نقش معدن در جذب و پایداری جمعیت سکونتگاه‌های انسانی(مطالعه موردی: سکونتگاه‌های استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری شهید باهنر کرمان

چکیده

امروزه وجود اقتصادی پویا که بتواند ضامن ایجاد شغل برای ساکنین یک منطقه خاص باشد، می‌تواند در ماندگاری و جذب جمعیت موفق عمل کند. در این راستا به بررسی تاثیر معدن در ماندگاری و جذب جمعیت سکونتگاه‌های مجاور معادن در استان کردستان پرداخته شد. برای این کار ابتدا نقشه معادن تهیه گردید و با استفاده از حریم(بافر) 2000 متری از معادن و فاصله اقلیدوسی سکونتگاه‌های حوالی معادن مشخص شدند. در حریم 2000 متری معدن 14 روستا قرار داشتند و در بخش فاصله اقلیدوسی نیز 119 روستا، که تغییرات جمعیتی آن‌ها از دوره 1375 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که چه در روش حریم‌گذاری و چه در روش فاصله اقلیدوسی به‌رغم نرخ رشد منفی نواحی روستایی در این دوره(1375-1395)، نواحی قرار گرفته در مناطق مورد نظر از معادن تا سال 1390 دارای رشد مثبت و در سال 1395 داری رشد منفی زیادی بوده است. بنابراین طبق نتایج این مقاله، معدنها نقش موثری در جذب و ماندگاری سکونتگاه های انسانی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Mine in the Adaptation and Sustainability of Human Settlements (Case Study: Settlements of Kurdistan Province)

نویسنده [English]

  • Zahra Ahmadi
چکیده [English]

Today, a dynamic economy that can provide jobs for residents of a particular area can help sustain and attract a thriving population. In this regard, the impact of mining on the survival and attraction of the population of adjacent mines in Kurdistan province was investigated. Mines were first mapped for this purpose and identified influenced settlements of mines using the buffer of 2000 m from the mines and the Euclidean distance of the mining. There were 14 villages in the 2000-meter mine and 119 in the Euclidean distance section that their demographic changes from 1996 to 2016 were studied. The results showed that both in the buffer method and in the Euclidean distance method, despite the negative growth rate of the rural areas during this period (1976-1976), the village in the mine areas had positive growth until 2011 and a very negative growth in 2016. Therefore, according to the results of this paper, mines play an important role in attracting and maintaining human settlements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human settlements
  • population absorption
  • mine
  • GIS
دربان­آستانه، علیرضا(1384) مبانی و مفاهیم ساماندهی صنایع در نواحی روستایی، سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور، تهران
رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا و قادری، اسماعیل(1381) نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی (نقد و تحلیل چهارچوب­های نظریهای)، نشریه مدرس علوم انسانی، دوره 6، شماره 2.
صیدایی، سید اسکندر، راستی، هادی، آذر، ساجده(1395) تحلیل میزان توسعه یافتگی سکونتگاههای روستایی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر)، مطالعات برنامه­ریزی سکونتگاه­های انسانی، سال یازدهم، شماره 43.
نصیری، اکرم و توکلی، جعفر(1398) نقش معدنکاری پایدار در پایداری سکونتگاه های روستایی، چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران.
طاهرخانی، مهدی (1379) صنعتی شدن روستاها، سنگ بنای استراتژی توسعه آینده توسعه روستایی، وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل طرحهای صنعتی و بهره­وری.
Botin, J. A. (Ed.). (2009). Sustainable management of mining operations. SME.
play an important role in attracting and maintaining human settlements.
Keywords: human settlements, population absorption, mine, GIS