پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در شهرستان کوهدشت با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه دامغان

چکیده

یکی از بلایای طبیعی که هر ساله در سراسر جهان خسارات جانی و مالی زیادی ایجاد می‌نماید و باعث آواره شدن و نابسامانی تعداد زیادی از مردم می‌شود سیل می‌باشد. در استان لرستان همه ساله سیل ها خسارات فراوان مالی و اقتصادی برجای می‌گذارند که این سیل‌ها بیشتر ناشی از ریزش بارش‌های سنگین در منطقه لرستان است.
پژوهش حاضر با هدف؛ پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در شهرستان کوهدشت با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و فازی تدوین شده است. روش بکار گرفته شده توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی و آمار و نقشه های موجود بوده است.
واژگان کلیدی: سیلاب، پهنه بندی، مدل تحلیل سلسله مراتبی و فازی، کوهدشت
یکی از بلایای طبیعی که هر ساله در سراسر جهان خسارات جانی و مالی زیادی ایجاد می‌نماید و باعث آواره شدن و نابسامانی تعداد زیادی از مردم می‌شود سیل می‌باشد. در استان لرستان همه ساله سیل ها خسارات فراوان مالی و اقتصادی برجای می‌گذارند که این سیل‌ها بیشتر ناشی از ریزش بارش‌های سنگین در منطقه لرستان است.
پژوهش حاضر با هدف؛ پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در شهرستان کوهدشت با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و فازی تدوین شده است. روش بکار گرفته شده توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی و آمار و نقشه های موجود بوده است.
واژگان کلیدی: سیلاب، پهنه بندی، مدل تحلیل سلسله مراتبی و فازی، کوهدشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flood Hazard Zoning in Kouhdasht City Using Hierarchical and Fuzzy Analysis Model1

نویسندگان [English]

  • Homa Ghasemiayan 1
  • Esmaeil Najafi 2
1 Kharazmi University
2 Damghan University
چکیده [English]

Flood Hazard Zoning in Kouhdasht City Using Hierarchical and Fuzzy Analysis Model
Homa Ghasemian (MSc in Geomorphology-Environmental Management, Kharazmi University)

Esmail Najafi (Faculty of Geosciences, Department of Geomorphology, Damghan University)

Abstract

One of the natural disasters that causes many lives and financial losses worldwide every year is the displacement and displacement of many people. In Lorestan province, floods cause significant financial and economic losses each year, mostly due to heavy rainfall in Lorestan.
The purpose of this study was to map flood risk in Kuhdasht city using hierarchical and fuzzy analysis model. The method used is descriptive-analytical based on documentary sources and available statistics and maps.

Keywords: Flooding, Zoning, Hierarchical and Fuzzy Analysis Model, Kouhdasht


Flood Hazard Zoning in Kouhdasht City Using Hierarchical and Fuzzy Analysis Model
Homa Ghasemian (MSc in Geomorphology-Environmental Management, Kharazmi University)

Esmail Najafi (Faculty of Geosciences, Department of Geomorphology, Damghan University)

Abstract

One of the natural disasters that causes many lives and financial losses worldwide every year is the displacement and displacement of many people. In Lorestan province, floods cause significant financial and economic losses each year, mostly due to heavy rainfall in Lorestan.
The purpose of this study was to map flood risk in Kuhdasht city using hierarchical and fuzzy analysis model. The method used is descriptive-analytical based on documentary sources and available statistics and maps.

Keywords: Flooding, Zoning, Hierarchical and Fuzzy Analysis Model, Kouhdasht

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flooding
  • Zoning
  • Hierarchical and Fuzzy Analysis Model
  • Kouhdasht
تیموری، سمیه؛ فرضعلی سالاری سردری و علی اصغر علوی(۱۳۹۴)، تحلیل و بررسی روشهای هیدروگراف واحد SCS در میزان برآورد  هیدروگراف سیل رودخانه هورو منطقه گله دار، سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس، https://www.civilica.com/Paper-IFMC03-IFMC03_010.html
  
ثقفیان، بهرام و حسن فرازجو(1386)، تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندی سیل خیزی واحدهای هیدرولوژیک حوزه سد گلستان، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، جلد ۱ شماره ۱ صفحات ۱-۱۱.
جهانبخش، سعید، رضایی بنفشه، مجید و سحر صدرافشاری(1391)، پهنه بندی سیلاب رودخانه کلقان چای با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RASو هیدروگراف واحد مصنوعی SCS، فصلنامه اندیشه جغرافیایی، سال ششم، شماره دوازدهم.
عابدینی، موسی؛ ابوذر صادقی و رئوف مصطفی زاده(1397)،  پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه آبخیز صوفی چای با مدل ANP و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIG، نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -موسسه آموزش عالی مهر اروند.https://www.civilica.com/Paper-SENACONF09-SENACONF09_137.html
 
کاظمی، آفاق و همکاران(1395)، پهنه بندی و مدیریت مخاطرات سیلاب در رودخانه سیمینه رود با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC – RAS، فصلنامه مدیریت مخاطرات محیطی، دوره 3، شماره 4.
 
گنجی، کامران؛ سعید قره چلو و احمد احمدی( ۱۳۹۸)، پهنه بندی سیلاب رودخانه گرگانرود براساس حریم کمی و کیفی با استفاده از HEC-RAS و GIS، دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست، گنبد کاووس، دانشگاه گنبد کاووس، https://www.civilica.com/Paper-NCNRM02-NCNRM02_124.html
 
لشکری، حسن، رشیدی، علی و علی رضایی(1392)، پهنه بندی سیلاب رودخانه زرینه رود با استفاده ازمدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS، پژوهش های دانش زمین، سال سوم، شماره13صص51-68.
نگارش، حسین و همکاران(1390)، بررسی شدت سیل خیزی حوضه آبریز رودخانه کشکان، فصل نامه جغرافیای طبیعی لار، سال چهارم، شماره13.
Beroshke, A, Sokouti, R, Montaseri, M, Ghahremani, A, Investigating the phenomenon of flood and its zoning using satellite imagery. Seventh International River Engineering Workshop. University of Shahid Chamran. 2006, pp 8(Persian).