تغییرات دمای سطح شهر کرمانشاه در دوره 1393-1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS، دانشگاه خوارزمی و رئیس هیئت مدیره شرکت داده پردازان فراگستر ایلیا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه آزاد خرم آباد.

چکیده

دمای سطح زمین بر اثر تغییرات ساختار محیط، کاربری، مواد تشکل دهنده سطح و... در طول زمان قابل تغییر است. آگاهی از وضعیت دما سطح کمک زیادی به برنامه‌ریزی محیطی می‌کند(شامل چگونگی مصرف انرژی، آسایش حرارتی شهروندان و...). در این تحقیق به بررسی تغییرات دمای سطح شهر کرمانشاه در فاصله بین سالهای 1393-1397 پرداخته شد. در این تحقیق از تصاویر ماهواره لندست 8 و روش الگوریتم تک کانال برای برآورد دمای سطح زمین استفاده شد. نتایج نشان داد در هر دو سال 1393 و 1397 بیشترین سطح شهر را ابتدا محدود دماهای 45-50 درجه سانتیگراد و سپس دمای 40-50 درجه دربر گرفته است. اما در سال 1397 محدوده دمایی تا حداکثر 40 درجه به شدت افزایش یافته است و محدوده بقیه طبقات دمایی کاهش یافته است که بیشترین میزان کاهش مربوط به طبقه بالاتر از 55 درجه سانتیگراد است. نتایج نشان دهنده استفاده هرچه بیشتر از پشت‌بام‌های انعکاسی در انتهای دوره مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kermanshah Land surface temperature changes in during 1393-1397 periods

نویسندگان [English]

  • Mohammad Maleki 1
  • Zahra Ahmadi 2
  • Rahman Dosti 3
1 Master degree in Remote Sensing and GIS at Kharazmi university & Chairman of Fragostar Illia Data Processing Company
2 master student of geography and urban planing in shahid Bahonar university- Kerman
3 Master degree in Remote Sensing and GIS at Khorramabad islamic azad
چکیده [English]

The land surface temperature can change over time due to changes in the structure of the environment, land use, constituents, etc. Understanding of land surface temperature can a lot helps to environmental planning (Including how energy consumption, citizens' thermal comfort, etc.). In this study, the land surface temperature changes of Kermanshah city between 1393-1397 were investigated. In this study, Landsat 8 satellite images and single channel algorithm method were used to estimate the land surface temperature. The results showed that in both years 1393 and 1397, most of the city was covered by temperatures of 45-50 ° C and then 40-50 degrees. But in 1397 the temperature range to 40 Celsius degrees has increased sharply and the range of other temperature levels has declined, with the highest decrease being above 55 Celsius degrees. The results show the increasing use of more reflective roofs at the end of the study period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Surface Temperature
  • Single Channel Algorithm
  • Landsat 8
  • Kermanshah
  • Reflective Roofs
اسمعیلپور، نجما و ملکه عزیزپور(1388 (تغییر کاربری اراضی کشاورزی و افزایش نسبی دمای شهر یزد
ناشی از رشد سریع آن، مجله جغرافیا و توسعهی ناحیهای، سال 7، شماره ،12 صص -54 37 .
حاجیلو ، مرضیه، المدرسی ، سیدعلی، زرنگ ، نسیم ، سرکارگراردکانی ، علی(1393 ( پایش دمای سطح زمین و
بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای+ETM و OLI سطح با استفاده از تصویر سنجنده (مطالعه موردی:
استان قم). نخستین همایش کاربرد مدلهای پیشرفته فضایی در آمایش سرزمین، یزد. 
 ملکی و همکاران
318
علیجانی، بهلول، طولابینژاد، میثم، صیادی، فریبا(1396 (محاسبه شدت جزیره حرارتی بر اساس هندسه
شهری موردمطالعه: محله کوچه باغ شهر تبریز، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال چهارم، شماره
.112 99 - صص، 3
ملکپور، پیمان و محمد طالعی(1390 (مدلسازی ارتباط کاربری - پوشش اراضی و حرارت سطح زمین، با
استفاده از دادههای سنجنده ASTER ، محیط شناسی، سال سی و هفتم، شماره ، 58 صص 42 29. -
ناصریه، مهتاب(1395 (بررسی تغییرات زمانی - مکانی جزیرة حرارتی شهر کرمانشاه و ارتباط آن با آلودگی
هوا با استفاده از تصاویر ماهوارهای، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشگاه رازی.
هاشمی دره بادامی، سیروس ، خزایی ، علی، علوی ،پناه سید کاظم(1394 ( بررسی تاثیر بام های انعکاسی در
کاهش اثر جزیره حرارتی شهری با استفاده از تصاویر ماهوارهای (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)، مطالعات-
18 1- صص، 1394-تابستان-هفتم-سال- -یا منطقه-شهری -یها- پژوهش وAlavipanah, S. K., KOMAKI, C. B., KARIMPOUR, R. M., Sarajian, M.,
SAVAGHEBI, F. G. R., & Moghimi, E. (2007). Land surface temperature in
the Yardang region of Lut Desert (Iran) based on field measurements and
Landsat thermal data.
 Chander, G., Markham, B. L., & Helder, D. L. (2009). Summary of current
radiometric calibration coefficients for Landsat MSS, TM, ETM+, and EO1 ALI sensors. Remote sensing of environment, 113(5), 893-903.
Czajkowski, K. P., Goward, S. N., Stadler, S. J., & Walz, A. (2000).
Thermal remote sensing of near surface environmental variables:
application over the Oklahoma Mesonet. The Professional Geographer,
52(2), 345-357.
Jiménez-Muñoz, J. C., Sobrino, J. A., Skoković, D., Mattar, C., &
Cristóbal, J. (2014). Land surface temperature retrieval methods from
Landsat-8 thermal infrared sensor data. IEEE Geoscience and remote
sensing letters, 11(10), 1840-1843.
Reutter, H., Olesen, F. S., & Fischer, H. (1994). Distribution of the
brightness temperature of land surfaces determined from AVHRR
data. REMOTE SENSING, 15(1), 95-104.
 جغرافیا و روابط انسانی، زمستان 1398 ،دوره ، 2 شماره3 ،پیاپی7
319
Sobrino, J. A., Jiménez-Muñoz, J. C., Sòria, G., Romaguera, M., Guanter,
L., Moreno, J., & Martínez, P. (2008). Land surface emissivity retrieval
from different VNIR and TIR sensors. IEEE Transactions on Geoscience
and Remote Sensing, 46(2), 316-327.
Zanter, K. (2016). Landsat 8 (L8) data user’s handbook. Landsat Science
Official Website.