بررسی ابعاد و پیامدهای اجتماعی موثر بر توسعه صنعت گردشگری در محور گردشگری خرم آباد- پلدختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد دانشگاهی

2 گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

چکیده

ماهیت پایداری گردشگری مستلزم محیط‌های طبیعی‌، فرهنگی و انسانی است. گردشگری باید جنبه‌های فرهنگی‌، ارزشی و عناصر سنتی جوامع محلی را مد نظر داشت باشد. به طور‌کلی این تلاش‌ها نشان از آن دارد که گردشگری بتواند در پردازش توسعه پایدار راهکاری عملی را شکل دهد. تحقیق حاضر با هدف تحلیل ابعاد و پیامدهای اجتماعی موثر بر توسعه گردشگری در محور خرم آباد- پلدختر با روش توصیفی مبتنی بر منابع اسنادی و پیمایشی(پرسشنامه محقق ساخته) تدوین شده است، در خصوص تحلیل ابعاد اجتماعی مهم ترین، شاخص های اجتماعی موثر بر توسعه گردشگری مورد مطالعه قرار گرفتند نتایج آن به شرح محاسبات فوق آمده است: افزایش حس تعلق مکانی، افزایش مدت اقامت گردشگران، تمایل به سکونت و ماندگاری، افزایش همبستگی اجتماعی و تغییرات فرهنگی در زندگی به ترتیب الویت از مهم ترین پیامدهای اجتماعی اثرگذار در توسعه گردشگری منطقه مورد مطالعه هستند.

واژگان کلیدی: گردشگری، ابعاد و پیامدهای اجتماعی، خرم آباد- پلدختر.....

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Social Dimensions and Consequences Affecting Tourism Development in Khorramabad-Poldokhtar Tourism

نویسندگان [English]

  • Maryam Beyranvandzadeh 1
  • Siyamack Sharafi 2
1 ACECR
2 Lorestan University
چکیده [English]

Investigation of Social Dimensions and Consequences Affecting Tourism Development in Khorramabad-Poldokhtar Tourism


Abstract
The nature of sustainable tourism requires natural, cultural and human environments. Tourism should take into account the cultural, cultural and traditional aspects of local communities. Overall, these efforts show that tourism can form a viable solution in the process of sustainable development. The present study aimed to analyze the social dimensions and consequences affecting tourism development in Khorramabad-Poldokhtar axis through a descriptive and documentary-based descriptive method (researcher-made questionnaire). Tourism development studied The results of the above calculations are as follows: Increasing the sense of place, increasing the length of stay of tourists, the tendency to reside and stay, increasing social cohesion and cultural changes in life, respectively, are among the most important social outcomes affecting development. Tourism in the area are the case.


Abstract
The nature of sustainable tourism requires natural, cultural and human environments. Tourism should take into account the cultural, cultural and traditional aspects of local communities. Overall, these efforts show that tourism can form a viable solution in the process of sustainable development. The present study aimed to analyze the social dimensions and consequences affecting tourism development in Khorramabad-Poldokhtar axis through a descriptive and documentary-based descriptive method (researcher-made questionnaire). Tourism development studied The results of the above calculations are as follows: Increasing the sense of place, increasing the length of stay of tourists, the tendency to reside and stay, increasing social cohesion and cultural changes in life, respectively, are among the most important social outcomes affecting development. Tourism in the area are the case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Social Dimensions and Consequences
  • Khorramabad-Poldokhtar
اعظمی، موسی، جلیلیان، سارا و ناهید هاشمی امین(1394)، تحلیل آثار اجتماعی، اقتصادی و محیطی گردشگری پایدار، (مطالعه موردی: روستای نوره)، مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال چهارم، شماره ی 14 .
بیرانوندزاده، مریم(1397)، مطالعه اهمیت دره خرم آباد در توسعه پایدار گردشگری استان  و فراهم نمودن زمینه ثبت در فهرست جهانی، طرح پژوهشی، کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان
 بیرانوندزاده، مریم(1398)، مطالعه نیاز سنجی و طراحی زیرساخت های گردشگری  تالاب های پل دختر، طرح پژوهشی، کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان
-رضوانی، علی اصغر، 1374. جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات پیام نور.
شرفی، سیامک(1398)، مطالعات پایه محور گردشگری خرم آباد-پلدختر، طرح پژوهشی، کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان
قرخلو، مهدی، حیدری نیا، سعید، مرادپور، نبی و فاطمه هادی الاصل(1394)، بررسی وضعیت اجتماعی  اقتصادی شاغلان بخش گردشگری شهر خرم آباد، گردشگری شهری، دورة 2 ، شمارة 1 ،
ویسی، هادی(1396)، بررسی سیاست گذاری صنعت گردشگری در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاس تگذاری عمومی، دورۀ 7، شمارۀ 25.
یوسفی، جواد و محمد شریفی تهرانی(1395)، تحلیلی بر اثرات اجتماعی و فرهنگی توسعه گردشگری، شهرستان بیرجند، فصلنامه راهبرد توسعه، شماره48.