بررسی وضعیت کمی و کیفی مسکن در شهرستان های استان همدان با بهره گیری از مدل تاکسونومی عددی و ویلیامسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی همدان

2 گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

در حال حاضر بخش مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های توسعه در یک جامعه و نشانه ای از رتبه و منزلت اجتماعی زندگی افراد و ازجمله مهمترین کاربری های شهری به حساب می آید و میزان کمیت و کیفیت آن بیانگر وضعیت اقتصادی- اجتماعی شهرها است. بخش مسکن از شاخص های تعیین کیفیت زندگی و سطح رفاه در جامعه است و فعالیت های این بخش نه تنها به رفع نیاز مردم به مسکن به عنوان یک نیاز اساسی و حیاتی کمک می کند، بلکه در توسعه اقتصاد و ایجاد امکان اشتغال برای جمعیت رو به رشد کشور، نقش مهمی را ایفا می کند. در این نوشتار به بررسی وضعیت مسکن و تعیین نیازها و الویت های سکونتی در استان همدان و رتبه بندی شهرهای استان به لحاظ وضعیت کمی و کیفی مسکن جهت برنامه ریزی مسکن در سطح استان پرداخته می شود. متغیرهای بررسی شده در این تحقیق، رتبه بندی شهرها بر اساس شاخص های مسکن، محاسبه تخریب واحدهای مسکونی، برآورد نرخ تخریب مسکن، محاسبه شاخص شکاف درون منطقه ای، تعیین نقاط بحرانی استان به لحاظ شاخص های مسکن است. نوع تحقیق از نوع کاربردی- بنیادی بوده و روش بررسی، توصیفی- تحلیلی با استفاده از مدل های تاکسونومی عددی و ویلیامسون است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که در میان شهرستان های بهار، کبودرآهنگ، فامنین و تویسرکان در بدترین وضعیت مسکن و شهرستان های همدان، ملایر و اسدآباد دارای بهترین وضعیت مسکن در استان همدان می باشند. همچنین میزان نرخ تخریب مسکن در استان همدان 6/2 درصد، در مناطق شهری 2درصد و در نقاط روستایی 3 درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative and Quantitative Analysis of Housing Conditions in Hamadan Province by using Numerical Taxonomy and Williamson's model

نویسندگان [English]

  • Abbas Fakhraee 1
  • aliasghar malekafzali 2
2 Depart,ent of urbanism, university of south tehran branch
چکیده [English]

Nowadays, housing sector is considered as one of the most important developmental sectors in a society being taken as an indicator of social status and one of the main urban land uses. The quantity and quality of housing indicates the socio-economic status of cities. Housing is an indicator of the quality of life and social welfare. The activities in the housing sector not only contribute to a vital human need, but they also serve an important role in economic development and creation of jobs for the growing population. The present study investigates housing conditions, accommodation needs, priorities, and the ranking of cities in Hamadan province in terms of qualitative and quantitative housing conditions in order to contribute to housing planning in the province. The research variables include ranking of cities based on housing indices, calculation of residential units destruction, estimation of housing destruction rate, computing inter-regional gap index and determination of critical provincial points in terms of housing indices. The type of the research is applied and scientific. The study adopted a descriptive-analytical method using quantitative models. The results showed that the townships of Bahar, Kabudarahang, famenin and Tuyserkan had the worst housing conditions in the province while Hamadan, Malayer and Asadabad had the best housing conditions. Moreover, the housing destruction rate was 2.6 percent in Hamadan province with 2 percent in urban areas and 3 percent in rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • housing sector
  • quantitative and qualitative indices
  • inter-regional gap
  • critical housing points
  • Hamadan province
1 پورمحمدی٬محمدرضا (1388˝(برنامه ری زی مسکن٬انتشارات سمت٬تهران.
2.طالبی٬هوشنگ وزنگی ِآبادی٬علی ، شاخص و ها عوامل موثر بر توسعه انسانی شهرهای بزرگ
کشور٬ فصلنامه تحقیقات جغرافیایی٬مشهد.
.3˝ سالنامه آماری استان همدان˝(1385.(
4.حکیمی٬هادی(1390˝(ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن در سکونتگاههای غیررسمی
ایران مطالعه موردی جمشید آباد خوی٬جغرافیاوبرنامه ریزی محیطی٬شماره .4
 فخرایی و ملک افضلی
276
5.زیاری٬کرامت االله٬زرافشان٬عطااله(1385˝(بررسی تغییرات کمی و کیفی مسکن در
شهرمراغه٬جغرافیاو توسعه٬شماره .4
6.حکمت نیا(1390˝(بررسی و تحلیل شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهرتفت و برنامه
ریزی آتی آن ٬پرتال جامع علوم انسانی.
7.موسوی بجنوردی٬میرنجف ودیگران(1390˝(تحلیلی برشاخص های کمی و کیفی مسکن در
سکونتگاههای غیررسمی٬پرتال جامع علوم انسانی.
8.اکرامی،حسین(1375 :(مطالعه شاخص های اجتماعی مسکن،جمعیت،مهاجرت و حاشیه نشینی
در شهرستان قم،سازمان مسکن و شهرسازی استان قم،قم
9.اهری،زهرا و همکاران(1377 :(مسکن حداقل،وزارت مسکن و شهرسازی،چاپ دوم،شماره
101،انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،تهران
10.آسایش،حسین(1375":(سنجش کیفیت زندگی" مجله مسکن و انقلاب،شماره و 75 76،تهران
11.اهری،زهرا و همکاران(1377 :(مسکن حداقل،وزارت مسکن و شهرسازی،چاپ دوم،شماره
101،انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،تهران
12.پورمحمدی،محمدرضا(1385 :(برنامه ریزی مسکن،انتشارات سمت،چاپ چهارم،تهران
13.حاتمی نژاد،حسین و سیف الدینی،فرانک و محمد میره(1385:(بررسی شاخص های مسکن
غیر رسمی در ایران: نمونه موردی محله شیخ آباد قم،فصل نامه تحقیقات جغرافیایی،شماره 58،مشهد
14.زیاری،کرامت االله و عطااله زرافشان(1385:(بررسی کمی و کیفی مسکن در شهر مراغه و پیش
بینی مسکن مورد نیاز تا سال 1402،مجله جغرافیا و توسعه،سال 4، شماره 8،زاهدان،صص 107 -85
15.عزیزی،محمد مهدی(1383:(جایگاه شاخص های مسکن در فرآیند برنامه ریزی مسکن،نشریه
هنرهای زیبا،شماره 17،تهران
16.معاونت امور مسکن(1370 :(شاخص های توسعه شهری،وزارت مسکن و شهرسازی،تهران
17.ملکی،سعید(1382:(بررسی نقش شاخص های اجتماعی در برنامه ریزی توسـعه مسـکن شـهر
ایلام، فصل نامه مسکن و انقلاب، بن یاد مسکن انقلاب اسلامی،شماره104،تهران .
18. Baken, R. -J., &van der Linden, J, (1992): Land deiivery for low income
groups in Third 
 جغرافیا و روابط انسانی، زمستان 1398 ،دوره ، 2 شماره3 ،پیاپی7
277
World cities. Vemiont, USA: Avebury.
19. Bratt, R.G. (2000): Housing and family well-being (Housing Studies,
17, 1: l2-26`.
20. Chafe, Z ,(2007); Eeducing Natural Disaster RiSks, In State Of the
World: Our_Urban
 Future, Newyork: Norton Comparisons, Urban studies, 27, 6.
21. Dorling, D. (2003): ‘Housing Wealth and Community Health:
Explanations for the
Spatial Polarisation of Life Chances in Britain. 2 2 . 9
22. Ellen,Ingrid Gould, and M. Austin Turne, (1997): Does Neighborhood
Matter? Assesing
Recent Evidence.”Housing Policy Debate8(4).
23. Gottdiener , Mark and Budd, L. (2005): Key concepts s in urban
studies ,Sage
Publication: London , Thousand Oaks , New Delhi .
24. Green ,R.K. (2001): Home – Owening ,social outcome , tenture choice
and U.S housing
policy ,A journal of Policy Development and Research , Vol .5,No.2.
25.Harkness,j.(2005):Working status of all immigrant and native-born
households with critical needs,U.S,2001 & 2003 (000s): unpublished
analysis of American housing survey data prepared for the center for
housing policy..
26. joint center for housing studies of Harvard University.(2005): State of
the nationʼs
Housing (2004): Cambridge, MA: Author.
http:// www.jchs.harvard.edu/publication /markets/son2005.pdf
 فخرایی و ملک افضلی
278
27. khoury,Z. B, (1986): Implementing the new urban agenda: the case of
Ismailia, Egypt.
Environment and urbanization,8(1).
28. Lovell, Phillips, and Julia lsaacs, (2008): The impact of the mortgage
crisis on children and their education.ʼʼ first focus april.
29. Marcuse, p (1986) housing policy and the myth of the benevolent
state.in R.G.bratt,
c.hartman, & A. Myerson (eds.), critical perspectives on hosing (chapter
14). Philadelphia : temple university press.
30. millennial housing commission. (2002): meeting our nation ʼs housing
challenges.
Report of the bipartisan millennial housing commission. Washington , DC:
author.
http://govinfo.library.unt.edu/ mhcreport.pdf
31.national association of home builders. (2001): housing ʼs impact on the
economy .
Report submitted to the millennia housing commission.
www.govinfo.library.unt.edu/ mhc/papers/nahb.doc
32.national low income housing coalition. (2005): advocatesʼguide to
housing and community development policy . Washington , DC: author.
33. Rosenbaum, James E, (1995); “Changing the Geography of
Opportunity by Expanding
Residential Choice: Lessons the Gautreaux Program. Housing Policy
Debate 6 (1).
34. Rothstein, (R. (2000):,lnner city nomads: A track to low grades. New
York Times (Jan. 9).
35. Schwartz,Alex.F, (2006): Housing policy in the United States ,
Routledge: 
 جغرافیا و روابط انسانی، زمستان 1398 ،دوره ، 2 شماره3 ،پیاپی7
279
Taylor & Francis Grop , New York , London .
36. Short,J.R and Kim, Yeing_Hyum, (2008): Cities and Economices
,Newyork :Routledge.
37.Tanaka A, Tanaka T, Nakamura K, Takeuchi S, (1996 ), Health levels
influenced by
 urban residential conditions in a Megacity - Tokyo. Urban Stud;33:879-
94..
38. United Nations Center for Haman Settlements (UNCHS), (l999):Basic
Facts on
Urbanization. Nairobi, Kerry: UNCHS Habitat.
39. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), (
2005)“: Financing Urban
Shelter: Global Report on Human i§sttlements 2005. Earthscan, USA.
40.World Bank, (2008): Dhaka: improving the living conditions for the
urban poor.
Bangladesh Development Series Paper No. 17. The World Bank Office,,
Dhaka. ,