بررسی میزان رضایت مندی شهروندان نسبت به عملکرد شهرداری و شورای شهر (مطالعه موردی: شهر گرمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، گروه برنامه ریزی شهری، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی، گروه جغرافیای انسانی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه احساس رضایت شهروندان از محیط شهر و خدماتی که شهرداری و شوراهای شهر ارائه می دهد، عامل مهمی در جهت ایجاد انگیزه در مردم برای مشارکت در توسعه شهری و بهبود کیفیت محل سکونت خویش است. علاوه بر این رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری موجب ترغیب آنان برای همکاری با نهادهای شهری در جهت انجام بهتر وظایف و ارائه خدمات در سطح شهر می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان رضایت مندی شهروندان نسبت به عملکرد شهرداری و شوراهای شهر گرمی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد، و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه، که جامعه آماری به صورت تصادفی و با توجه به جدول مورگان بین 300 نفر از ساکنان 15 سال به بالا توزیع شده است و در اخر اینکه تحلیل داده های پرسشنامه نیز از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده رضایتمندی بالای شهروندان از عملکرد شهرداری و شوراهای شهر در بعد کالبدی- زیست محیطی و ابعاد اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی در رده بعدی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigation the level of citizens' satisfaction with the performance of the municipality and the city council(Case study: Garmi city)

نویسندگان [English]

  • Yaghob Haghi 1
  • sedigheh karaminasab 2
1 Master of Geography and Urban Planning, University of Tabriz, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Department of Urban Planning, Tabriz, Iran
2 PhD Student in Geography and Rural Planning, Kharazmi University, Faculty of Geographical Sciences, Department of Human Geography, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, the citizens' sense of satisfaction with the city environment and the services provided by the municipality and city councils is an important factor in motivating people to participate in urban development and improve the quality of their housing. In addition, citizens' satisfaction with the performance of the municipality encourages them to cooperate with urban institutions in order to better perform their duties and provide services in the city. The main purpose of this study is to investigate the level of citizens' satisfaction with the performance of the municipality and city councils of Garmi. The research method in this research is descriptive-analytical, and information is collected in a library and field. The research tool was a questionnaire, which the statistical population was randomly distributed according to Morgan table among 300 residents aged 15 years and older, and finally, the analysis of the questionnaire data also used SPSS software. The results show high satisfaction of citizens with the performance of municipalities and city councils in the physical-environmental dimension and economic and socio-cultural dimensions are in the next category.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Urban Management
  • Municipal and City Council Performance
  • Garmi City
آزاد، اسدالله، (1375) .رضایت از کار. نشریه نامه انجمن کتابداران ایران، دوره 11، ش 2، صص 218-208.
باغبانی، محمد. (1397). بررسی میزان رضایت شهروندان از خدمات شورا و شهرداری دوره چهارم شهر سقز، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال دهم، شماره 34، صص 101-93.
تافلر، الوین، (1370) .جابجایی قدرت. ترجمه شهیندخت خوارزمی، نشرنی، تهران، چاپ اول.
توسلی، غلام عباس، (1384) .”سرمایه اجتماعی ثروت نامرئی،  نشریه حیات نو اقتصادی.
جعفر پور مختار، محمد. (1383). ایمنی شهر و توسعه پایدار. مجموعه مقالات همایش مسائل شهرسازی ایران، جلد اول: ساخت کالبدی شهر، شیراز، دانشکده هنر و معماری.
دادرس، بیژن، اصفهانی، نصر. (1392) .مدیریت شهری. جزوه درسی دانشگاه پیام نور.
ربانی، رسول. (1381). جامعه شناسی شهری. انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ اول، اصفهان.
رستمی، محمد حسن- امان پور، سعید – کرمی، مهران- رام نژاد، سیدالله.(1394). سنجش رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری( مطالعه موردی: شهر دورود)، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال ششم، شماره 21.
رسولی، رضا، کریمیان، علیرضا، صالحی، علی. (1389). بررسی نگرش مردم نسبت به شوراهای شهری و ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی در استان آذربایجان شرقی در سال 1387 ، دوفصلنامه مدیریت شهری، شماره 26، صص 40-26.
علوی متین، یعقوب، دادجویان، علیرضا، نژادایرانی، فرهاد. (1389). ارزیابی عملکرد شورای اسلامی شهر تبریز و نقش آن در اجرای پروژه های شهرداری(مطالعه موردی: پروژه های عمرانی شهرداری تبریز، فراسوی مدیریت، سال سوم ، شماره 10، صص 218-189.
فتحی و اجارگاه، کوروش. (1384). نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی و درسی) ، تهران، انتشارات آبیژ.
کلانتری، خلیل، (1382). سنجش سطح توسعه ی روستایی در شهرستان تربت حیدریه، 79-1365، مجله پژوهش های جغرافیایی. 4: 54-41.
مهدوی، شهرام، نجفی کانی، علی اکبر، مسیبی، سمانه. (1393)بررسی و تحلیل میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای شهر(نمونه موردی: شهر کاشان).فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 29، شماره دوم، تابستان ، صص 122-103.
نوروزی، داریوش. (1380). خدمات شهری ارائه شده توسط شهرداری ، مجموعه مقالات اولین سمینار تخصصی آموزش از راه دور، تهران، دانشگاه پیام نور.
McGill, R. (1998) .Urban Management in Developing Countries, Cities,Vol.15, No.6, pp. 463-471.
Nigro, Héctor Oscar, Císaro, Sandra Elizabeth González; (2016). The citizen satisfaction index: Adapting the model in Argentine cities, Cities 56 , 85–90
Van Dijk, M.P. (2006). Managing Cities in Developing Countries ,publish in Chinese by renmin university press,212 p.