ارزیابی تاثیر ایجاد صنایع تبدیلی، در مناطق روستایی دهستان ویس، شهرستان باوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت توسعه روستایی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران .

چکیده

امروزه به توسعه وگسترش صنایع مرتبط با کشاورزی بالاخص صنایع کوچک و پر بازده در بخش کشاورزی توجه بیش تری گردیده است. با توجه به این که توسعه صنایع در مناطق روستایی کشور موجب اشتغال زایی و جذب نیروهای کار مازاد در بخش کشاورزی گردیده و هم چنین موجب ارزآوری و افزایش صادرات برای کشور میگردد. هدف این مقاله ارزیابی تاثیر ایجاد صنایع تبدیلی،در مناطق روستایی دهستان ویس، شهرستان باوی می باشد؛ که روش پژوهش«توصیفی- تحلیلی»،. تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمونT، انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که ارزیابی کارکردی توسعه صنایع روستایی در روستاهای دهستان ویس، اثرگذاری نسبی و متوسطی در توسعه روستایی منطقه داشته است.به عبارتی اثرات مثبت توسعه صنعتی در روستاها آنچنان فراگیر و چشمگیر نبوده؛ این در صورتی است که در زمینه اثرات منفی در بُعد زیست محیطی با وجود نسبی بودن نتایج، نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است. در نتیجه ارزیابی نشان میدهد که اثرات توسعه صنایع روستایی در منطقه مورد مطالعه در بعد اقتصادی به صورت متوسط بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Impact of Conversion Industries Creation in Rural Areas of Weiss Village, Bavi City

نویسندگان [English]

  • Saeid Maleki 1
  • efat boshehri 2
1 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
2 M.Sc. Student, Rural Development Management, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Today, more attention has been paid to the development and expansion of agricultural-related industries, especially small and high-yielding industries in the agricultural sector. As the development of industries in the rural areas of the country creates employment and surplus labor force in the agricultural sector, it also increases the export and export of the country. The purpose of this paper is to evaluate the impact of conversion industries in rural areas of Weis village, Bavi city, using a "descriptive-analytical" research method. Analysis was performed using T-test. The results show that the functional evaluation of rural industrial development in the rural areas of Vis village had a moderate and moderate effect on the rural development of the area. The environmental dimension has increased dramatically compared to the past, despite the relative results. As a result, the evaluation shows that the effects of rural industry development on the study area were moderate in economic aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conversion Industries
  • Employment
  • Rural Development
  • Weiss County
احمدیان، مهدی و همکاران(1392) شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، مجلّة پژوهش و برنامه ریزی روستایی، شمارة 4 ،پاییز و زمستان، صفحه 152-125
اکس، زولتان جی .؛ توریک، روی و کارلسون، بو،(1381)، نقش صنایع کوچک در اقتصاد مدرن ترجمه جهانگیر مجیدی، تهران: رسا
امین آقایی،  مهرناز(1387) ، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صنایع کوچک از دیدگاه کارشناسان توسعه روستایی، فصلنامه روستا و توسعه،شماره 4، سال 11 ، صفحه 146-125
حاجی نژاد، ع.، عسگری، ع.، اصغرپور، ح. و محمدزاده، پ، (1385)،بهره وری صنایع روستایی در استان سیستان و بلوچستان. مجله جغرافیا و توسعه، شماره 8، صفحه41-19
خانه بهداشت روستاهای مورد مطالعه،(1398) ویژگی های اجتماعی روستاهای مورد مطالعه
سجادی قیدرانی، حمداله، رومیانی، احمد و صانعی، سمیه(1393) ارزیابی و تبیین کارکرد صنایع روستایی در توسعه مورد: دهستان صائین قلعه در شهرستان ابهر، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال سوم، شماره 2 ،تابستان ،پیاپی8، صفحه105-87
شهرداری ویس،(1398)، ویژگی های جغرافیایی شهر ویس، معاونت شهرسازی
شهیدی، ف. و صادقی ماهونک، ع. ر(،1378)،بررسی وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی در استان خراسان،مجلة اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 7، شماره 27، صفحه100-83
صحرائیان، سیدمهدی،(1380) سازمان دهی صنایع کوچک در ایران تهران: هدف
طاهرخانی،مهدی(1380)، نقش نواحی صنعتی در توسعه نواحی روستائی(مطالعه موردی، نواحی صنعتی روستائی در استان مرکزی)، فصلنامه پژوهش های جغرافیائی دانشگاه تهران
طولابی نژاد، مهرشاد و حسینجانی، ابوالفضل(1397) ، مکان یابی بهینه صنایع تبدیلی و تکمیلی روستایی بخش مرکزی شهرستان پلدختر با استفاده از ANP و GIS، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، شماره 3، دوره 13، پاییز، صفحه 804-781
ظاهری،محمد، آقایاری هیر، محسن و ذاکری میان، کلثوم،(1394) اولویت‌بندی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در شهرستان آذرشهر با روش ترکیبی دلفی و تاپسیس، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، دوره 19، شماره 51، بهار، صفحه246-221
فرهنگ جغرافیایی آبادی های استان خوزستان، شهرستان اهواز،(1385) سازمان، انتشارات نیروهای مسلح،
مرکز آمار ایران،(1398) نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن،
مطیعی لنگرودی، سید حسن و نجفی کانی، علی اکبر، (1385)، بررسی و ارزیابی اثرات شهرک ها و نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستائی نمونه موردی: شهرستان بابل، پژوهش های جغرافیایی  شماره 58، زمستان، صفحه165-147
مطیعی لنگرودی، سید حسن،(1382) ، برنامه ریزی روستائی با تاکید بر ایران، جهاد دانشگاهی مشهد
- Choi, H.S. (2001): Rural Industrialization through science and technology. Institute of industrialscience and technology, Korea.
-Hongbin Li a, Scott Rozelle (2000): Saving or stripping rural industry: an analysis of privatization and efficiency in China, Agricultural Economics 23 (2000): 241–252.
-Lee D. (2001). Diversification of the rural economy: a case study on rural industrialization in
the republic of Korea. Presented at the Japan program/ INDES 2001, Conference Japan.
-Zhang, Xh, (1994): Rural –Urban Migration Restriction Capital Mobility and RuralInrustrialization in China. Chinese Economy in Transudation, 29:20-26