نقش اقتصاد سیاسی ایران در امنیت بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا سیاسی ، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران.

2 استاد دانشگاه بهشتی، گروه علوم انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد هواشناسی سینوپتیک ، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران.

چکیده

اقتصاد سیاسی یک کشور و امنیت بین الملل موضوعی درهم تنیده است که در ارتباط با هم هویت و کارکرد سیاسی خاص خود را ایجاد می‌کند هدف از این پژوهش بررسی اقتصاد سیاسی ایران و نقش آن در امنیت بین الملل است. در ابتدا با استفاده از نظریه بازدارندگی منطقی اقتصاد سیاسی ایران بررسی و سپس نقش آن در امنیت بین الملل مورد ارزیابی قرار گرفت. این پژوهش از روش توصیفی -تحلیلی و داده های دست اول کتابخانه‌ای به دست امده است. یافته های پژوهش به این صورت است که عوامل بسیار زیادی از جمله نفت، مناطق آزاد، سیاست دولت، صنعت ایران، تحریم‌های اقتصادی در اقتصاد سیاسی ایران تاثیر چشمگیری می‌گذارند و تاثیر آنها به گونه ای است که در برخی از برهه های تاریخی باعث ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد کشور و در نتیجه ایجاد خلل در امنیت ملی ایران شده است. از یافته های پژوهش این گونه می توان نتیجه گرفت که در یک سیستم جهانی که در آن امنیت جهانی پیوسته وجود دارد لازم است که کشورها از نظر اقتصاد سیاسی در وضع مطلوبی باشند. چراکه امنیت اقتصادی یکی از مقدمه های ضروری و لازم جهت ثبات سیاسی است. در غیر این صورت با به مخاطره افتادن امنیت ملی، امنیت منطقه ای و نهایتا گسترش به عرصه جهانی در زمینه امنیت و ناامنی وجود خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Iran's Political Economy in International Security

نویسندگان [English]

 • Reza Dolati 1
 • alireza mehrabi 2
 • fatemeh saeidiveyary 3
1 Master of Political Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Professor of Beheshti University, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 M.Sc in Synoptic Meteorology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The political economy of a country and international security is a cross-cutting issue that creates its own identity and political function to each other. The purpose of this study is to examine the political economy of Iran and its role in international security. At first, using the theory of logical deterrence, the political economy of Iran was examined and then its role in international security was evaluated. This research is based on the descriptive-analytical method and first-hand library data. The findings of the study show that many factors such as oil, free zones, government policy, Iranian industry, economic sanctions have a significant impact on the political economy of Iran, and their impact is such that it causes problems at some historical junctures. It has become a threat to the country's economy and, as a result, to Iran's national security. From the findings of the study, it can be concluded that in a global system in which there is a constant global security, countries need to be in a good political economy. Economic security is one of the essential prerequisites for political stability. Otherwise, there will be national security, regional security, and ultimately the global expansion of security and insecurity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Security
 • Political Economy
 • Iran
 • Economic Security
 1. Mastanduno, M. (1998). Economics and security in statecraft and scholarship. International Organization, 52(4), 825-854.
 2. Friedberg, A. L. (1991). The changing relationship between economics and national security. Political Science Quarterly, 106(2), 265-276.
 3. Baldwin, D. A., and Milner, H. V. (2019). Economics and national security. In Power, Economics, And Security (pp. 29-50). Routledge.
 4. Brodie, B. (1959). "8", "The Anatomy of Deterrence" as found in Strategy in the Missile Age, Princeton: Princeton University Press, pp. 264–304.
 5. Huth, P. K. (1999), "Deterrence and International Conflict: Empirical Findings and Theoretical Debate", Annual Review of Political Science, 2: 25–48, doi:10.1146/annurev.polisci.2.1.25
 6. Dwivedi, D. N. (2005). Macroeconomics: theory and policy. Tata McGraw-Hill Education.
 7. Issawi, C. (2013). An economic history of the Middle East and North Africa. Routledge.
 8. Zeleza, P. T. (1997). A modern economic history of Africa: The nineteenth century (Vol. 1). East African Publishers.
 9. Nader Nejat, R. Ghafari, G. Momeni, F. (2008). Oil, Quality of Life and Development in Iran. Social Science Quarterly, 25 (80), (In Persian).
 10. Balamir Coşkun, B. (2009). “Global Energy Geopolitics and Iran”, Uluslararası İlişkiler, Volume 5, No 20 (Winter), p. 179-201.
 11. Alizadeh, P. Hakimian, H. (Eds.). (2013). Iran and the Global Economy: Petro Populism, Islam and Economic Sanctions. Routledge.
 12. Meng, G. W. (2005). Evolutionary model of free economic zones. Chinese Geographical Science, 15(2), 103-112.
 13. Latifi, G. Amin Aghaei, M. (2006). The Position of Free Zones in Iranian Regional Planning. Journal of Social Science, 13 (36), 76-102, (In Persian).
 14. Qadri, T. (1392). Government Policies and Political Development in Iran (1996-2005). Social Science Quarterly, 20 (60), 7-47. doi: 10.22054 / qjss.2013.6888, (In Persian).
 15. Jalali-Naini, A. R. (2005). Capital accumulation and economic growth in Iran: Past experience and future prospects. Iranian studies, 38(1), 91-116.
 16. Asgari, M. (2004). An Introduction to the Political Economy of National Security. Strategic Studies Quarterly, 7 (23), 31-49, (In Persian).
 17. Zare Shahi, A. A. (1379). Political instability and economic security; and its impact on factors of production in Iran. Strategic Studies Quarterly, 3 (7.8), 222-241, (In Persian).
 18. Marzban, H. Master, A. H. (1394). The Impact of Economic Sanctions on Iran's Production and Social Welfare: An Approach to the Randomized Generalized Growth Pattern. Iranian Economic Research, 20 (63), 37-69. doi: 10.22054 / ijer.2015.4093
 19. https://www.britannica.com/topic/deterrence-political-and-military-strategy.
 20. https://www.thefreedictionary.com/petroleum
 21. https://www.living-democracy.com/key-concepts/government-and-politics/
 22. https://www.merriam-webster.com/dictionary/political
 23. https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf , Congressional Research Service Informing the legislative debate since 1914, Iran Sanctions.
 24. https://www.tasnimnews.com/fa/keyword/954/تحریم-ها-علیه-جمهوری-اسلامی-ایران
 25. https://www.porseman.com/article/نتیجه-نهایی-تحریم-ها؟-فروپاشی-یا-شکوفایی-؟/148953#
 26. https://www.khabaronline.ir/news/1264343/
 27. http://irdiplomacy.ir/en/news/1972101/
 28. https://fararu.com/fa/news/372821/
 29. https://en.irna.ir/news/83545618