بررسی موانع تحقق شرایط مطلوب بهسازی شهری برای معلولین در شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، ایران

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

ناتوانان جسمی، معلولان و جانبازان، بخشی از افراد جامعه‌اند که همچون سایرین نیازمند دسترسی و استفاده از امکانات و خدمات عمومی هستند..هدف از این تحقیق بررسی موانع تحقق شرایط مطلوب بهسازی شهری در ادارات برای معلولین در شهر اهوازاست. روش پژوهش، پیمایش توصیفی است. در تحلیل اطلاعات بیشتر از روش‌های تحلیل کمی و کیفی و تکنیک swot استفاده شده است. یافته‌های پزوهش نشان می‌دهد: میانگین شاخص کالبدی 5/2، میانگین شاخص مدیریتی 5/2 است. همچنین، نتایج تحقیق حاصل از مدل SWOT نشان می‌دهد مؤلفه‌هایی مانند شناسایی موانع حضور اجتماعی اقشار مختلف جامعه، نصب علایم هشداردهنده در فضاهای عمومی برای معلولین با امتیاز وزنی یکسان (126/0) در اولویت‌های بعدی از لحاظ مناسب‌سازی فضاهای ادارات دولتی برای معلولین و جانبازان است. برقراری تعامل سازنده بین شهرداری و بهزیستی، تصویب قانون مناسب‌سازی برای ارگان‌ها و ادارات و دستگاه‌های دولتی و خصوصی هر دو با امتیاز وزنی (340/0) مهم ترین نقاط فرصت پیش روی فضاهای شهری در شهر اهواز از دیدگاه کارشناسان و مسئولین ذی ربط شناخته شد. نتیچه گیری کلی اینکه در اکثر اماکن عمومی شهری، ادارات و ساختمان‌های دولتی تجهیزات خاصی برای معلولان فراهم نشده است مجموع این عوامل، فضای آشفته، ناسالم و فاقد ایمنی و راحتی را جهت گروه‌های مختلف اجتماعی بویژه معلولین در این فضاها ایجاد کرده است که این وضعیت نامطلوب نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و منسجم به منظور بهبود وضع موجود و افزایش ایمنی و راحتی و در نتیجه ایجاد محیط اجتماعی سرزنده و شاد با حضور معلولین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Barriers to the Satisfactory Condition of Urban Improvement for the Disabled in Ahvaz City

نویسندگان [English]

  • Zainab .karkehabadi 1
  • ZAHRA NAZARI 2
1 1- Assistant Professor of Geography & Urban Planning, Islamic Azad University of Semnan, Iran
چکیده [English]

Disabled persons, disabled people and veterans are part of the community, who, like others, need access and use of public facilities and services. The purpose of this study is to investigate obstacles to the satisfactory conditions of urban improvement in disability agencies in Ahwaz. The research method is descriptive scrolling. In the analysis of this study, statistical techniques such as swot technique were used. Findings show that: The average physical index is 2/5, the average management index is 2.5 and the average socioeconomic index is 3/1. Also, the research results from the SWOT model indicate that components such as identifying barriers to the social presence of different classes of society, installing warning signs in public spaces for disabled people with the same weight score (0.126), in the next priorities in terms of the suitability of public office spaces For disabled people and veterans. Establishing constructive interaction between the municipality and the well-being, approving the law for the fitting-out of organs, offices and public and private entities both with a weighting (0/340) of the most important points of opportunity for urban spaces in Ahwaz from the point of view of experts and authorities Relation is known. The general conclusion is that in most public places, public buildings and offices, special equipment for the disabled has not been provided, and the total of these factors has created turbulent, unhealthy and unaffordable space for various social groups, especially people with disabilities in these spaces. This undesirable situation requires a precise and coherent planning to improve the status quo and increase safety and comfort, and thus create a lively and happy social environment with the presence of the disabled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suitability of Urban Spaces
  • Disabled
  • Veterans
  • Access
  • Government Offices
-         آمار نامه کلانشهر اهواز، (1392). معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری اهواز
-         بابایی اهری، مهدی (1373). «دقت در طراحی» راهنمای مناسب‌سازی بناها و فضاهای شهری برای معلولین، سازمان ملل متحد، ترجمۀ سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران.
-         بحرینی، حسین؛ خسروی، حسین (1393). فضاهای شهری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
-         بزی، خدارحم و همکاران (1389). «ارزیابی ترافیک شهری و نیازهای معلولان و جانیازان با استفاده از مدل تصمیم گیریtopsis مطالعۀ موردی: شهر شیراز»، پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال اول، شماره سوم، زمستان. صفحه130-103
-         تقوایی، مسعود، و گلشن مرادی (1384). «بررسی وضعیت معابر شهر اصفهان بر اساس معیارها و ضوابط موجود برای دسترسی معلولان و جانبازان»، نشریه سپهر، دوره پانزدهم، شماره ی 57 صفحه 9
-         جامعه معلولین شهر اهواز، (1398). زیر نظر بهزیستی اهواز
-         شهناز، علی اکبر (1390). «ارزیابی واولویت‌بندی فضاهای عمومی شهری باتوجه به نیازهای معلول وکم‌توان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سیستان و بلوچستان. صفحه62
-         صفوی، علی (1386). «مرکز توانبخشی معلولان شهرکرد»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. صفحه 8
-         کارکنان نصرآبادی، محمد (1382). «شناختی وضعیت معلولان در فضای شهری»، شهرداری‌ها، شماره هشتم. صفحه 24
-         گل، یان؛ سوار، برجیت (1393). «چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم»، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
-         مرادی، زینب و علی صالحی (1385). «مناسب سازی محیط موزه‌ها و آثار تاریخی برای بازدیدکنندگان معلول»، همایش ملی مناسب‌سازی محیط شهری، تهران. صفحه 63
-Moeeis, R. (1968). Urban sociology, New york. p 9-10.
-Oliver, G. (1975). Ecology Humane, paris, P. U. F, 22.