis. In: Saldana MJ. Pathology of pulmonary disease. Philadelphia: JB Lippincott; 1994: 149-59.
 
19- Pazoki M, Goodarzi HM, Taheri AH, et al. Prevalence of tuberculosis in patients with anthracosis: study on 150 subjects. Arch Iran Med. 2012; 15(2): 128 – 130.
 
20- Stradling P. Diagnostic bronchoscopy. 5th ed. New York: Churchill Livingstone; 1986: 369-85.
 
21- Searl A, Nicholl A, Baxter PJ. Assessment of the exposure of islanders to ash from the soufriere Hills yolcano, Montserrat, British west Indies. Occup Environ Med. 2002; 59: 523-31.
 
22- Sonnen Berg P, Murray J, Glynn JR. Risk factors for pulmonary disease due to culture positive M. tuberculosis or non tuberculous mycobacteria in South Africa gold miners. Eur Respir J. 2000; 15: 291-96.
 
23- Touhidi M, Keshmiri M, Ataran D, Ghiasi Moghadam T, Azarian A. Tuberculus bronchostenosis presenting as anthraco¿brosis. Med J of Mashhad University of Medical Sciences. 2002; 45: 73 – 76.