بارزسازی واحدهای سنگ شناختی و پوشش گیاهی در گنبدهای نمکی کنار سیاه و جهانی با استفاده از روش RBD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی امین، دانشکده علوم انسانی اداری، گروه جغرافیا، فولادشهر، اصفهان، ایران

چکیده

یکی از پدیده های طبیعی و نادر دنیا، فراوانی گنبدهای نمکی بویژه در پهنه زاگرس چین‌خورده است. سال هاست که پژوهشگران بسیاری بویژه محققان وابسته به علوم زمین در پی آنند تا با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته به اطلاعات بیشتر و دقیق تری در خصوص پدیده‌ها و منابع مختلف زمینی از جمله گنبدهای نمکی دست یابند. گنبدهای نمکی کنار سیاه و جهانی در جنوب غرب شهر فیروزآباد، استان فارس قرار دارند. ویژگی های واحدهای سنگ شناختی و پوشش گیاهی با استفاده از روش نسبت گیری های باندی در دسته داده های بازتابی سنجنده استر مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق با کمک این داده ها و کاربرد روش تصویربرداری باند جذب نسبی (RBD)، واحدهای سنگ شناختی و پوشش گیاهی در گنبدهای نمکی بارزسازی شدند. گنبدهای نمکی اساساً مخلوطی از گچ، انیدریت، نمک، آهک، شیل، رس و مارن است. بارزسازی رس، واحدهای کربناته، سولفاته و پوشش گیاهی توسط روش RBD انجام شد. نتایج با نقشه زمین شناسی، مشاهدات صحرایی و میدانی مقایسه و صحت پردازش مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enhancement of lithological units and vegetation in the Konarsiah & Jahani salt domes using RBD method

نویسنده [English]

  • Hamid Tavakkoly
Amin Institute of Higher Education, Faculty of Administrative Humanities, Department of Geography, Fooladshahr, Isfahan, Iran
چکیده [English]

One of the rare and natural phenomena in the world is the abundance of salt domes, especially in the folded Zagros zone. For many years, many researchers, especially researchers in the field of earth science, have sought to obtain more accurate information on various phenomena and sources of land, including salt domes, using advanced technologies. Konarsiah and Jahani salt domes are located in southwest of Firouzabad, Fars Province. Lithological units and green vegetation characteristics have been evaluated using band ratioings method on the reflected datasets of ASTER. In this research, Lithological units and green vegetation in salt domes enhanced using Relative Absorption Band Depth (RBD) in the datasets of ASTER. Lithological units of salt domes are mainly gypsum, salt, limestone, shale, marl and clay complexes. Enhancement of clay, carbonate, sulfate units and green vegetation were accomplished by RBD method. The results were compared with geological map, field observations and the accuracy of processing was evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative Absorption Band Depth (RBD)
  • ASTER data
  • Konarsiah & Jahani salt domes
1- تنگستانی و توکلی، (1386). بارزسازی واحدهای سنگ شناختی گنبدهای نمکی با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی داده های استر، بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
2- سازمان زمین شناسی کشور، (1977)، نقشه زمین شناسی منطقه فراشبند 1:100000
3- علوی پناه. سید کاظم، (1385)، سنجش از دور حرارتی در علوم زمین، انتشارات دانشگاه تهران
 
4- ASTER user's guide (2005), part 1, ver 3.1
5- Crowley, J.K., Brickey, D.W., and Rowan, L.C., 1989, Airborne imaging spectrometer data of the Ruby Mountains, Montana: Mineral discrimination using relative absorption band-depth images: Remote Sensing of Environment, v. 29, p. 121–134.
6- ENVI V. 4.0 Tutorial
7- ENVI V. 4.0 User guide
8- Gupta, R.P. (2003). Remote Sensing Geology. Berline: Second edition, Spriger-Verlag