رویکردی تحلیلی بر اصول معماری پایدار(سبز) در فضاهای شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

شهرداری کوهدشت

چکیده

معماری سبز برخاسته از معماری پایدار و توسعه یایدار بوده که این نیز ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل ییامدهای سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است، معماری پایدار یک ترکیب چند ارزرشی است و این ارزش‌ها شامل زیبایی شناسی، محیط، اجتماع، هماهنگی با محیط مصالح مناسب و … است که باعث می شود تمام اصول معماری پایدار در یک پروسه کامل که منجر به ساخته شدن محیط زیست سالم، هم از لحاظ دیداری و روانی و هم از لحاظ پاکی می شود، تجسم یابند. در هر منطقه یا کشوری نوع معماری پایدار دارای ویژگی‌هایی متفاوت است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل اصول معماری پایداری( سبز) در فضاهای سکونتگاهی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای با روش توصیفی تدوین شده است.
معماری سبز برخاسته از معماری پایدار و توسعه یایدار بوده که این نیز ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل ییامدهای سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است، معماری پایدار یک ترکیب چند ارزرشی است و این ارزش‌ها شامل زیبایی شناسی، محیط، اجتماع، هماهنگی با محیط مصالح مناسب و … است که باعث می شود تمام اصول معماری پایدار در یک پروسه کامل که منجر به ساخته شدن محیط زیست سالم، هم از لحاظ دیداری و روانی و هم از لحاظ پاکی می شود، تجسم یابند. در هر منطقه یا کشوری نوع معماری پایدار دارای ویژگی‌هایی متفاوت است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل اصول معماری پایداری( سبز) در فضاهای سکونتگاهی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای با روش توصیفی تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Approach to the Principles of Sustainable Architecture in Urban Spaces

نویسنده [English]

  • Forozan Shahrokhi
Kouhdasht Municipality
چکیده [English]

Green architecture is the result of sustainable architecture and sustainable development, which is also the result of today's human need for the adversity of today's industrial and consumer worlds. It is in harmony with the right materials environment and so on, enabling all the principles of sustainable architecture to be embodied in a complete process that results in a healthy environment, both visually and psychologically and purely. In each region or country, the type of sustainable architecture has different characteristics. In this regard, the present study aimed to analyze the principles of sustainable architecture (green) in residential spaces using library resources by descriptive method.
Green architecture is the result of sustainable architecture and sustainable development, which is also the result of today's human need for the adversity of today's industrial and consumer worlds. It is in harmony with the right materials environment and so on, enabling all the principles of sustainable architecture to be embodied in a complete process that results in a healthy environment, both visually and psychologically and purely. In each region or country, the type of sustainable architecture has different characteristics. In this regard, the present study aimed to analyze the principles of sustainable architecture (green) in residential spaces using library resources by descriptive method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Principles of Sustainability
  • Architecture
  • Human Settlements
  • Urban Spaces
ارمغان، مریم و یوسف گرج یمهلبانی؛(1388)، ارزشهای معماری بومی ایران در رابطه با رویکرد معماری پایدار،  فصل نامه مسکن و محیط روستا، شماره 126 ، تهران20-35 .
بایرامی، سمیرا، ۱۳۹۱، رویکردهای معماری پایدار، اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نو در معماری، تبریز، انجمن مهندسان معمار تبریز، https://www.civilica.com/Paper-NTA01-NTA01_282.html
دربان علی و  مینا  جوادنیا(1397)، معماری سبز گامی به سوی معماری پایدار، مجله معماری شناسی، دوره 1، شماره  5 .
رضایی، مسعود، وثیق، بهزاد و ابراهیم مرادی(1393)، جایگاه الگوهای معماری پایدار در معماری بومی روستایی(مطالعه ی موردی: روستای هلسم)، مجله فرهنگ ایلام، دوره پانزدهم، شماره 44و 45.
زیاری، کرامت اله، بیرانوندزاده، مریم و ابراهیم رستم گورانی(1389)، معماری بومی و تطبیق آن با  معماری پایدار با تأکید بر سکونتگاههای روستایی جنوب و غرب کشور: بندرعباس و خرم آباد، فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس، سال دوم، شماره3، صص79-91.
ضرغامی، اسماعیل، خاکی، علی و سیده اشرف سادات(1395)، بررسی تطبیقی معماری پایدار و مطابقت آن با معماری بومی خانه های سنتی در شهر ایرانی- اسلامی، فصلنامه معماری شهر پایدار، سال چهارم، شماره اول.
گرجی مهلبانی، یوسف(1389)، معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست، نشریه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره1.
گلریز، محسن؛ علیرضا صبوری راد و محمد بندی نصرآبادی(۱۳۹۴) معماری پایدار و شهر خلاق، اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری، شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، https://www.civilica.com/Paper-CIVILED01-CIVILED01_010.html
ملت پرست، محمد(1388)، معماری پایدار در شهرهای کویری ایران، فصلنامه آرمانشهر، شماره3
نمکی، روح الله(1390) شاخص ها و اصول معماری پایدار در خلق معماری برتر، دومین همایش معماری پایدار