نقش اقتصاد مقاومتی در تحقق تمدن نوین اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی، گرایش خط و مشی گذاری عمومی، دانشگاه پیام نور، واحد خوی، خوی، ایران.

2 علوم تربیتی، فلسفه آموزش و پرورش، گرایش تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه پیام نور، واحد میاندوآب، میاندوآب، ایران.

چکیده

در عصر حاضر کشورهای ابرقدرت جهان در اندیشه تهاجم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر کشورهای در حال توسعه هستند. این تهاجم و تهدید در هر دوره با ابزارهایی از بالقوه به بالفعل تبدیل می‌شده که در عصر جهانی شدن این ابزارها در قالب اقتصاد خلاصه می‌شوند. کشورهای جهان سوم در برابر این فشارها دو راه بیشتر پیش‌روی خود ندارند. تسلیم یا مقاومت که ایران به عنوان کشوری در قلب خاورمیانه با فرهنگی غنی هرگز مسیر تسلیم را انتخاب نکرده و نمی‌نماید لذا لازم به حفظ خود ازین تهاجمات است تا از نظام به تمدن تبدیل گردد. اقتصاد مقاومتی ارائه شده توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان یک هویت مستقل با توجه به تاریخ و فرهنگی خاص ایران می‌تواند عملکردی مؤثر در شکل‌دهی و تحقق به آن داشته باشد، چراکه عملکرد اقتصاد مقاومتی تحت تأثیر همپوشانی مباحث مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد. در طی چند سال گذشته با مطرح شدن تمدن اسلامی بعنوان یک راهبرد، شعار سال و در نهایت یک ضرورت، مقالات متعددی در این باره نگارش شده که بالطبع بخشی از آنها به نقش اقتصاد مقاومتی توجه کرده و به این موضوع پرداخته شده است.
این پژوهش از روش تحقیق قیاس-استقرا بهره می‌برد به طوری که ابتدا از داده‌های کتابخانه‌ای به مفهوم و مدل رسیده و نهایتا آن‌ها با روش‌های کمی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این پژوهش الگوی رفتاری اقتصاد مقاومتی در قالب تحقق تمدن نوین اسلامی، موردبررسی قرارگرفته بدین‌صورت که ابتدا علت وجودی اقتصاد مقاومتی را بیان و سپس روند تغییرات بعد از ایجاد را به‌صورت مدل مفهومی توضیح و درنهایت با بررسی ابعاد آن‌ها یک مدل مفهومی جامعی رسیدیم که ضرورت این نقش را برای وصول تمدن نوین اسلامی در مقابل فشارهای بین‌المللی کشورهای امپریالیسم به‌وضوح نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of resistance economy in the realization of modern Islamic civilization

نویسندگان [English]

 • Timur Alimirzalo 1
 • Mohadese Dolati 2
1 Public Management, General Policy Orientation, Payame Noor University, Khoy Branch, Khoy, Iran.
2 Educational Sciences, Philosophy of Education, Islamic Education, Payame Noor University, Miandoab Branch, Miandoab, Iran.
چکیده [English]

At present, the world's superpowers are thinking of political, cultural and economic aggression against developing countries. This aggression and threat was transformed from potential to actual in each period, which in the age of globalization can be summarized in the form of economics. Third world countries have no choice but to move forward in the face of these pressures. Surrender or resistance that Iran, as a country in the heart of the Middle East with a rich culture, has never chosen and will never choose the path of surrender, so it is necessary to protect itself from these invasions in order to change from a system to a civilization. The resistance economy presented by the Supreme Leader as an independent identity according to the specific history and culture of Iran can have an effective function in shaping and realizing it, because the performance of the resistance economy is affected by the overlap of various political, economic and cultural issues. Over the past few years, with the emergence of Islamic civilization as a strategy, slogan of the year and finally a necessity, several articles have been written on this subject, of course, some of them have paid attention to the role of resistance economics and have addressed this issue.
This research uses inductive-inductive research method so that first it reaches the concept and model from library data and finally it evaluates them with quantitative methods. In this study, the behavioral model of resistance economics in the form of the realization of modern Islamic civilization has been studied by first stating the reason for the existence of resistance economics and then explaining the process of change after creation as a conceptual model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resistance Economy
 • New Islamic Civilization
 • Threat
 • Islamic Republic of Iran
 • Invasion
 1. موسی پور، سیدحسین و تردست، علی،1399،نقش اقتصاد مقاومتی در تمدن نوین اسلامی )با تکیه بر دیدگاه مقام معظم رهبری(،سومین همایش ملی پژوهش های قرآنی،تهران
 2. عرب پور، امیرحسین. (۱۳۹۷). نقش دیپلماسی اقتصادی در تحقق تمدن نوین اسلامی. مرور سیاست. http://www.npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182197
 3. احمدی بازارده، فاطمه و بکایی، محسن ناظم. (۱۳۹۷). نقش و جایگاه اقتصاد مقاومتی در تحقق تمدن نوین اسلامی. چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی، http://research.shahed.ac.ir/WSR/SiteData/PaperFiles/116544_12948737664.PDF
 4. عارفی گوروان، اسماعیل. (۱۳۹۷). های تحقق تمدن نوین اسلامی در جامعه اسلامی از زمینهمنظر مقام معظم رهبری. مقالات50 بهار 97 شماره 55 سال پانزدهم دوره سوم. http://iranemoaser.ir/wp-content/uploads/2019/09/zamine-tahaghogh-tamadon-novin-eslami.pdf
 5. حسین پور داوود، رضایی منش بهروز، محمدی سیاهبومی حمید رضا. رابطه مدیریت جهادی و استراتژی‌های اقتصاد مقاومتی. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی. ۱۳۹۵; ۲۴ (۷۹) :۹۹-۱۲۲
 6. میدانی، ناجی و عبدالهی، اعظم(۱۳۹۴) جایگاه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد اسلامی در اقتصاد مقاومتی: چالش ها، راهکارها، واقعیت ها. https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1053817.html
 7. ابراهیمی, حبیبه و ابراهیمی، سالاری(۱۳۹۷)نقش بورس بر تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم اقتصادی. اولین کنفرانس ملی توسعه پایداردر علوم مدیریت وحسابداری وفرهنگ اقتصادی.
 8. صالحی، پایدارمنش، نوید، خرمی کاخکی و متینا)۱۳۹۲( راهکارهای اقتصاد مقاومتی، قاچاق و حمایت از تولید داخلی، اقتصاد پنهان: انضباط اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی.
 9. نوفرستی، محمد(1395)اقتصاد مقاومتی و راه های دستیابی به آن. سیاست‌های راهبردی و کلان, 4(ویژه نامه اقتصاد مقاومتی. 157-168.

10. مشائی، ناهید و ابراهیم نیا، محمد(1398)  بررسی موانع (فرهنگی-اخلاقی) تحقّق اقتصاد مقاومتی(باتکیه برآموزه های علوی تحقیق وتوسعه درمدیریت و اقتصادمقاومتی.

11. رجبیان، اعظم، احمد صباحی، محمدرضا لطفعلی پور مهدی بهنامه(1398) راهبردهای افزایش مقاومت پذیری اقتصاد ایران با نگاهی به آینده اقتصاد مقاومتی، راهبرد، دوره 27،شماره 89 ، صفحات (5-34).

12. عزیزی، محسن، حسن زاده، حسین. (1398). اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامه انقلاب اسلامی(علمی-پژوهشی), 9(33), 39-59.

13. اصغری، محمود (۱۳۹۵). اقتصاد مقاومتی و رابطة آن با ارزش ها و هنجارهای اقتصادی ـ اجتماعی، پژوهش های اجتماعی اسلامی، 108.

14. کریمی، غلامرضا. (1396). واکاوی پیشران‌های خارجی تمدن نوین اسلامی. آینده پژوهی ایران، دوره 2، شماره2، 161-179

15. قاسمی، حاکم. (1396). تمدن اسلامی در مرحلة ‌گذار؛ ضرورت آینده نگاری و راهبردپردازی برای ساختن تمدن نوین اسلامی. آینده پژوهی ایران، دوره2، شماره2،. 3-21

16. سمسار، حامد، سمسار، محمد صادق، کریمی،صدیقه. (1394). مدل‌سازی تحقق تمدن نوین اسلامی به کمک شبکه‌سازی اجتماعی. جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 3، شماره 7، 19-62

17. ابوطالبی، مهدی(۱۳۹۶)، نقش علوم انسانی اسلامی در تمدن نوین اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری. فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی، دوره 3، شماره1، . 97-124

18. نعیم‌آبادی،حسن،پالیزپیشه، ‌محسن)۱۳۹۸) جایگاه دیپلماسی عمومی در تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای. تمدن اسلامی و دین پژوهی، دوره3، شماره1، 53-72

19. معماری, داوود (1396) نگاشت آینده تمدنی؛ اضلاع تمدن نوین اسلامی و راه پایدارسازی و پابرجایی آن. آینده پژوهی ایران، دوره2، شماره2،. 23-42.

20. نجفی موسی، غلامی رضا.(1397) انقلاب اسلامی و نقش محوری آن در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی با تأکید بر دکترین امامت . فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، دوره15، شماره55، ۱۲۱-۱۴۰

21. درخشه، جلال، آقائی،محمد، فتحی مهر، محمدرضا. (1396). آفاق تمدن نوین اسلامی در سپهر اندیشه‌ی آیت الله خامنه‌ای. پژوهشنامه انقلاب اسلامیدوره 7، شماره 22، 39-54

22. خزاعی علی،خسروی محمدرضا، رجبی دوانی محمدحسین. (۱۳۹۷).  شناسایی تجربیات موفق نظام جمهوری اسلامی ایران در نیل به تمدن نوین اسلامی. دوره  8 , شماره  32

23. ملکی، حسن و یاسر ملکی. (1392). »اخلاق، معنویت، عقلانیت و تمدن نوین اسلامی«. مجله مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی. شماره 57

24. سنچولی، دوست‌علی، ابویسانی (1397) نقش قدرت و اقتدار سیاسی حکومت‌هایحکومت های اسلامی در شکوفایی تمدن نوین اسلامی. فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی، دوره4،شماره95-116

25. صدرایی، محمدحسین، شهرکی، جواد، توکلیان، حسین. (1398). نقش اسناد خزانه اسلامی در تحقق مؤلفه‌ها و اهداف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی. تحقیقات مالی اسلامی، دوره 9 شماره1.

26. حسین پور داوود، محمدی سیاهبومی حمیدرضا(1395)، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای برون‌رفت از بحران. فصلنامه سیاست های مالی واقتصادی، دوره 16، شماره 4، ۱۲۱-۱۵۰

27. Cortright, D., & Lopez, G. A. (2018). Economic sanctions: Panacea or peacebuilding in a post-cold war world? Abingdon: Routledge.

28. Grauvogel, J., & von Soest, C. (2013). Claims to legitimacy matter: Why sanctions fail to instigate democratization in authoritarian regimes (GIGA Working Papers No. 235). Hamburg: German Institute of Global and Area Studies (GIGA).

29. O’Sullivan, M. L. (2010). Iran and the great sanctions debate. The Washington Quarterly, 33(4), 7–21. Pirie, G. H. (1990). Aviation, apartheid and sanctions: Air transport to and from South Africa, 1945–1989. GeoJournal, 22(3), 231–240.

30. Ghorbani Azar, M., Karimi, S., & Mohammadi, S. (2013). The role of banks in the realization of resistive economy goals. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2(3 (s)), pp-1043.

31. Hufbauer, G. C., Schott, J. J., Elliott, K. A., & Oeggm, B. (2008). Economic sanctions reconsidered (3rd ed.). Washington, DC: The Peterson Institute for International Economics.

http://khorasannews.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=528601