مکان یابی مراکز آموزشی(مدارس ابتدایی) در شهر کوهدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم تحقیقات بروجرد

چکیده

مکان یابی مراکز آموزشی(مدارس ابتدایی) در شهر کوهدشت

چکیده
کاربری های متنوع در شهر بخصوص کاربری هایی با تقاضای بیشتر مانند کاربری های آموزشی به دلایل زیادی مانند عدم هماهنگی نهادهای اجرایی شهر ، مشکلات مالی بخش آموزش و پرورش و عدم آشنایی مسوولین با موازین علمی مکان یابی در پاسخ گویی به نیازهای جمعیت دانش آموزی با مشکلات زیادی مواجه هستند. در این پژوهش سعی بر آن است با توجه به شاخص ها و استاندارد های موجود، مکان های بهینه برای ایجاد مراکز آموزشی در سطح شهر کوهدشت تعیین شود. در ابتدای کار ، لایه های مورد نیاز برای مکان یابی مراکز آموزشی جمع آوری گردید. سپس با استفاده از نرم افزار مورد استفاده استاندارد سازی لایه ها صورت گرفت و لایه های مورد نیاز برای مکان یابی آماده گردیدند.

کلمات کلیدی: مراکز آموزشی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مکان یابی، کوهدشت


مکان یابی مراکز آموزشی(مدارس ابتدایی) در شهر کوهدشت

چکیده
کاربری های متنوع در شهر بخصوص کاربری هایی با تقاضای بیشتر مانند کاربری های آموزشی به دلایل زیادی مانند عدم هماهنگی نهادهای اجرایی شهر ، مشکلات مالی بخش آموزش و پرورش و عدم آشنایی مسوولین با موازین علمی مکان یابی در پاسخ گویی به نیازهای جمعیت دانش آموزی با مشکلات زیادی مواجه هستند. در این پژوهش سعی بر آن است با توجه به شاخص ها و استاندارد های موجود، مکان های بهینه برای ایجاد مراکز آموزشی در سطح شهر کوهدشت تعیین شود. در ابتدای کار ، لایه های مورد نیاز برای مکان یابی مراکز آموزشی جمع آوری گردید. سپس با استفاده از نرم افزار مورد استفاده استاندارد سازی لایه ها صورت گرفت و لایه های مورد نیاز برای مکان یابی آماده گردیدند.

کلمات کلیدی: مراکز آموزشی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مکان یابی، کوهدشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating training centers (primary schools) in Kouhdasht city

نویسنده [English]

  • Vahid Pourbasat
Bourojerd University
چکیده [English]

Locating training centers (primary schools) in Kouhdasht city

Abstract
Diverse uses in the city, especially those in high demand, such as educational uses for many reasons such as lack of coordination between city executive agencies, financial problems in the education sector, and lack of knowledge of the authorities on the need to meet the needs of students in responding to student needs. There are many. This study tries to determine the optimal locations for the establishment of educational centers in Kouhdasht city according to the existing indicators and standards. At the beginning of the work, the layers needed to locate the training centers were collected. Then, using the software used to standardize the layers, the layers needed to be positioned were prepared.


Keywords: Training Centers, Geographic Information System, Location, Kohdasht

Locating training centers (primary schools) in Kouhdasht city

Abstract
Diverse uses in the city, especially those in high demand, such as educational uses for many reasons such as lack of coordination between city executive agencies, financial problems in the education sector, and lack of knowledge of the authorities on the need to meet the needs of students in responding to student needs. There are many. This study tries to determine the optimal locations for the establishment of educational centers in Kouhdasht city according to the existing indicators and standards. At the beginning of the work, the layers needed to locate the training centers were collected. Then, using the software used to standardize the layers, the layers needed to be positioned were prepared.


Keywords: Training Centers, Geographic Information System, Location, Kohdasht

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training Centers
  • Geographic Information System
  • Location
  • Kohdasht
امانپور، سعید و همکاران(1394)، ارزیابی موقعیت مکانی فضاهای آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، دوره چهارم، شماره7.
پورمحمدی، محمدرضا و ماجده عساکره(1391)، ارزیابی مکان یابی کاربری های آموزشی (مدارس ابتدایی) شهر شادگان، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال سوم، شماره نهم.
جاوری، مجید و همکاران(1389)، استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی مراکز آموزش عالی نمونه موردی مراکز دانشگاه پیام نور خرم آباد، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، سال اول، شماره اول.
 درخشان زاده، محمد و بیژن دادرس(1397)، تحلیل فضایی و مکان یابی مراکز آموزشی(مدارس متوسطه) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، شهر دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دوره 1، شماره2.
فیروزی، محمدعلی و همکاران(1395)، مکان­یابی مراکز آموزشی با استفاده از مدل ترکیبی منطق بولین و FAHP، مطالعه موردی: مدارس راهنمایی شهر دهدشت(، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره127.
(مهندسین مشاور معماری وشهرسازی ا.ال.پ (A.L.P)         
نامداری دره دنگ، سجاد(1394)، ارزیابی مکان یابی کاربریهای آموزشی درشهر دورود استان لرستان طی سال های 1394-1393، مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی، سال دهم، شماره 33 .
ولی زاده، رضا(1386)، مکانیابی مراکز آموزشی دبیرستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، نمونه موردی شهر تبریز، نشریه علوم جغرافیایی، ج7، شماره10