نظریه برنامه ریزی بازاندیشی وجنبه عملی آن: پرتویی از نور برچشم اندازهای برنامه ریزی یکپارچه جهت مقابله با واقعیات پیچیده شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 شهرسازی

چکیده

در سراسرنیم قرن گذشته، تقاضای مداوم وروبه رشدی ازگسترش رویکردهای یکپارچه‌ترجهت برنامه‌ریزی بعنوان روشی برای مقابله با مشکلات شدیداً پیچیده وحادشهری وجودداشته است.باآگاهی ازاین نیاز،این مقاله باارائه توجیهی برای چنین رویکردبرنامه‌ریزی،جنبه‌های مشکل آفرین فعالیت‌های برنامه‌ریزی حال حاضر را مورد بحث قرار می دهد و بر دروس کلیدی و موارد مشابه آنها از تجربیات گذشته در مورده ایده درک برنامه ریزی، عقلانیت دربرنامه‌ریزی ونقش قدرت وسیاست دربرنامه‌ریزی و اجرای برنامه رامورد تأکیدقرار می‌دهد.بابخاطر داشتن بحث‌ها ومناظرهای اخیردرمورد نظریه برنامه ریزی، این مقاله علاوه برآن دستورکاری رابرای ساخت یک رویکرد ترکیبی جدیددربرنامه‌ریزی ارائه می‌کند،مسائل عمده ای که نظریه پردازان برنامه ریزی احتیاج دارندتابه آن ها از نظر یکپارچه سازی عملکردی بپردازند را مورد بحث قرارمی دهد،به مقوله فرآیندهای تصمیم گیری در برنامه ریزی، و چالش های سیاسی و سازمانی برای چنین رویکردهای برنامه ریزی یکپارچه نیز می پردازد.مجموعه‌ای از برنامه های پیشنهادی را برای درمان این چالش‌ها ارائه می‌کند.مدل برنامه ریزی پایدار تطبیقی پیشنهاد شده است و به تفصیل بعنوان یک چهارچوب هنجاری فراگیر مؤثر برای توسعه یک رویکرد یکپارچه برنامه ریزی مشخص شده است که سازماندهی رابرای این زمینه فراهم می آوردومتخصصان رابرای درک نقششان بعنوان تصمیم گیرندگان اثرگذارراهنمایی می کند.سهم مهم‌این مقاله تکیه اش برمفهوم رایج پایداری به تنهایی نیست بلکه رویکرد منحصرودشوارش ازاین خواهد بودکه چگونه باید بعنوان روشی برای حرکت به سمت جلوبا برنامه ریزی وسیاست گذاری مورد استفاده قرارگیردتادرنهایت یک شهرسازی بهترراارتقاء دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RETHINKING PLANNING THEORY AND PRACTICE: A GLIMMER OF LIGHT FOR PROSPECTS OF INTEGRATED PLANNING TO COMBAT COMPLEX URBAN REALITIES

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar MalekAfzali 1
  • taghi ghasemsharifi 2
1
2 دانشجوی
چکیده [English]

Abstract Throughout the past half century, there has been a growing and persisting demand towards developing more integrated approaches to planning as a way to combat the notoriously complex and chronic urban problems. Cognizant of this need, this paper, while offering justification for such a planning approach, discusses problematic aspects of current planning practice and highlights key lessons and parallels from past experiences regarding the idea of planning comprehension, rationality in planning, and the role of power and politics in plan-making and plan implementation. Drawing upon recent debates in planning theory, this paper further presents an agenda for building a new integrative approach to planning, discusses major issues that planning theorists need to address in terms of functional integration, decision-making processes in planning, and political and institutional challenges to such integrated planning approaches, and offers a series of propositions to remedy these challenges. The adaptive sustainable planning model is suggested and amply delineated as an effective overarching normative framework for the development of an integrated planning approach that provides organization to the field and guides practitioners towards realizing their role as effective decision makers. The key contribution of this paper is not its reliance on the typical notion of sustainability per se but rather its unique and thorny approach of how it ought to be used as a way of moving forward with planning and policy-making to ultimately enhance a better urbanism. Keywords: integrated planning, sustainability, comprehension, rationality, power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • integrated planning
  • sustainability
  • comprehension
  • rationality
  • power
Allmendinger, P. (2002). Planning Theory. Palgrave, NY.
Altschuler, A. (1965). The Goals of Comprehensive Planning, Journal of the American Institute of Planners, 31(3).
Camillus, J. C. (1982). Reconciling Logical Incrementalism and Synoptic Formalism-an Integrated
Approach to Designing Strategic Planning processes, Strategic Management Journal, 3(3), pp.277-283.
Campbell, S. and Fainstein, S. eds (2003). Readings in Planning Theory . Oxford. Blackwell.
Campbell, S. (1996). Green Cities, Growing Cities, Just Cities?: Urban Planning and the Contradictions of Sustainable Development, Journal of the American Planning Association, 62 (3).
Gibson-Graham, J.K. (2006). A Postcapitalist Politics. Univ. of Minnesota Press, Minneapolis, MN.
Fainstein, S. S. (2005). Planning Theory and the City, Journal of Planning Education and Research, 25;pp. 121-130.
Flyvbjerg, B. (2001). Making Social Science Matter. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Forester, J. (1989). Planning in the Face of Power. University of California, Berkeley.
Friedmann, J. (1971). The Future of Comprehensive Urban Planning: A Critique, Public AdministrationReview, 31(3), pp. 315-326.
Lindblom, C. (1959). The Science of “Muddling Through,” Public Administration Review, 19(2), pp. 79-88
Meppem, T. and Gill R. (1998). Planning for sustainability as a learning concept. New England Ecological Economics Group, Centre for Water Policy Research, University of New England,Armidale, Australia.
Meadowcroft, J. (1997). Planning, Democracy and the Challenge of Sustainable Development,International Political Science Review, 18(2), pp. 167-189.
Pieterse, E. (2002). From divided to integrated city? Critical Overview of the Emerging Metropolitan Governance System in Cape Town, Urban Forum, 13(1): 3-37
Robbins, P. (2004). Political Ecology: A Critical Introduction. Oxford: Blackwell.
Visser, G. (2001). Social Justice, Integrated Development Planning and Post-apartheid Urban Reconstruction, Urban Studies, 38(10), pp.1673–1699.
Wank, D. L. (1996). The Institutional Process of Market Clientelism: Guanxi and Private Business in a South China City , The China Quarterly, 147, pp. 820-838
Weimer, D.L. (1995). Institutional Design: An Overview. In Institutional Design (D.L. Weimer, ed.), pp. 1-16. Boston: Kluwer Academic.