بررسی تاثیر نقش توسعه گردشگری در ارتقای کیفیت زندگی درنواحی روستایی (مطالعه موردی شهرستان پارس آباد مغان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا، زنجان، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا، زنجان، ایران

3 کارشناسی ارشد برنامه ریزی و گردشگری، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا، زنجان، ایران

4 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، تبریز، ایران

چکیده

یکی از عواملی که نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی داشته ، گردشگری است. امروزه گردشگری به عنوان یک رویکرد اقتصادی پویا و دارای ویژگی‌های بارز و منحصر به فرد. به یکی از بزرگترین و پرمنفعت‌ترین صنایع در اقتصاد جهان تبدیل شده است و به عنوان یک فعالیت پویا نقش بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی درنواحی روستایی داشته است. به عنوان گسترده‌ترین صنعت خدماتی دنیا، جایگاه ویژهای را در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به خود اختصاص داده است.رشد و توسعه این صنعت در دهه‌های اخیر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سبب بازساخت و تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی گوناگونی در محیط و جامعه میزبان گشته است. هدف مقاله حاضر برای بررسی تاثیر نقش توسعه گردشگری در ارتقای کیفیت زندگی درنواحی روستایی (مطالعه موردی شهرستان پارس آباد مغان) می باشد. تحقیق حاضر ازنظر نوع کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی – تحلیلی و برای گردآوری داده‏ها از روش‏های کتابخانه‏ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده ‌شده است. جامعه آماری تحقیق، 13 روستا موردمطالعه در شهرستان پارس‏آباد می‏باشد که طبق فرمول کوکران 352 خانوار به‌عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک پرسشنامه‌ها تکمیل شد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون وt تک نمونه‌ای) استفاده‌شده است. یافته های تحقیق نتایح حاکی از آن است که توسعه گردشگری در بهبود کیفیت زندگی تأثیر داشته است. با توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی به ترتیب 6016/3 ، 3 / 5833 را داشته اند. توسعه گردشگری باعث تنزل محیطی کیفیت زندگی شده است. همچنین توسعه گردشگری بر روی رضایت مندی ساکنین یا تأثیرضریب کل را 0/724 داشته است
کلید وازه: گردشگری، گردشگری روستایی،کیفیت زندگی،شهرستان پارس‌آباد مغان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of the role of tourism development in improving the quality of life in rural areas (Case study of Pars Abad Moghan city)

نویسندگان [English]

  • behroz yeghaneh 1
  • mehdi cheraghi 2
  • s nasiri 3
  • yaghob Haghy 4
1 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Zanjan University, Faculty of Humanities, Department of Geography, Zanjan, Iran
2 102 / 5000 Translation results Assistant Professor of Geography and Rural Planning, Zanjan University, Faculty of Humanities, Department of Geography, Zanjan, Iran
3 Master of Planning and Tourism, Faculty of Humanities, Department of Geography, Zanjan, Iran
4 Master of Geography and Urban Planning, University of Tabriz, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Department of Geography and Urban Planning, Tabriz, Iran
چکیده [English]

One of the factors that has played a significant role in improving the quality of life is tourism Today, tourism as a dynamic economic approach with distinctive and unique features. It has become one of the largest and most profitable industries in the world economy and as a dynamic activity has played a significant role in improving the quality of life in rural areas. As the largest service industry in the world, it has a special place in the economic, social and political fields. The growth and development of this industry in recent decades in developed and developing countries has led to reconstruction and social change. , Has hosted a variety of economic and environmental environments and communities The purpose of this article is to investigate the impact of the role of tourism development in improving the quality of life in rural areas (case study of Parsabad Moghan city). The present research is applied in terms of type and descriptive-analytical in nature and library and field methods (questionnaire) have been used to collect data. The statistical population of the study is 13 villages in Parsabad city, which according to Cochran's formula, 352 households were determined as the sample size and the questionnaires were completed using systematic sampling method. Descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and one-sample t-test) were used to analyze the data. Research Findings The results indicate that the development of tourism has had an effect on improving the quality of life. According to the social and economic dimensions, with an average of 3.6016, they had 5833.3, respectively. Tourism development has degraded the quality of life environment. Also, the development of tourism on the satisfaction of residents or the impact of the total coefficient has been 0.724.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tourism
  • rural tourism
  • quality of life
  • Parsabad city
شیخ زاده، ابراهیم (1394) ، مدل سازی عوامل موثر در بهبود کیفیت زندگی با تاکید بر تاثیرات توسعه صنعت گردشگری، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هشتم،شماره اول.
شکوهی، محمد، بوذرجمهری،خدیجه؛ ایستگلدی، مصطفی؛ مودودی، مهدی (1393) ، بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان نمونه مطالعاتی: شهر ترکمن، فصلنامه علمی – پژوهشی فضای جغرافیایی، دوره چهاردهم، شماره47 ، .101-125
حسین­زاده مهناز، مولوی عریشاهی، سوسن(1397)، توسعه پایدار گردشگری در روستایی ابیانه با استفاده از رویکرد پویایی سیستم، فصلنامه علمی پزوهشی گردشگری و توسعه سال هفتم شماره سوم پاییز 1397، صفحه 173-194.
محمدپور،پریسا،حبیبی بی بلاف قاسم(1392)،بررسی مشکلات توسعه گردشگری در روستایی بزکوف روستا حاشیه جنگل از توابع رئدسر در استان گیلان،فصلنامه فضای گردشگری، سال نهم، شمتره 35.
کردلو، ایوب، احمدی، کوروش(1399)، بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اجتماعی و اقتصادی روستاها( مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری)، جعرافیا و روابط انسانی، پاییز 1399، دوره30، شماره 2.
محمد پور جابری، مرتضی (1393) ، تحلیل نقش گردشگری بر کیفیت زندگی شهروندان با تأکید بر شاخص­های
ذهنی مورد:شهر قشم )شهرستان شمیرانات(، گردشگری شهری، دوره 1 ، شماره 1 ، 35 - 45
محمدی یگانه، بهروز؛ چراغی، مهدی؛ ولائی، محمد(1392) ، نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی، با تأکید بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال سیزدهم. 8 – 23
بذرافشان ، شهرزاد؛ سمیعی، احمد ( 1395) ، بررسی مباحث نظری ومفهومی گردشگری وکیفیت زندگی، سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم.
شفیعی ثابت، ناصر؛ قربانی، جواد (1395) ، واکاوی عملکرد گردشگری تاریخی بر کیفیت محیط زندگی ساکنان محلی) مطالعه موردی: شهرستان سلطانیه(، فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی، دوره اول، شماره دوم، 64 – 81
طیب نیا، سید هادی؛ محمدی، سعدی؛ منوچهری،سوران. (1395) تحلیل تأثیرات گردشگری بر کیفیت زندگی روستاییان، مجله پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، سال پنجم، شماره .163 – 179
حسینی، صادق (1394)، ارزیابی وضعیت آموزش راهنمایان گردشگری در ایران با رویکرد ارائه الگوی آموزش در سطح دانشگاهی، مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 9 ، شماره 28 ، .115 – 144
جلالی، محبوبه؛ گندمکار، امیر، فردوسی، سجاد، (1395) ، واکاوی و تبیین اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی، مطالعه موردی: شهر بابک –کرمان، مجله امایش جغرافیایی فضا، دوره ششم، شماره بیستم، 161 –
چقاجردی، ایمان (1393)، شناسایی عوامل تأثیرگذاری بر توسعه گردشگری روستایی با استفاده از فرمول SWOT (مطالعه موردی روستای اسفرجان)، اولین همایش ملی گردشگری، درآمد و فرصت، همدان: دانشکده شهید مفتح.
73. امینی، عباس؛ بختی، سمیرا؛ باباجمالی، فرهاد (1394). ارزیابی نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در مناطق روستایی. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال دهم، شماره 30، تابستان 1394، صص، 77-106.
ساک، سعید، دین پرست، ساجده(1399).بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی روستاهای هدف گردشگران(د مطالعه موردی : روستاهای دهستان مدرس، شهرستان شهرستان شوشتر)، جغرافیا و روابط انسانی، تابستان 1399، دوره 3، شماره 1،.ب
ضرغام بروجی، حمید و صداقت، مریم (1397)، مدل فرآیندی توسعه پایدار گردشگری جمهوری اسلامی ایران نظریه‏ای داده بنیاد با تأکید برنامه‏های پنج‏ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فصلنامه علمی – پژوهشی گردشگری و توسعه، سال هفتم، شماره سوم، پاییز 97، ص، 97.
75.وثوقی، لیلا (1390)، تحلیل فراینده توسعه گردشگری در مناطق روستایی، با تأکید بر مدل خوشه گردشگری (موردمطالعه: رودبار قصران، شهرستان شمیرانات)، پایان‌نامه دکتر، دانشگاه تهران.
77.شیخ رودی، بهروز، (1391)، گردشگری ایران، رتبه 114 جهان و دارای تراز منفی، روزنامه مردم‌سالاری، 20 فروردین، ص 7.
زنگنه اسدی، محمدعلی، اکبری، الهه، بهرامی، شهرام، پور اسکندر، بهروز، (1394)، بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی در نوسان آب زیرزمینی دشت پارس‌آباد مغان فصلنامه علمی – پژوهشی فضای جغرافیایی، سال هفدم، شماره 59، پاییز 1396،.273.
Moscardo, G (2009), "Tourism and quality of life: Towards a more critical approach", Tourism and Hospitality Research, 9, pp. 159—170 doi: 10.1057/thr.2009.6; published online 2 March 2009.
Choi & Leng Choi, Waa (2016), Impacts of tourism on the quality of life of local residents in Hue, Vietnam, An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Volume 63, - Issue 4.
Tokarchuk, Oksana & Maurer, Oswin & Bosnjak, Michael (2015), Tourism Experience at Destination and Quality of Life Enhancement: A Case for Comprehensive Congruity Model, Applied Research in Quality of Life, Volume 11, Issue 4, pp 599–613.
Lopez-Mosquera, N. & Sanchez, M (2011). Emotional and satisfaction benefits to visitors as explanatory factors in the monetary evaluation of environmental goods. An application to periurban green spaces. Land Use Policy, 28, Pp151-166
Gondos, B. (2014). Relationship Between Tourism and Quality of Life: Researches at Lake Balaton. In Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life. Proceedings of the.
Karar,Arnad (2010),Impact of Pilgrim Tourism at Haridwar;Anthropologist;pp99-105
Richard, J (2005). Recreation, tourism, and rural well-being. (No. 7). Washington, DC: US Department of Agriculture, Economic Research Service.
Uysal, M. and Sirgy, M.J. (2016). Tourism impact and stakeholders’ quality of life, Journal of Hospitality & Tourism Research, No.21: 1-27.
Choi & Leng Choi, Wai (2016), Impacts of tourism on the quality of life of local residents in Hue, Vietnam, An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Volume 63, - Issue 4.
Dolnicar, S., Lazarevski, K., & Yanamandram, V. (2013). Quality of life and tourism: A conceptual framework and novel segmentation base. Journal of Business Research, 66(6), 724-729.
Woo, E., Kim, H., & Uysal, M. (2015). Life satisfaction and support for tourism development. Annals of Tourism Research, 50, 84-97.