زیست پذیری شهری الزامات و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس شهرسازی

چکیده

زیست پذیری مجموع عواملی است که به کیفیت زندگی اجتماعی، ازجمله محیط ساخته‌شده و طبیعی، رونق اقتصادی، ثبات اجتماعی و عدالت، فرصت آموزشی و امکانات تفریحی می‌افزاید، زیست پذیری در کنار پایداری، به عنوان یک اصل راهنما برای برنامه‌ریزی و سیاست برنامه‌ریزی شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان یک مفهوم ملموس، زیست پذیری شکل عمومی سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های شهری و همچنین رقابت بین شهرها برای جذب مردم، جوامع سرمایه‌گذاری و سرمایه انسانی متحرک می‌باشد. در راستای موارد ذکر شده پژوهش حاضر با هدف، بررسی مفاهیم پایه ای زیست پذیری در حوزه شهری با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای با رویکرد توصیفی تدوین شده است.
زیست پذیری مجموع عواملی است که به کیفیت زندگی اجتماعی، ازجمله محیط ساخته‌شده و طبیعی، رونق اقتصادی، ثبات اجتماعی و عدالت، فرصت آموزشی و امکانات تفریحی می‌افزاید، زیست پذیری در کنار پایداری، به عنوان یک اصل راهنما برای برنامه‌ریزی و سیاست برنامه‌ریزی شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان یک مفهوم ملموس، زیست پذیری شکل عمومی سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های شهری و همچنین رقابت بین شهرها برای جذب مردم، جوامع سرمایه‌گذاری و سرمایه انسانی متحرک می‌باشد. در راستای موارد ذکر شده پژوهش حاضر با هدف، بررسی مفاهیم پایه ای زیست پذیری در حوزه شهری با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای با رویکرد توصیفی تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban viability Requirements and guidelines

نویسنده [English]

  • Mohhamad reza Mansouri
Kuhdasht Municipality
چکیده [English]

Sustainability is a set of factors that contribute to the quality of social life, including a natural and built environment, economic prosperity, social stability and justice, educational opportunity and leisure opportunities, as well as sustainability as a guiding principle for planning and urban planning policy. Used. As a tangible concept, sustainability is a general form of urban infrastructure investment as well as competition between cities to attract people, investment communities and mobile human capital. In this regard, the present study aims to investigate the basic concepts of urban sustainability by using descriptive and documentary sources.
Sustainability is a set of factors that contribute to the quality of social life, including a natural and built environment, economic prosperity, social stability and justice, educational opportunity and leisure opportunities, as well as sustainability as a guiding principle for planning and urban planning policy. Used. As a tangible concept, sustainability is a general form of urban infrastructure investment as well as competition between cities to attract people, investment communities and mobile human capital. In this regard, the present study aims to investigate the basic concepts of urban sustainability by using descriptive and documentary sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Viability
  • Concepts and Requirements
  • Solutions
 اسمیت، دیوید، ام (1381)، کیفیت زندگی؛ رفاه انسانی و عدالت اجتماعی، ترجمه حسین حاتمی­نژاد و حکمت شاهی اردبیلی، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال هفدهم، شماره 185.
حیدری، تقی(1395)، تحلیل زیست پذیری بافت های فرسوده شهری( مورد پژوهی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)، رساله دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، اساتید راهنما: دکتر علی شماعی و دکتر فرزانه ساسان پور.
خراسانی، محمد امین (1390). . تبیین زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری با رویکرد کیفیت زندگی (مطالعه موردی شهرستان ورامین)، رساله دکتری، دانشگاه تهران، دانشکدة جغرافیا.
خزاعی نژاد، فروغ(1394)، تحلیل زیست پذیری در بخش مرکزی شهر تهران، محله های منطقه12، رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، استاد راهنما: سیمین تولایی، محمد سلیمانی
زیاری، کرامت الله، پوراحمد، احمد، حاتمی نژاد، حسین و بایستن، علی(1397)، سنجش و ارزیابی اثرات حکمروایی خوب شهری بر زیست پذیری شهرها (مطالعه موردی :شهر بوشهر)، نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال 9، شماره34
عیسی لو، علی اصغر و دیگران (1393). انگارة زیست پذیری، رهیافتی نوین جهت ارتقای کیفیت زندگی در جوامع روستایی (مطالعۀ موردی : شهرستان قم، بخش کهک)، نشریة مسکن محیط و روستا، شمارۀ 146
Andrews, C. J. ٢٠٠١. Analyzing quality-of-place. Environment and Planning B: Planning and
Design ٢٣:٢٠١-٢١٧.
Meyre, D., ١٩٨٧, Community-relevant Measurement of Quality of Life a Focus on Local Trends, University of Texas at Austin, Urban Affalrs Quarterly, Vol. ٢٣, No. I, PP. ١٠٨ -١٢٤.
 
Lennard, H, L. (1997) “principles for the livable city” in lennard, S.H, S von ungern sternberg, lennard, eds. making cities livably. International making cities livably conferences. California, USA: Gondolier press.
 
Timmer and Seymoar (2005), the livable city the world urban forum 2006, vancover, Canada International center for sustainable cities.
Wheeler, S. (2001). Livable Communities: Creating Safe and Livable Neighborhoods, Towns, and Regions in California