بررسی همدیدی بارش‌های فرین در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم پایه، گروه علوم زمین(هواشناسی)، تهران، ایران

2 دکترای هواشناسی، دانشیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه هواشناسی، تهران، ایران

چکیده

بارندگی‎های فرین نقشی بنیادین در وقوع شرایط خاص و بحرانی ایفا می‎کنند. مطالعه و تعیین عواملی که منجر به وقوع چنین شرایطی در شهر تهران به عنوان پایتخت کشور می‎شوند، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق روزهایی که مقدار بارش آنها برابر یا بالاتر از صدک 95ام در دوره آماری 30 ساله از سالهای 1976تا 2005 در شهر تهران بودند به عنوان بارش فرین انتخاب شده‎ اند. داده‌های مورد نیاز از آرشیو NCEP/NCAR گرفته شده است. از بارش‎های بدست آمده دو مورد که اختلاف بارشی زیادی داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. پس از تعیین روزهای مورد نظر، نقشه‎ های وضع هوای سطح زمین و سطوح 500 و250 هکتوپاسکالی از48 ساعت قبل از آغاز بارندگی تا 24 ساعت بعد از آن مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که بارشهای فرین در شهر تهران ناشی از دو نوع الگو هستند. در الگوی اول وجود یک مرکز پرفشار در شمال دریای خزر که در راستای مداری به سوی دریای سیاه امتداد یافته و پشته این سامانه فشاری گاهی مرکز ایران را نیز در برمی‎گیرد، مشاهده شد. در الگوی دوم وجود دو مرکز پرفشار یکی در شمال غرب دریای مدیترانه و دیگری در آسیای مرکزی همراه با نفوذ شمال سوی ناوه فشاری دریای سرخ در راستای نصف‌النهاری تا شرق دریای مدیترانه و ترکیب آن با کم فشار دینامیکی شرق مدیترانه باعث شکل گیری بارشهای فرین در شهر تهران شدند. همواره حضور ناوه موج کوتاهی در سطح 500 هکتوپاسکال در غرب این کم فشار و ایجاد شرایط مناسب برای افزایش همگرایی و صعود هوا در سطح زمین و تقویت کم فشار تا پایان روز بارندگی دیده می شود. همچنین، جنوب غربی شدن جریانات جت جنب حاره و عبور هسته آن از روی شهر تهران و گسترش نصف النهاری جت قطبی تا روی دریای مدیترانه در افزایش بارشها نقش بسزایی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synoptic Study of Extreme Precipitation over the City of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohamadjavad Soleymani zadeh 1
  • Mohammad Moradi 2
1 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Basic Sciences, Department of Earth Sciences (Meteorology), Tehran, Iran
2 PhD in Meteorology, Associate Professor and Faculty Member of Meteorological Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

Extreme precipitation plays a fundamental role in the formation of some hazards that could have severe social-economic consequences. Studying and determining the factors that lead to the occurrence of such extreme events in the city of Tehran as the capital of the country is important. In this study, precipitation in twenty-four hours that were equal or higher than the 95th percentile of precipitation during 1976-2005, considered as an extreme event. The data required for the selected cases was taken from the NCEP/NCAR archive. Among the identified cases, two 8th of November 2005 with 15mm and 1st of February 1994 with 39mm of precipitation in 24 hours have been adapted for a detailed study. To better understand the atmospheric circulation leading to the events, synoptic conditions 48 hours before and 24 hours after the precipitation were examined by means of surface, 500-hPa and 250-hPa weather charts. Consequently, two different circulation patterns were recognized. In the first one, a center of high pressure over the Caspian Sea that extends toward the Black Sea and occasionally tongues toward central part of the country was observed. In the second pattern, there were two high pressures, one over the North West of the Mediterranean Sea and the other over the central Asia. At the same time, a trough from the Red Sea extended toward the east of the Mediterranean Sea and combined with a dynamic low-pressure system that accompanied with a trough in the middle of the troposphere. It has also been realized that the sub tropic jet stream axis passes over the Tehran and a meridional branch of polar jet stream forms over the Mediterranean Sea have a significant role in increasing precipitation. The study also revealed that if the Red Sea trough reaches higher latitudes, the precipitation over Tehran would be heavier.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extreme precipitation
  • Trough of Low-Pressure
  • Sub Tropic Jet Stream
  • Polar Jet Stream
1- باقری س. ،(1372). بررسی سینوپتیکی سیستمهای سیل زا درشمال ایران. دانشگاه تهران .موسسه ژئوفیزیک
2-رئوفی فرد م، (1370). بررسی سینوپتیکی سیل در استان قم .دانشگاه آزاد اسلامی .واحد تهران شمال.
3- امینی م ت ،(1374). بررسی سیستمهای اب وهوایی موثر بر شمال غرب کشور. دانشگاه تهران .موسسه ژئوفیزیک.
4- سبزی پرور ع ا ،(1370). بررسی سینوپتیکی سیستمهای سیل زا درجنوب غرب ایران . دانشگاه تهران .موسسه ژئوفیزیک.
5- مولا.ع ،(1374). بررسی سینوپتیکی- دینامیکی سیل کرمان در سال 71 . دانشگاه تهران .موسسه ژئوفیزیک.
6- حجتی.زهرا.(1387). بررسی سینوپتیکی بارش‌های شدید در استان اصفهان.دانشگاه شهید بهشتی.گروه جغرافیا.
7- اشجعی باشکند م،(1379). بررسی و ارائه مدلهای سینوپتیکی بارش‌های سنگین در شمال غرب ایران. دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده علوم انسانی.
8- سلامتی هرمز، وحید، امیدوار، کمال، کاوسی، رضا، و حمزه نژاد، مجتبی، (1396)،  شناسایی و تحلیل همدیدی- دینامیکی الگوهای جوی سیالب آبان 1394 در استانهای ایالم و لرستان، مجله علمی و ترویجی نیوار، دوره41 ، ص 9-27.
9- Gary k.Grice.(1977). an interesting heavy snow pattern in new mexico. Monthly weather review.vol.105 No. 8pp.1071-1074
10- Browing ,K.A.and Roberts,N.M. (1996).Variation of frontal and precipitation structure along a cold-front .Quarterly journal of the royal meteorology society .vol.122,ISS.536,pp.1845,1872
11- Campins. J., A. Janasa., and A. Genoves. (2006). Three-dimensional structure of western Mediterranean cyclones. In. Jo. Climato., 26, 323-343.
12- Lagouvardos.K, V.Kotroni and E.Defer. (2006). Synoptic environment related to rapid cyclogenesis in the Eastern mediterranean, Advances in Geoscinences, Internet.
13- Michael D. Warner  Clifford F. Mass  , Eric P. Salathé Jr. (2012). Wintertime Extreme Precipitation Events along the Pacific Northwest Coast: Climatology and Synoptic Evolution. Monthly Weather Review. ,140, 2021-2043.