تجاری سازی کشاورزی در تقابل با توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

بررسی روند توسعه کشورها حاکی از آن است که توسعه بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی و یا حتی فراتر از آن، به عنوان پیش نیاز ضروری برای تحقق توسعه پایدار کشور امری حیاتی است. با تحولاتی که در کشاورزی و تغییر آن از کشاورزی معیشتی به کشاورزی متعارف و بعد از آن صنعتی و حال حرکت به سوی کشاورزی تجاری صورت گرفته است سوال این است که آیا در فرایند تجاری شدن کشاورزی امکان نیل به اهداف توسعه پایدار امکان-پذیر خواهد بود یا خیر؟ و جایگاه کشاورزان خرده پا در این فرایند کجاست؟ در این مقاله با مرور منابع مکتوب در این زمینه ضمن تشریح اهمیت بخش کشاورزی و تجاری شدن آن و ارتباط آن با تأمین امنیت غذایی به بررسی این فرایند پرداخته و بر ضرورت توجه به کشاورزان خرده پا در این فرایند تأکید می نماید.
بررسی روند توسعه کشورها حاکی از آن است که توسعه بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی و یا حتی فراتر از آن، به عنوان پیش نیاز ضروری برای تحقق توسعه پایدار کشور امری حیاتی است. با تحولاتی که در کشاورزی و تغییر آن از کشاورزی معیشتی به کشاورزی متعارف و بعد از آن صنعتی و حال حرکت به سوی کشاورزی تجاری صورت گرفته است سوال این است که آیا در فرایند تجاری شدن کشاورزی امکان نیل به اهداف توسعه پایدار امکان-پذیر خواهد بود یا خیر؟ و جایگاه کشاورزان خرده پا در این فرایند کجاست؟ در این مقاله با مرور منابع مکتوب در این زمینه ضمن تشریح اهمیت بخش کشاورزی و تجاری شدن آن و ارتباط آن با تأمین امنیت غذایی به بررسی این فرایند پرداخته و بر ضرورت توجه به کشاورزان خرده پا در این فرایند تأکید می نماید.
کلید واژه:کشاورزی تجاری، کشاورز خرده پا، توسعه پایدار، امنیت غذایی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Commercialization of Agriculture in Contrast with Sustainable Development

نویسندگان [English]

  • bahman khosravipour
  • Khadijeh Soleimani Harooni
agricultural university
چکیده [English]

By investigating the development trends of countries indicates that the development of the agricultural sector as one of the most important economic sectors or even beyond, is a vital prerequisite for the sustainable development of each country. Changes in agriculture and its shift from subsistence agriculture to conventional agriculture and then industrialization and now moving towards commercial agriculture, the question remained whether in the process of commercialization of agriculture it will achieve the objectives of sustainable development? This article reviews the documents and discusses the importance of the agricultural sector, commercialization, its relationship with food security, and emphasizes the need to pay attention to smallholder farmers in this process.
By investigating the development trends of countries indicates that the development of the agricultural sector as one of the most important economic sectors or even beyond, is a vital prerequisite for the sustainable development of each country. Changes in agriculture and its shift from subsistence agriculture to conventional agriculture and then industrialization and now moving towards commercial agriculture, the question remained whether in the process of commercialization of agriculture it will achieve the objectives of sustainable development? This article reviews the documents and discusses the importance of the agricultural sector, commercialization, its relationship with food security, and emphasizes the need to pay attention to smallholder farmers in this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial agriculture
  • Smallholder
  • Sustainable development
  • Food security
(1) حاجی رستملو،ب و عارف نیا، م. 1392. اهمیت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصادی. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.  تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، گروه ترویجی دوستداران محیط زیست و و انجمن حمایت از طبیعت ایران،https://www.civilica.com/Paper-NACONF01-NACONF01_1446.html
(2) خداپناه، ب. 1398. اهمیت کشاورزی در ایران و جهان. ناظر اقتصاد. 11/4/1398. https://monitoreconomy.ir
(3) سهرابی، ج. 1392. نگاهی به اهمیت اقتصادی بخش کشاورزی.روزنامه جهان اقتصاد. 17/11/1394. http://jahaneghtesad.com/
(4) مومنی، ف.، دشتبانی، س و بانوئی، علی اصغر. 1396. اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل اقتصادی‌ - ‌اجتماعی ساختار شهری و روستایی ایران. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. دوره 6. شماره 22.
(5) Byerlee, D., Janvry, A., Sadoulet, E ., Townsend, R & Klytchnikova, I. (2008). Agriculture for Development. World Bank Washington.DC.pp: 2.
(6) Carletto, C., Corral, P., & Guelfi, A. (2017). Agricultural commercialization and nutrition revisited: Empirical evidence from three African countries. Food Policy, 67, 106-118.
(7) Glover, S., & Jones, S. (2019). Can commercial farming promote rural dynamism in sub-Saharan Africa? Evidence from Mozambique. World Development, 114, 110-121.
(8) Hazell, P., Roel, A., 1983. Rural Growth Linkages: Household Expenditure Patterns in Malaysia and Nigeria.IFPRI Research Report 41, International Food Policy Research Institute, Washington, DC.
(9) Janssen, V. (2018). The effect of agricultural commercialization on food security.
(10) Lamb, H. (2015). Fairtrade speaks at UN meeting on Sustainable Development Goals. Bonn: Fairtrade International.
(11) Linderhof, V., Janssen, V., & Achterbosch, T. (2019). Does Agricultural Commercialization Affect Food Security: The Case of Crop-Producing Households in the Regions of Post-Reform Vietnam?. Sustainability, 11(5), 1263.
(12) Ruel, M. T., Quisumbing, A. R., & Balagamwala, M. (2018). Nutrition-sensitive agriculture: What have we learned so far?.Global Food Security, 17, 128-153.
(13) Terlau, W., Hirsch, D., & Blanke, M. (2019). Smallholder farmers as a backbone for the implementation of the Sustainable Development Goals. Sustainable Development.
(14) Uy, M. (2015). Governing Commercial Agriculture in Africa: The Challenges of Coordinating Investments and Selecting Investors. In Sustainable Economic Development (pp. 161-187). Academic Press.
(15) World Bank, 2008. Agriculture for Development, World Development Report, Washington, DC.
(16) Zhou, S., Minde, I. J., & Mtigwe, B. (2013). Smallholder agricultural commercialization for income growth and poverty alleviation in southern Africa: A review. African journal of agricultural research, 8(22), 2599-2608.