نقش گردشگری روستایی بر کالبد سکونتگاه های روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا و سیستم های اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل به یکی از سریع ترین صنایع رو به رشد جهان بوده و ابزاری برای ایجاد درامد ملی واز اصلی ترین ارکان اقتصادی جهان و نیز ازمفاهیم، اشکال و ارکان توسعه پایدار قلمدادمی شود.گردشگری روستایی باایجاد اشتغال افزایش سطوح درامد،متنوع سازی فعالیت های اقتصادی،افزایش سطح اگاهی های اجتماعی و ایجاد روابط اجتماعی گسترده بین جامعه میزبان و میهمان به حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست طبیعی کمک کرده و با جلوگیری از مهاجرت بی رویه و بهینه سازی بهره برداری از زمین،به توسعه روستایی پایدارکمک می کند گردشگری روستایی جز از صنعت گردشگری است که نقش عظیمی درزندگی مردم روستا ایفا می کند و فرصتی مناسب برای تبادل و تعامل فرهنگی بین روستاییان و گردشگران به وجود می اورد. این تبادل فرهنگی به پویایی و تعالی فرهنگی و اجتماعی روستا باعث می شود روش تحقیق در این مطالعه توصیفی -تحلیلی است.روش جمع اوری داده ها به صورت اسنادی-کتاب خانه ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE role of rural tourism on the body of rural settlements

نویسنده [English]

  • fahime rezaei
Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Literature and Humanities, Department of Geography and Geographic Information Systems, Golestan University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Tourism and Economics Tourism is becoming one of the fastest growing industries in the world and is considered a tool for generating national income and one of the main economic pillars of the world as well as concepts, forms and pillars of sustainable development. Rural tourism helps to protect the cultural heritage and natural environment by creating jobs, increasing income levels, diversifying economic activities, increasing social awareness and creating broad social relationships between the host and guest communities and preventing uncontrolled migration. And optimizing land use, sustainable rural development, rural tourism assistance is a part of the tourism industry that plays a huge role in the lives of villagers and creates a good opportunity for cultural exchange and interaction between villagers and tourists. This cultural exchange The dynamics and cultural and social excellence of the village makes the research method in this article descriptive-analytical. The method of data collection is documentary-library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • rural tourism
  • bodybuilding
  • rural settlement
1. بدری سید علی، اکبریان رونیزی سعیدرضا؛، قصابی محمدجواد(1392)،( نقش مدیریت محلی در توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی )مطالعه موردی: شهرستان آران و بیدگل)، پژوهش های روستایی، دوره4،شماره2، صص249-276
2. جوان، فرهاد،افراخته،حسن،ریاحی،وحید(1398)،( تحلیل فضایی اثرات گردشگری بر تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی شهرستان رضوا ن شهر،نشریه علمی – پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی،سال4،شماره1،صص70-57
 
3. جعفری، حمید و حاتمی شاه خالی ،  سیده محدثه (1395)، (نقش گردشگر ی در تحولات کالبد ی کارکردی سکونتگاههای روستایی مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان)، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال6،شماره 23،200-191
 
4. خاکپور، مژگان، عشقی صنعتی، حسام(1393)،( بررسیاثرگذاریعواملاجتماعیوفرهنگیبربافتکالبدیروستاهایگیلان)، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره148
 
5. دارابی، حسن(1388)، (نقش مشارکت در طراحی محیط روستایی)، مجله محیط شناسی، شماره52،صص127-111
 
6. رضوانی، محمدرضا،(1387)، توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 
7. رکن الدین ا فتخاری ، ع.ر؛مهدوی،د؛پورطاهری،م(1389)،(( فرآیند بومی سازی شاخص های توسعه پایدارگردشگری روستایی در ایران))، فصلنامه پژوهش های روستایی،شماره4،صص41-1
 
8. شهیدی، محمدشریف، اردستانی، زهر ا السادات و گودرز ی ،سروش، محمدمهدی(1388).( بررسی تأثیرات توریسم در برنامه ریزی نواحی روستایی)، پژوهش های جغرافیای(پژوهش های جغرافی ایی)، دوره41،شماره67، 99-113
 
9. صفایی پور، مسعود، صفیه دامن باغ، حسین طاهری و فاطمه رزمگیر، ) 1393) ، تحلیل نقش گردشگری در اقتصادروستایی )مطالعه موردی: دهستان بان زرده- شهرستان دالاهو)، مجله پژوهشهای روستایی، دوره5،شماره2،صص 444-423
10. قدیری معصوم، مجتبی،م طیعی لنگرودی،سید حسن،مهرپویاحسن(1392)،( تبیین اثرات کالبدی گردشگری بر نواحی روستایی مورد پژوهش: دهستان بیرون بشم- بخش کلاردشت)، مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری،سال دوم، شماره5،صص49-33
11. منشی زاده، رحمت اله(1384)، اندر مقوله گردشگری، چاپ اول، انتشارات پیام، تهران.
 
12. Augustin, M., (1998), "National strategies for rural tourism development and sustainability , the experience", Journal of Sustainable Tourism, 4 (3): 3-33.
 
.13 Butler, R., Hall, C., Michael, J., Jhon, (1998), "Tourism and recreation in rural areas, London, Wiley.
 
.14Butler, R., Hall, R., Jenkins, M., (1998), "Tourism and recreation in rural areas" , London Wiley.
 
.15 J Telfer, D. and R, Sharply, (2012): Tourism development planning in developing countries, translated by Zargham bourujei, H, publication mahkame, Tehran. (In Persian)
.16 Kazemi, M. (2011): Tourism management, publication samt, Tehran. (In Persian)
 
.17Li, W., (2005), "Community decision-making participation in Development", Journal of Annals of Tourism Research, 33 (1):132- 143.
.18 Mohammadi, M and A, Mehrabi and M, Ghorbani and M, khorasani (2012): Human forces affecting land use changes in marginal rural Tonekabon city, quarterly geographical.
 
.19 Salehi, S and M, Hasanpour. (2012): Planining and tourism development functional approach to planning and tourism marketing, publication Mazandaran University. (In Persian)