امکان‌سنجی توسعه گردشگری پایدارشهری در شهرگرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور بیجار- کردستان

چکیده

به واسطه ارتباط دو طرفه توسعه پایدار و گردشگری پایدار، برای آن که گردشگری بتواند به توسعه پایدار شهر کمک کند، باید اثرات آن در شهر شناسایی شده و مورد توجه خاص قرار گرفته شود و در صورت مدیریت، برنامه ریزی منسجم و کارآمد و در کنار آن با نظر گرفتن مشارکت ساکنان محلی می‌توان از پتانسیل‌های آن جهت بهره مندی بیشتر برای دستیابی به توسعه پایدار شهری استفاده کرد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی توسعه گردشگری پایدار شهری در شهرگرگان با استفاده از مدل استراتژیکSOAR صورت گرفته‌ است. نوع تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی_‌تحلیلی بوده و در جمع‌آوری اطلاعات از مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده‌است. یافته‌ها حاکی از آن است ‌که وجود جاذبه‌های ملی و بین‌المللی، وجود مناظرو چشم اندازهای طبیعی با آب و هوای مناسب و مطبوع، آثار و میراث تاریخی- فرهنگی متنوع و پرجاذبه، در کنار سایر مزیت‌ها و قوت‌های دیگر در این شهر علاوه بر توسعه گردشگری می‌تواند درآمد پایداری برای شهر به ارمغان بیاورد. در نهایت عواملی مانند: برنامه-ریزی برای افزایش دادن تعداد مراکز خدماتی، تقویت زیرساخت‌های گردشگری، امکانات زیربنایی و خدمات-گردشگری،‌ بازاریابی و افزایش فرهنگ پذیرش گردشگر از نتایج مورد انتظار می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Sustainable Urban Tourism Development in Gorgan city

نویسندگان [English]

  • nahideh abdi 1
  • Ali Mehrafrozi 2
1 PhD student in Geography and Urban Planning, University of Tabriz
2 Master of Geography and Urban Planning, Payam Noor University of Bijar - Kurdistan
چکیده [English]

Through the two-way link between sustainable development and sustainable tourism, so that tourism can contribute to the sustainable development of the city, Its impacts on the city must be identified and addressed, and if managed, coherent and efficient planning, and with the participation of local residents, its potentials can be exploited to further benefit sustainable urban development. In this regard, the present study aimed to investigate sustainable urban tourism development in the city of Gorgan using the SOAR strategic model. The type of research in this research is descriptive-analytical and field and library studies were used for data collection. The findings suggest that national and international attractions, landscapes of natural landscapes with appropriate and favorable climate, diverse and attractive historical-cultural monuments and heritage, along with other advantages and strengths Other Places In This City In Addition To Tourism Development Can Provide Sustainable Income For The City. Finally, factors such as: planning to increase the number of service centers, strengthening tourism infrastructure, infrastructure and tourism services, marketing and enhancing the culture of tourism acceptance are the expected results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility Study
  • Sustainable Urban Tourism
  • SOAR Strategic Model
  • Gorgan City
-       استعلاجی، علیرضا ؛ الهقلی­نژاد، مهناز( 1390)، برنامه­ریزی توسعه پایدار با تاکید برگردشگری مطالعه­موردی سرعین و روستاهای اطراف، جغرافیا (فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن­جغرافیای ایران)، دوره نُهم، شماره 30. صص 129-144.
-       اسماعیلی، رضا؛ گندمکار، امیر ؛ حبیبی نوخندان، مجید ( 1390)، ارزیابی اقلیم آسایش چند شهر اصلی گردشگری ایران با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک PET. پژوهش‌های جغرافیای­طبیعی، شماره 57، صص 18-1.
-       اکبرپورسراسکانرود، محمد؛ رحیمی، محمد ؛ محمدی، فاضل(1390)، سنجش تأثیرات گسترش گردشگری بر ابعاد توسعه پایدار، مطالعه­موردی: شهرستان هشترود، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، سال اول، شماره سوم، پاییز. صص 104-93.
-       آرشیو میراث­فرهنگی، صنایع­دستی و گردشگری شهرستان­گرگان، 1393. (http://ichto.ir/default.aspx?tabid=127).
-       بیاتی­خطیبی، مریم؛ زینلی، بهرام، رحیم­پور، توحید ؛ ذوالقدر، حمید ( 1392) ، تقویم اقلیم­گردشگری و آسایش گردشگر. همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط­زیست پایدار، آبان ماه، ایران، همدان.
-       پاپلی­یزدی، محمدحسین؛ سقایی، مهدی. 1386. «­گردشگری (ماهیت و مفاهیم)»،­ چاپ­دوم، تهران: انتشارات سمت.
-       تقوایی، مسعود ؛عظیم­آبادی، مرضیه(1390)، نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه­ی پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر­کرمانشاه­)، مطالعات جغرافیایی مناطق­خشک، سال اول، شماره چهارم، تابستان.
-       تقوایی، مسعود؛ وارثی، حمیدرضا ؛ صفرآبادی، اعظم (1391) ، عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهری کرمانشاه، جغرافیا (فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن جغرافیای ایران)، دوره جدید، سال دهم، شماره 33، تابستان.
-       تقوایی، مسعود ؛ اکبری، محمود(1388)، «مقدمه­ای بر برنامه­ریزی و مدیریت گردشگری شهری»، اصفهان: انتشارات پیام علوی.
-       تولایی، سیمین (1386)، «مروری بر صنعت گردشگری»، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
-       خاوریان گرمسیر، امیررضا، ژاکلین­ام. استاورس و علیان، مهدی(1392)، برنامه­ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهری با استفاده از مدل استراتژیک SOAR (­مورد شهر تفت)، مدرس علوم­انسانی، برنامه­ریزی و آمایش فضا، دوره 17، شماره 3.
-       دیناری احمد (1384)، «گردشگری شهری در ایران و جهان»، انتشارات واژگان خرد.
-       رحمانی، خلیل (1389)، ارزیابی عملکرد اماکن مذهبی در توسعه روستایی، پایان­نامه­ی دوره کارشناسی­ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
-       رحیمی, محمد؛ پازند، فاطمه (1395)، الگوی گردشگری خلاق شهری درایران با استفاده از مدل تحلیلی سلسله مراتبی فصل نامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 6 شماره 3، 97-124
-       رضوانی، علی­اصغر (1382)، «جغرافیا و صنعت­گردشگری»، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه پیام­نور، تهران.
-       زاهدی، شمس‌السادات (1382)، چالش­های توسعه پایدار از منظر اکوتوریسم، مجله مدرس، دوره 7، شماره3.
-       زیاری، کرامت­الله(1387)، برنامه­ریزی شهرهای جدید، انشتارات سمت.
-       صالحی، صادق­؛ ­پازوکی­نژاد، زهرا(1393)، تحلیل جامعه­شناختی سفرهای پایدار در صنعت گردشگری، مجله­ی برنامه­ریزی و توسعه­گردشگری،سال­سوم، شماره­ی 10، صص 181-162.
-       طیبی، سید کمیل؛ بابکی، روح اله؛ جباری، امیر(1386). بررسی رابطه ی توسعه گردشگری و رشد اقتصادی در ایران (1338-1383)، پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی ویژهی اقتصاد سال هفتم/شماره ی بیست و ششم/ پاییز86
-       عظیمی، سیوان(1390)، ارزیابی نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری: مطالعه­ی شهر مریوان، پایان­نامه­ی کارشناسی­ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران.
-       فرجی، رضا(1384)، بررسی و تحلیل جاذبه­های توریستی و برنامه­ریزی توسعه صنعت توریسم شهرستان آمل، پایان­نامه­ی دوره کارشناسی­ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، یزد: دانشگاه یزد.
-       فنی، زهره؛ برغمدی، مجتبی؛ اسکندرپور، مجید  ؛ سلیمانی، منصور (1391)، سنجش میزان رضایت­مندی گردشگران شهر گرگان، فصلنامه علمی_ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هفتم،­ شماره 20، زمستان.
-       کوپر، کریس؛ فلچر، جان؛ گیلبرت، دیوید ؛ ون هیل، استفان (1380)« اصول و مبانی جهانگردی»، ترجمه­. اکبر غم­خوار، انتشارات فرآماد، چاپ اول. 
-       کازس، پوتییه ؛ فرانسواز ،ژرژ (1382)، «جهانگردی شهری»، ترجمه صلاح­الدین محلاتی­، انتشارات دانشگاه ­ شهید­بهشتی­، تهران.
-       کاظمی، مهدی(1386)، مدیریت گردشگری، تهران: انتشارات سمت.
-       گزارش اقتصادی_اجتماعی استان­گلستان، معاونت برنامه­ریزی استانداری. 1390.
-       گی،چاک ؛ فایوسولا، ادآردو (1377)، جهانگردی در چشم­اندازی جامع، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش­های بنیادی.
-       لطفی، صدیقه؛ باباجانزاده، ادریس(1393)، بررسی اثر گردشگری پایدار شهری بر ساکنان شهر (مطالعه­ی­موردی: شهر جوانرود کرمانشاه)، مجله­ی برنامه­ریزی و توسعه­گردشگری سال سوم، شماره­ی 9، تابستان، صص 150-130.
-       لطفی، صدیقه؛ شکیبایی، اصغر ؛ خیرخواه، زلیخا(1391)، اولویت­بندی استراتژی­های توسعه­ی گردشگری با استفاده از تکنیک MCDM، مجله­ی برنامه­ریزی و توسعه­گردشگری،سال اول، شماره­ی 3، زمستان. صص 73-93.
-       لومسدون، لس (1380)، بازاریابی گردشگری، مترجم محمد­ابراهیم گوهریان، تهران: انتشارات پژوهش­های فرهنگی.
-       مافی، عزت ا...؛ سقایی، مهدی.(1388)، کاربرد مدل MS-SWOT در تحلیل مدیریت­گردشگری مطالعه­موردی: کلان­شهر مشهد، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 14، 50-27. 
-       مردای، مریم ؛رحمانی، بیژن(1389)، نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری مطالعه­موردی شهر مشهد، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال هفتم، شماره 25.
-       موحد، علی (1386)، گردشگری شهری، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران،چاپ اول.
-       الوانی، مهدی ؛ پیروزبخت. معصومه( 1385)، « فرآیندهای مدیریت گردشگر­ی»، تهران : انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.
-       Amirhajlou, E., Tavallai, S., & Zanganeh, A. (2013). Evaluating and classification of tourism effects in national level using TOPSIS Technique.‏
-       Borjian, H. (2008). The extinct language of Gurgān: Its sources and origins. Journal of the American Oriental Society, 128(4), 681-707.‏
-       Butler, R. (1998). Sustainable tourism-looking backwards in order to progress?. Sustainable tourism: a geographical perspective., 25-34.‏
-       Butler, R. W. (1993). Tourism–an evolutionary perspective. Tourism and sustainable development: Monitoring, planning, managing, 37.‏
-       Choi, H. C., & Turk, E. S. (2011). Sustainability indicators for managing community tourism. In Quality-of-life community indicators for parks, recreation and tourism management (pp. 115-140). Springer, Dordrecht.‏
-       Clare A.. Gunn, & Var, Gantly, F. (2001). Tourism Impacts in Azerbaijan: A Sociocultural Analysis, A ph Thesis Presented to the Faculty of Tourism and Food. Dublin Institute of Technology, Dublin, Unpublished. For the environment.‏ T. (2002). Tourism planning: Basics, concepts, cases. New York, NY: Routledge.‏
-       Das, J., & DiRienzo, C. E. (2009). Global tourism competitiveness and freedom of the press: A nonlinear relationship. Journal of Travel Research, 47(4), 470-479.‏
-       Edwards, D., Griffin, T., & Hayllar, B. (2008). Urban tourism research: developing an agenda. Annals of Tourism Research, 35(4), 1032-1052.‏
-       Flagestad, A., & Hope, C. A. (2001). Strategic success in winter sports destinations: a sustainable value creation perspective. Tourism management, 22(5), 445-461.‏
-       Hom Haacke, L. (2001). Using SWOT for project planning sessions, PN. 3 hughes. A. Tourism as Sustainable Industry in the Rural Community of Arising, West Scotland (Doctoral dissertation, M. Sc Thesis, Napier University).‏
-       Kabassi, K. (2010). Personalizing recommendations for tourists. Telematics and Informatics, 27(1), 51-66.‏
-       Kozak, M. (2002). Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations. Tourism management, 23(3), 221-232.‏
-       Law, C. M. (2002). Urban tourism: The visitor economy and the growth of large cities. Cengage Learning Emea.‏
-       Leiper, N. (1990). Tourist attraction systems. Annals of tourism research, 17(3), 367-384.‏
-       Logar, I. (2010). Sustainable tourism management in Crikvenica, Croatia: An assessment of policy instruments. Tourism management, 31(1), 125-135
-       Pearce, D. G. (2001). An integrative framework for urban tourism research. Annals of tourism research, 28(4), 926-946.‏
-       Popescu, R. I., & Corbos, R. A. (2010). The role of urban tourism in the strategical development of Brasov area. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 5(7 (16), 69-85.‏
-       Raslanas, S., Stasiukynas, A., & Jurgelaitytė, E. (2013). Sustainability assessment studies of recreational buildings. Procedia Engineering, 57, 929-937.‏
-       Ritchie, J. B. (1993). Crafting a destination vision: Putting the concept of resident responsive tourism into practice. Tourism management, 14(5), 379-389.‏
-       Roberts, L., & Hall, D. (Eds.). (2001). Rural tourism and recreation: Principles to practice. CABI.‏
-       Rosentraub, M. S., & Joo, M. (2009). Tourism and economic development: Which investments produce gains for regions?. Tourism management, 30(5), 759-770.‏
-       Saraniemi, S., & Kylänen, M. (2011). Problematizing the concept of tourism destination: An analysis of different theoretical approaches. Journal of travel research, 50(2), 133-143.‏
-       Seckelmann, A. (2002). Domestic tourism—a chance for regional development in Turkey?. Tourism Management, 23(1), 85-92.‏
-       Stavros, J. M., & Saint, D. (2010). SOAR: Linking strategy and OD to sustainable performance. Practicing organization development: A guide for leading change, 3, 377-394.‏
-       Tosun, C. (2002). Host perceptions of impacts: A comparative tourism study. Annals of tourism research, 29(1), 231-253.‏
-       Walker, J. R., & Walker, J. T. (2011). Tourism concepts and practices. Pearson Education India.‏
-       World Tourism Organization. (1996). What tourism managers need to know: A practical guide to the development and use of indicators of sustainable tourism. WTO.
-       Zhang, J., & Marcussen, C. (2007, June). Tourist motivation, market segmentation and marketing strategies. In 5th Bi-Annual Symposium of the International Society of Culture, Tourism, and Hospitality Research, Charleston, South Carolina (pp. 1-27).‏