تحلیل زیست پذیری محلات شهری در راستای توسعه پایدار مورد مطالعه منطقه 22 شهرداری تهران.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجو

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

زیست‌پذیری به عنوان زیر مجموعه‌ای از توسعه پایدار می‌باشد که به تازگی وارد ادبیات شهرسازی شده است و شامل مجموعه متنوعی از موضوعات است و به وسیله یک سری اصول راهنما بیان می‌شوند. در این راستا دسترسی، برابری و مشارکت که مفاهیم مربوط به زیست‌پذیری است بر مبنای آنها شکل می‌گیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های زیست پذیری در مناطق 22 شهرداری تهران است. این تحقیق به لحاظ از نوع تحقیقات تحلیلی-کاربردی می باشد و از نوع تحقیقات کیفی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق عبارت است از محلات منطقه 22 تهران که جمعیت این منطقه براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ ایران، ۱۲۸٬۹۵۸ نفر (۳۸٬۱۰۶ خانوار) شامل ۶۵٬۴۷۶ مرد و ۶۳٬۴۸۲ زن می‌باشد روش نمونه گیری تصادفی و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران و 384 نمونه است. ابزار تجزیه و تحلیل از طریق آزمون تی تک نمونه در محیط نرم افزار spss و مدل تاپسیس هستند. نتایج نشان میدهد که از نظر ساکنین بجز شاخص های زیست محیطی در ابعاد دیگر محلات منطقه بیست و دو شرایطی کمتر از حد متوسط دارند همچنین در بین محلات منطقه بیست و دو محله شهدای خلیج فارس در مطلوب ترین وضعیت و محله هوا نیروز در نامطلوب ترین وضعیت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the livability of urban neighborhoods for sustainable development in the 22nd district of Tehran municipality.

نویسندگان [English]

 • hooman goudarzi 1
 • saeed yousefi 2
 • omid latifi 3
1 shahid.beh
2 dep
3 nhm
چکیده [English]

livability is a subset of sustainable development that has recently entered the urbanization literature and includes a diverse range of topics and is expressed in a series of guidelines. In this regard, access, equity and participation are based on the concepts of habitat. The purpose of this study was to investigate the indices of habitability in 22 areas of Tehran municipality. This research is of the type of analytical-applied research and it is a type of qualitative research. The statistical population of this study is the neighborhoods of the 22nd District of Tehran, whose population according to the census of Iran in 2011, 128, 958 people (38, 106 households) including 65, 476 men and 63, 482 women. The random sampling method and To estimate the sample size, the Cochran formula is 384 samples. The analysis tools are tested through a single-sample t test in the Spss software and the Topsis model. The results show that, in terms of inhabitants, except for environmental indicators in other dimensions of the region, twenty two conditions are less than average. Also, among the neighborhoods of the region, twenty two ghetto martyrs in the most favorable situation and neighborhood of the air in the most unfavorable situation contract

کلیدواژه‌ها [English]

 • Livability
 • sustainability
 • urban neighborhoods
 • District 22 of Tehran
 1. بندر آباد، علیرضا، 1390، شهر زیست‌پذیر از مبانی تا معنا، انتشارات آذرخش، چاپ اول، تهران.
 2. بندر آباد ، علی رضا و فرشته احمدی نژاد، 1393، ارزیابی شاخصهای کیفیت زندگی با تاکید بر اصول شهر زیست پذیردر منطقه 22تهران، مجله پژوهش و برنامهریزی شهری، سال پنجم، شماره شانزدهم، صص55-74.
 3. ساسان‌پور، فرزانه و حمزه جعفری اسدآبادی، ۱۳۹۲، اصول و ویژگی‌های شهر زیست‌پذیر، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران، انجمن محیط زیست کومش، دانشگاه صنعت هوایی.
 4. ساسان‌پور، فرزانه، 1390، مبانی پایداری کلانشهرها با تاکید بر کلانشهر تهران، انتشارات مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهر تهران.
 5. ساسان پور، فرزانه، موحد علی  و لطیفی امید، 1396، تحلیل زیست پذیری مناطق کلانشهر اهوازفصل نامه علمی- پژوهشی جغرافیای اجتماعی شهر، سال چهارم، شماره 10.
 6. ساسان پور، فرزانه، تولایی سیمین، حمزه جعفرابادی، 1394، سنجش شهری پذیریزیست در و بیست مناطق دو تهران، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای ، سال پنجم، شماره 18.
 7. حبیبی، داود، قشقایی، رضا و فرزاد حیدری، 1391، نگاهی به ویژگی ها و معیارهای شهر زیست پذیر، انجمن تخصصی طراحی شهری، دانشگاه ازاد واحد تبریز.
 8. خراسانی، محمد امین، رضوانی، محمد رضا، مطیعی لنگرودی، حسن و مجتبی رفیعیان، 1391، سنجش و ارزیابی زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری(مورد مطالعه: شهرستان ورامین)، پژوهش های روستایی، سال سوم، شماره چهارم، صص79-104.
 9. جمعه پور، محمود، طهماسبی، شهرزاد، 1391، تبیین میزان زیست پذیری و کیّفیت زندگی در روستاهای پیرامون شهری(مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان شهریار)، فصل نامه برنامه ریزی کالبدی فضایی، سال اول، شماره سوم.

10. یاراحمدی، امیر ، 1378، بسوی شهرسازی انسانگرا، چاپ اول، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری(وابسته به شهرداری تهران).

11. نورمحمدزاده، حسین، 1383، نگاهی سیستماتیک به مسائل شهر صفّه، سال - چهاردهم، شماره 39 ، - ص5-21.

12. ماجدی، حمید و علیرضا بندر آباد، 1389، بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر، هویت شهر، دوره هشتم، شماره 17، صص65-76.

13. پیتر هال ، اولریخ فایفر1390،  آینده شهری قرن 21"دستور کار جهانی برای شهرهای قرن بیست و یکم, مترجم: رحیم سرور و علیرضا استعلاجی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری.

14. احد اله فتاحی، 1۳۸۸، ســنجش کیفیّت زندگی در مناطق روســتایی(مطالعه موردی: بخــش مرکزی شهرســتان دلفان)،به راهنمایــی دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دانشــگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

15. غلامرضــا غفاری، رضــا امیــدی،1۳۹۰، کیفیّت زندگی: شاخص توسعة اجتماعی. تهران: شیرازه، چاپ دوم

 1. Evans,P,ed. 2002, livable cities? Urban struggles for livelihood and sustainability  ,California,USA: university of California press Ltd.
 2. Florida, Richard, 2002, The Rise of the Creative Class, NY: Basic Books/Perseus Books.
 3. Cedar Hill Municipality, 2008, City of Cedar Hill comprehensive Plan 2008,
  chapter 5: Livability, PP. 5-1 to 5-20.
 4. Litman, T. 2011. Well measured: Developingindicators for sustainable and livabletransport planning. Retrieved fromhttp://www.vtpi.org.
 5. Van Kamp, Irene and et al 2003, “Urban environmental quality and human well-being Toward aconceptual framework and demarcation of concepts:a literature study” Landscape and Urban Planning 65,pp.5-18.
 6. Mohadeseh Mahmoudi, Faizah Ahmad, Bushra Abbasi, 2015, Livable streets: The effects of physical problems on the quality and livability of Kuala Lumpur streets Department of Urban & Regional Planning, Faculty of Built Environment.
 7. LI Yejin, ZHANG Wenzhong, TIAN Shanchuan, YU Jianhui, 2008, Review of the Theor ies and Methods of Livable City, progress in geography, number: 27,
 8. Meg Holden a,b,  Andy Scerri, 2013, More than this: Liveable Melbourne meets liveable Vancouver, Elsevier, journal homepage: www.elsevier.com/locate/cities .
 9. Landry. Charles 2000, “urban vitalitys A new source of urban competitiviness” prince claus fundjournal,ARCHIS issue Urban Vitality/Urban Heroes.
 10. Timmer Vanessa and nola- Kate seymoar 2005. “the world urbanforum 2006, Vancouver” working group discussion paper internation center for sustainable cities.