محاسبه بیلان آب زیرزمینی دشت ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مهندسی عمران، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد،گروه مهندسی عمران، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به افزایش نیازهای آبی در نتیجه رشد روزافزون مصرف در بخشهای مختلف شرب، کشاورزی و صنعت لزوم ارائه برنامهریزی مناسب جهت ارائه دستورالعملهای بهرهبرداری از منابع آبی قابل دسترس و موجود از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. بر اساس این بررسی و نتیجه‌گیری از بیلان است که پتانسیل واقعی آبخوان آبرفتی مشخص و بهره‌برداری مجاز برنامه‌ریزی می‌شود. در این راستا اولین گام، تهیه بیلان آب زیرزمینی جهت بهره‌برداری در شرایط واقعی و آینده می‌باشد. با توجه به افزایش تعداد چاه‌های بهره‌برداری، با محاسبه پارامترهای موثر در معادله بیلان( وروردی‌ها و خروجی‌های دشت) برای سال آبی 93-94 تغییرات مخزن 59/39- محاسبه گردید که این بیلان منفی نشان دهنده اُفت روز افزون سطح آب زیرزمینی دشت و کسری مخزن آن می‌باشد. همچنین از مقایسه این عدد با کسری حاصل از تغییرات ذخیره آب زیرزمینی دشت ورامین حاصل از هیدروگراف واحد آبخوان مشخص می‌شود که مؤلفه‌های محاسبه شده بیلان با دقت قابل قبولی صحیح بوده و می‌تواند به عنوان تخمین مناسبی از پارامترهای تخلیه و تغذیه آبخوان در دشت ورامین جهت ساخت مدل ریاضی و مدیریت آبخوان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Computation of groundwater balance in Varamin plain

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Azizi 1
  • Niloofar Nejatian 2
1 Phd Student, Department of Civil engineering, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 M.Sc, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Due to the increasing water needs as a result of increasing consumption in various sectors of drinking, agriculture and industry, the need to provide appropriate planning to provide instructions for the use of available and available water resources is of great importance. Based on this study and computation from the balance sheet, the real potential of the alluvial aquifer is determined and the permitted operation is planned. In this regard, the first step is to prepare a groundwater balance for exploitation in real and future conditions. Due to the increase in the number of exploitation wells, by calculating the effective parameters in the balance equation (plains inputs and outputs) for the water year 94-93, reservoir changes were calculated to be -39.59, which shows a negative balance of increasing water level Groundwater is the plain and its reservoir fraction. Also, comparing this number with the fraction resulting from changes in groundwater storage in the Varamin plain, resulting from the hydrograph of the aquifer unit, it is clear that the calculated components of the balance are with acceptable accuracy and can be used as a good estimate of parameters. Aquifer drainage and feeding in Varamin plain should be used to build mathematical model and aquifer management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquifer
  • Groundwater Balance
  • Reservoir Deficit
  • Varamin
  • Hydrograph
افضلی، آتیکه و شاهدی، کاکا (1393). بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت آمل-بابل. پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، سال پنجم، شماره 10، ص 144-156.
جلیلی، جلال؛  جلیلی، خلیل؛ حصادی، همایون  و حدیدی، مسلم (1393). تغذیه مصنوعی آب­های زیرزمینی از طریق کانال­های زهکشی سطحی با استفاده از روش AHP. مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال 8، شماره 24، ص 29-37.
عسگری، رحیم؛ باندریامین، امین؛ طهماسبی، بهروز و جامی الاحمدی، مجید(1391). ارزیابی پایداری کشاورزی با استفاده از شاخص های پایداری، اولین همایش ملی بیابان، خرداد ماه، تهران، ایران، 11 ص.
عزیزی، حمیدرضا؛ ابراهیمی، حسین؛ محمد ولی سامانی، حسین و خاکی، ویدا (1399). ارزیابی شدت اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت ورامین با استفاده از شاخص NISTOR. تحقیقات منابع آب ایران، دوره 16، شماره 3.
محتشمی، علی؛ هاشمی منفرد، سید آرمان؛ عزیزیان، غلامرضا و اکبرپور، ابوالفضل (1399). محاسبه بیلان آب زیرزمینی به کمک روش عددی MLPG  مطالعه موردی: آبخوان آزاد بیرجند. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، دوره 14، شماره 4، ص 1460-1474.
پورمحمدی، سمانه؛ محمدتقی دستورانی، محمدتقی؛ جعفری، هادی؛ رحیمیان، محمدحین؛ گودرزی، مسعود؛ مسماریان، زهرا و باقری، فاطمه (1394). بررسی بیلان آب زیرزمینی دشت تویسرکان همدان به کمک مدل ریاضی مادفلو. اکوهیدرولوژی، دوره 2، شماره 4، ص 371-382.
Ngongondo, C., CH. Y., Xu, L., Tallaksen, M., & Alemaw, B. (2015). Observed and simulated changes in the water balance components over Malawi, during 1971-2000. Quaternary International, 369, 7-16.
Todd, D.K., & Mays, L.W. (2004). Groundwater Hydrology. s.l.: John Wiley.
Parsad, Y.S., & Rao, B.V. (2018). Groundwater depletion and groundwater balance studies of Kandivalasa River Sub Basin, Vizianagaram District, Andhra Pradesh, India. Groundwater for Sustainable Development, 6, 71-78.
Abrishamchi, A., Khakbazan Fard, F., & Taghavi, A. (2020). Planning for groundwater sustainable use: A case study in Nishapur Plain, Iran. Agricultural Water Management, 229,1-15.