ارزیابی منابع مالی شهرداری ها و امکان سنجی تأمین درآمدهای پایدار شهری مطالعه موردی شهر جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 گروه جغرافیا-دانشکده ادبیات-دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 گروه جغرافیا- دانشکده ادبیات- دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

وابستگی شدید شهرها به منابع ناپایدار، تبعات نامطلوب بسیاری را گریباگیر شهرها کرده است. دسترسی شهرداری‌ها به منابع درآمدی پایدار باعث می‌شود که شهرداری، نقش فعال‌تری در محیط شهری ایفا کند. در واقع منابع درآمد پایدار، حلقه مفقوده است که فقدان آن عملکرد مدیریت شهری را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد. روش پژوهش حاضر کاربردی بوده و هدف اصلی آن، شناسایی منابع مالی و درآمدی پایدار شهرداری جیرفت می‌باشد که براساس مطالعات توصیفی- تحلیلی در طی سال‌های 1395 تا 1397 انجام شده است. در این پژوهش، پرسشنامه استانداردی جهت تحلیل پایداری منابع درآمدی، مورد مطالعه و قابلیت اجرای آنها در شهر جیرفت، تهیه شد و در میان متخصصان توزیع گردید و سپس داده‌ها در نرم افزار SPSS وارد شد و در پایان با تحلیل نتایج این پژوهش، پیشنهادهایی در راستای لزوم استمرار و افزایش درآمدهای پایدار ارائه شد. نتایج نشان داد که میانگین پایداری دریافت بهای خدمات ارائه شده شهرداری به شهروندان بیشتر از سایر منابع مالی می‌باشد. پس از آن استفاده مالیات بر املاک و دارایی، مالیات انتقالی از دولت به شهرداری، سایر عوارض، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت تأمین مالی، کمک‌های بلاعوض دولت، مشارکت بخش غیردولتی جهت تأمین پروژه‌های انتفاعی شهری قرار دارند و همچنین امکان اجرایی نمودن بهای خدمات ارائه شده شهرداری به شهروندان بیشتر از سایر روش‌های درآمدی است و پس از آن مالیات براملاک و دارایی، مالیات انتقالی از دولت به شهرداری، ، تأمین مالی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کمک‌های بلاعوض قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Municipals Funds And Feasibility of Sustainable Urban Resources ( Case Study: Jiroft City)

نویسندگان [English]

  • lida barsam 1
  • Behnam Moghani 2
  • mostafa khabazi 3
1 kerman shahid bahonar university , kerman. iran
2 Geograghy-Faculity and Literature-Shahid Bahonar University of Kerman
3 Geograghy- faculity and literature- shahid bahonar university of kerman
چکیده [English]

Cities' strong dependence on unstable resources has engulfed them with many undesirable consequences. Municipalities' access to sustainable income sources enables the municipality to play a more active role in the urban environment. Sources of sustainable income are missing the loop which negatively impacts urban management performance. The present research method is applied and its main purpose is to identify the financial resources and sustainable income of Jiroft municipality based on descriptive-analytical studies carried out during the years 1395-1397. In this study, a standard questionnaire for analyzing the sustainability of income sources under inspection, and their applicability in Jiroft, was prepared and distributed among experts, and then the data were entered into SPSS software. Finally through analyzing the data, Suggestions concerning the need for continued growth and sustainable income was made. The results showed that the average sustainability of the municipal services fee, provided by the citizens, is higher than other sources of funding. Subsequently is the movable and immovable property taxes, government provided taxes to the municipality, additional fees, the setting up of investment funds, government grants, and non-governmental participation in financing for-profit urban projects. It is also possible to apply the fee of municipal services to citizens more than other income-generating methods, followed by movable and immovable property taxes,government provided taxes, financing through investment funds and ex gratia donations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Income
  • Inconsistent Income
  • Municipality. complications
-جمشیدزاده، ابراهیم)1382( بررسی تحلیل هزینه­ها و اعتبارات شهرداری­های کشور طی سال­های 50-56 و 71-79، فصلنامه پژوهشی مدیریت و برنامه­ریزی کشور، سال چهارم، شماره سیزدهم،صص 37-28.
-رحیمی، نسرین)1396( پایان­نامه بررسی راهکارهای افزایش درآمدهای پایدار در شهرداری زنجان، دانشگاه زنجان.
-رستمی، ولی(1395) شهرداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه، شماره یکم، دوره هفتم،صص 161-141.
-سالنامه آماری(1395) استان کرمان.
-عابدین­درکوش، سعید(1382) مدیریت مالی شهر، فصلنامه مدیریت شهری، سال چهارم، شماره سیزدهم، 11-6.
-فرجی، حسنعلی(1395) پایان­نامه بررسی و شناخت منابع مالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود پایداری درآمد شهرداری­ها(مطالعه موردی: شهرداری ایلام).
-قنبری، ابوالفضل(1390)راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداری­ها در شهرهای کوچک(مطالعه موردی: شهر زارچ)، شماره دوم،دوره بیست­و دو، صص41-58.
-کامیار، غلامرضا(1385) حقوق شهری و شهرسازی، تهران، انتشارات مجد.
-ملک­افضلی، علی­اصغر(1395) رتبه­بندی مراجع وصول درآمدهای پایدار شهرداری تهران، اولین همایش بین­المللی اقتصاد شهری( با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل)،صص 991-1000.
-محمودی، محمود(1390) بررسی عوامل مربوط به درآمدهای پایدار شهر تهران و اولویت­بندی آنها، نشریه مدیریت شهری، شماره ویژه نامه، دوره نهم،صص 275-259.
-ملایی، امین(1390) تحلیلی بر درآمدهای پایدار شهرداری­ها(نمونه موردی: شهر بویین زهرا)، اقتصاد شهر، شماره دوازدهم،صص 71-60.
-نخعی، مهدیه(1390) پایداری درآمد شهرداری­ها و توسعه پایدار شهرهای میانی( نمونه موردی: شهر مراغه)، اولین کنگره علمی پژوهشی افق­های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران.
-هادی­زنوز، بهروز، 1381، برنامه­ریزی راهبردی شهر تهران، طرح مطالعاتی اصلاح نظام درآمدی شهرداری تهران، معاونت هماهنگی و برنامه­ریزی شهرداری تهران.
-یغفوری، حسین(1395) بررسی تطبیقی پارکهای ناحیه­ای و محله­ای موجود در شهر جیرفت و مکان­یابی بهینه­ی آنها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره چهل­وچهارم، صص 188-165.
-Fletcher, J., & McArthur, D.(2010).Local Prosperity:Options for Municipal Revenue Growth in British Columbia. Think City,                     
  -Lopez Gonzalez, M., &Mesa Callejas, R. J.(2008). Improved Iocal public finance: the (2 case of the municipality of Medellin, 2002-2005. Cuadernos de Administracion,