بررسی عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامتی کودکان زیر ۱۵ سال با استفاده ازGIS و روش logic Fuzzy (منطقه مورد مطالعه: تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا، گروه سنجش از راه دور و GIS، تهران، ایران.

چکیده

عناصر اساسی که به عنوان عوامل اجتماعی سلامت در نظر گرفته می شود در زمینه های سیاسی، اجتماعی - اقتصادی ساختاری متفاوت دارند. در حالی که زمینه های اجتماعی اقتصادی و سیاسی با سیاست های اجتماعی، اقتصادی، عمومی و بهداشتی در مقیاس کشور دارای ارتباط مستقیمی هستند. علاوه بر این، این ساختار شامل ابعاد اقتصادی-اجتماعی مانند درآمد، تحصیلات، شغل، طبقه اجتماعی، جنسیت و نژاد قومیت نیز می باشد. تجربیات موجود به این شرط است کودکانی که در شرایط کم اقتصادی یا در شرایط نامناسب محیطی از جمله ساختارهای مسکونی بزرگ می شوند، بیشتر از کودکانی که زندگی می کنند، بیمار می شوند که در شرایط محیطی و اجتماعی و اقتصادی بهترقرار دارند. این وضعیت اهمیت برنامه ریزی شهر را از نظر فراهم آوردن شرایط بهتر برای سلامتی کودکان نشان می دهد. هدف از این پژوهش ارزیابی عوامل محیطی سلامت کودکان با استفاده از فناوری اطلاعات سیستم جغرافیایی (GIS) است. بدین منظور، انواع عوامل تعیین کننده اجتماعی از نظر سیاسی (کیفیت و کمیت خدمات درمانی)، ساختاری (کلاس آموزشی و اجتماعی) و واسطه (محیط بدنی، مسکن و محله) در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع ۶ معیار توسط کارشناسان و نظر سنجی بین خانوار های دارای کودک انتخاب شد که عبارت انداز آلودگی هوا، بیمارستان های مختص اطفال، پارک ها، ترافیک تراکم جمعیت، جمعیت اطفال در مناطق شهر تهران. برای صحت سنجی از داده های شهروند محور که توسط ۱۰ خانوار در سطح شهر تهران استفاده شد. مدل فازی پروداکت تقریبا با نظر سنجی مکانی مردم مطابقت داشت و نشان دهنده این بود که مناطق دارای رفاه بیشتر و مناطق دارای قوانین سنگین در این معیار ها وضع بهتری داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of environmental factors affecting the health of children under 15 years old using GIS and Fuzzy logic method (Study area: Tehran)

نویسندگان [English]

  • mehdi farokhanari
  • mahdi rajabi
  • vahid isazade
Master student of Remote Sensing and Geographic Information System, University of Tehran, Faculty of Geography, Department of Remote Sensing and GIS, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The basic elements that are considered as social factors of health have different structures in political, socio-economic fields. While socio-economic and political contexts are directly related to social, economic, public and health policies at the national level. In addition, this structure includes socio-economic dimensions such as income, education, occupation, social class, gender and ethnicity. Experience has shown that children who grow up in low-income or unfavorable environmental conditions, including residential structures, are more likely to become ill than children who live in better environmental, social, and economic conditions. This situation shows the importance of city planning in terms of providing better conditions for children's health. The purpose of this study is to evaluate the environmental factors of children's health using geographic information technology (GIS). For this purpose, various social determinants in terms of political (quality and quantity of medical services), structural (educational and social class) and mediators (physical environment, housing and neighborhood) in Tehran were studied. A total of 6 criteria were selected by experts and surveys among families with children, including air pollution, pediatric hospitals, parks, congested traffic, and pediatric population in areas of Tehran. Citizen-centered data used by 10 households in Tehran for validation. The fuzzy product model was almost in line with the people's spatial surveys, indicating that areas with greater well-being and areas with heavy rules were better placed on these criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citizen-centered
  • GIS
  • children's health
  • fuzzy product model
  • Tehran
- دارایی، ن.، فراهانی، ب.، خاکزاد، م. (۱۳۹۱). رویکردی نوین در طراحی بیمارستانِ؛ بررسی تاثیر بکارگیری فضای سبز در بیمارستان ها بر بهبود بیماران. اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری.
- رضایی, ا. (۱۳۹۲). بررسی سلامت اجتماعی شهروندان مشهد و عوامل موثر بر آن. دانشگاه فردوسی مشهد ، گروه علوم اجتماعی.
فرزام شاد.م. (۱۳۹۰). مبانی برنامه ریزی و طراحی مراکز درمانی، انتشارات آیندگان.
-لنگ، ج. (۱۳۹۰). آفرینش نظریه معماری، نقش علوم رفتاری در طراحی محیط. (ع. عینی فر، مترجم) موسسه انتشارات دانشگاه تهران.   
- Alkoy, Determination of the epidemiological aspects of air pollution in Istanbul by utilizingGIS. Fresenius Environ. Bull.  (2009). 18 (1), 117–122.
- Bilton, H., 2010. Outdoor Learning in the Early Years. Management and Innovation.Routledge, Oxon. Cromley, E., McLafferty, S., 2002. GIS and Public Health. Guilford Press, New York.
- Dogru, A.O., David, R.M., Ulugtekin, N., Goksel, C., Seker, D.Z., Sözen, S., 2017. GIS based spatial pattern analysis: children with hepatitis an in Turkey. Environ. Res. 156, 349–357. https://doi.org/10.1016/j.envres.2017.04.001. 2017.
- Ford A. Designing the Sustainable School. 1 st Edition, The Images publishing group Pty Ltd: Australia, 2007.
- Grimalt, J.O., Böse-O’Reilly, S., van den Hazel, P., July 2018. Steps forward reduction of. environmental impact on children's health. Environ. Res. 164, 184–185 2017.
- Landrigan, P.J., Etzel, R.A., 2014a. Children's environmental health - a new branch of pediatrics. In: Textbook of Children's Environmental Health. Oxford University Press, Oxford, pp. 3–17.
- Landrigan, P.J., Etzel, R.A. (Eds.), Textbook of Children's Environmental Health.Oxford University Press, Oxford, pp. 28–34.
- Mann, M., Galvez, M., 2014. The school/child care environment, environment and children's health. In: Landrigan, P.J., Etzel, R.A. (Eds.), Textbook of Children's Environmental Health. Oxford University Press, Oxford, pp. 132–143.
- Meade, M.S., Emch, M., 2010. Medical Geography, third ed. The Guilford Press, New York 2010.
- Noghrekar A, Mozaffar F, Saleh B, Shafaie M. A model for designing kindergarten setting based on therelation between some creativity characters and some architectural ides. Journal of Educational Innovations2010; 8: 39-59 [Persian].
- Taylor A, Kuo FE. Children with attention deficits concentrate better after walk in the park. Journal of Attention Disorders 2009; 12: 402-9.
- Wilson, E.)2002(. The future of life.
- www.who.int.)2016(