ارزیابی و مقایسه، نتایج پردازش PCA برای داده های ASTER در محدوده های SWIR و VNIR+SWIR (مطالعه موردی: گنبدهای نمکی فیروزآباد، فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی امین، دانشکده علوم انسانی اداری، گروه جغرافیا، فولادشهر، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه به منظور بارزسازی سنگ ها و کانی های مختلف روش های مختلف پردازش تصاویر ماهواره ای استفاده می شود. سنجنده استر به دلیل دارا بودن تعداد باندهای زیادتر نسبت به سنجنده های قدیمی تر، توان تفکیک مکانی مناسب و قیمت پایین داده های آن مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته و می توان روش های مختلف پردازشی را روی داده های آن اجرا کرد. محدوده بازتابی این سنجنده دارای بیشترین پتانسیل برای بررسی ترکیب مواد زمینی بوده و طیف جذبی کانی های هیدروکسیلی، سولفاتی و کربناتی در این محدوده قرار دارد. در این تحقیق، تحلیل مولفه های اصلی (PCA) در محدوده بازتابی (VNIR+SWIR) و 6 باندی (SWIR) برای این داده ها صورت گرفت. سپس به منظور ارزیابی و مقایسه، نتایج پردازش PCA، ترکیب رنگی کاذب از مولفه های خروجی با بیشترین ویژه مقدار در محدوده SWIRو VNIR+SWIR ایجاد گردید که منجر به نمایان شدن مناطق مختلف بر روی گنبدهای نمکی فیروزآباد، فارس (کنار سیاه و جهانی) با رنگ های متفاوت شد. نتایج با نقشه زمین شناسی، مشاهدات صحرایی و میدانی مقایسه و صحت پردازش مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Comparison of PCA Processing Results for ASTER Data in SWIR and VNIR + SWIR Ranges (Case Study: Firouzabad Salt Domes, Fars)

نویسنده [English]

  • Hamid Tavakkoly
Amin Institute of Higher Education, Faculty of Administrative Humanities, Department of Geography, Fooladshahr, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Nowadays, different methods of processing satellite imagery are used to distinguish different rocks and minerals. The ASTER sensor due to its higher bands than older sensors, its desirable spatial resolution and low-cost data has attracted the attention of many researchers and various processing methods can be applied on its data. The reflection range of this sensor has the greatest potential for investigating the composition of natural materials on earth and the absorption spectrum of hydroxyl, sulfate and carbonate minerals is in this range. In this study, Principal Component Analysis (PCA) was performed in the reflection (VNIR + SWIR) and 6-band (SWIR) ranges for these data. Then, in order to evaluate and compare the results of PCA processing, false color composite of the output components with the highest eigenvalue in the SWIR and VNIR+SWIR ranges was created which resulted appearing different areas on the Firouzabad salt domes, Fars (Konarsiah & Jahani) with different colors. The results were compared with geological map, field observations and the accuracy of processing was evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principal Component Analysis (PCA)
  • ASTER data
  • VNIR and SWIR ranges
  • Konarsiah & Jahani salt domes
1. سازمان زمین شناسی کشور، 1977، نقشه زمین شناسی منطقه فراشبند 1:100000
2. علوی پناه، سید کاظم (1385). سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین، انتشارات دانشگاه تهران، 522 صفحه.
3. ASTER user's guide (2005), part 1, ver 4.0
4. Gupta, R.P. (2003). Remote Sensing Geology. Berline: Second edition, Spriger-Verlag.
5. Sabins, F. (1999). "Remote Sensing for mineral exploration." Ore Geologr Reviews., Vol. 14, pp.157-183.