گردشگری شهری و توسعه شهریِ پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

چکیده
به‌طورکلی توسعه پایدار شهر مرهون تعاملات پایدار و سازنده انسان با انسان و انسان با محیط می‌باشد. تعاملاتی که بر اثر آن در طول زمان، شهر از نظر زیست‌محیطی قابل سکونت، از نظر اقتصادی بادوام، از نظر اجتماعی همبسته و از نظر کالبدی زیبا و دیدنی می‌گردد. بر پایه وجود ارتباط دوطرفه توسعه پایدار و گردشگری پایدار، برای آن‌که گردشگری بتواند به توسعه پایدار شهر کمک کند، باید اثرات آن در شهر شناسایی‌شده و مورد توجه خاص قرار گرفته شود. هدف این تحقیق بررسیِ تحلیلی مناسبات گردشگری و توسعه پایدار شهری می‌باشد. روش تحقیق در این مقاله به‌صورت توصیفی- تحلیلی است. روش جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت اسنادی - کتابخانه‌ای می‌باشد. در واقع با مطالعه و بررسی آثار علمی داخلی و خارجی که در مورد گردشگری و توسعه پایدار شهری انتشار یافته، سعی در استنتاج این مطالعات در قالب یک مقاله کاربری نمودیم. امید است که بتواند در راستای فهم دقیق این موضوع به مخاطبین خود مطالب درخوری را ارائه نماید.
واژگان کلیدی: گردشگری، گردشگری شهری، توسعه پایدار شهری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Tourism and Sustainable Urban Development

نویسنده [English]

 • mostafa khazaee
lecturer of university
چکیده [English]

Abstract
Overall, the sustainable development of the city is due to the sustained and constructive interactions of humans with humans and humans with the environment. Interactions that have made the city over time, environmentally sustainable, economically sustainable, socially cohesive, and physically beautiful. Based on the bilateral relationship between sustainable development and sustainable tourism, in order for tourism to contribute to the sustainable development of the city, its impacts on the city must be identified and considered. The purpose of this study is to analyzing the relation of tourism and sustainable urban development. The research method in this article is descriptive-analytical. The method of data collection is document-library. In fact, by the study of domestic and foreign scientific literature that was published about tourism and sustainable urban development, have tried to deduction of these studies for write it. It is hoped that it will be able to provide relevant content to its audiences in order to better understand this issue.
Keywords: Tourism, Urban Tourism, Sustainable Urban Development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Tourism
 • Urban Tourism
 • Sustainable Urban Development
 1. سرایی، محمدحسین؛ شمشیری، مسلم(1392) بررسی وضعیت گردشگری در شهر شیراز در راستای توسعه پایدار با استفاده از تکنیک SWOT ، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 24، شماره 1 .
 2. حسنوند، سمیه و مسعود حسنوند (1393) تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان/ سال دوم، شماره 6.
 3. حیدری چیانه، رحیم ؛ حسین‌زاده دلیر، کریم(1382) جستاری پیرامون ارزیابی صنعت گردشگری در ایران، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی، شماره  13.
 4. خاکسپاری، علی؛ ابراهیم نیا سما کوش، سعید؛ دامادی، محمد؛ معزز، وحید (1392) مجلۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، سال دوم، شماره 7.
 5. خاوریان گرمسیر، امیررضا؛ استاورس، ژاکلین ام؛ علیان، مهدی (1392) برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ گردشگری توسعۀ گردشگری شهری با استفاده از مدل استراتژیک SOAR ، نمونۀ موردی، شهر نفت،  نشریه آمایش فضا، دورۀ 7.
 6. دیناری، احمد(1384) گردشگری شهری در ایران و جهان، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.
 7. فنی، زهره ، علیزاده، محمد و زینب زحمتکش (1393) تأثیرات گردشگری بر توسعه پایدار شهری از نظر ساکنان  (موردمطالعه: جزیره قشم)، فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال نهم  شماره 28.
 8. قربانی، حمید؛ احمدی، سجاد؛ معرفت نیا، سارا (1392) نقش مدیریت شهری در توسعۀ پایدار گردشگری شهر بوشهر، ماهنامۀ پیام سبز،شماره 112.
 9. مدهوشی، مهرداد؛ ناصرپور، نادر (1382) ارزیابی موانع توسعۀ صنعت گردشگری استان لرستان، فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگانی، شماره 28.
 10. موحد، علی(1386) گردشگری شهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه چمران اهواز.
 11. نوربخش، مرتضی؛ اکبرپور، محمد(1389) نقش گردشگری شهری در اقتصاد کلان‌شهرها، ویژه‌نامه اقتصاد گردشگری.
 12. هاشم‌پور، سیده فهیمه و همکاران(1391) بررسی اثرات اقتصادی و زیست‌محیطی گردشگری از دیدگاه شهروندان(مطالعه موردی : شهر بابلسر)، فصلنامه علمی پژوهشی اکوسیستم‌های طبیعی ایران، سال سوم، شماره 1.

 

 1. Cooper, C., J. Fletcher, D. Gilbert, S. Wanhill & R. Shepherd (1998), Tourism: Principles and Practice, 2nd Ed. New York.

 

 1. Haley. A.J., Snaith. Tim, Miller. Graham. (2005), the Social Impacts of Tourism a Case Study of Bath, UK: Annals of Tourism Research, Vol.32, No.3, pp.647-66.

 

 1. Hall, C. M, Stephen J. (2006), the geography and Tourism and Recreation, London: Rutledge, third edition, available on http //www.e-bookstore.tandf.co.uk.

 

 1. KO, D.W. & W.P. Stewart, "A Structural Equation Model of Residents’ Attitudes for Tourism Development", Tourism Management, 23(5), Pp. 521-530, 2002.

 

 1. Lankford, S.V. & D.R. Howard, "Developing a Tourism Impact Attitude Scale", Annals of Tourism Research, 21(1), Pp. 121-139, 1994.

 

 1. Law C.M, (1996), Urban Tourist Attracting Visitor to Large City, (Tourist, Leisure & Recreation Series), Man Sell, British Library Cataloguing, Oxford dictionary, volume XI, 1970.

 

 1. Oila, M., K. Mrrtines & L. Gabriel, "Tourism Management in Urban Region: Brazile Vest Urban Region", Journal of Sustainable Tourism, Vol. 29, Pp. 567- 569, 2012.

 

 1. Sharpley, R. (2002). Rural Tourism and the Challenge of Tourism Diversification: The Case of Cyprus, Tourism Management, No. 23, pp.233- 344.

 

 1. World Tourism Organization, Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations A Guidebook, World Tourism Organization, Madrid, 2004.

 

 1. WTO. (2001), International Cultural Tourism Charter, Managing Tourism at Place of Heritage Significance. Mexico: World Tourism Organization Press.