آموزش از راه دور و نظام آموزش عالی کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

با توجه به ظرفیت اندک نظام آموزشی سنتی وعدم پاسخ‌گویی مرکز آموزش عالی به نیاز آموزشی همه افراد، در سال‌های اخیر توجه به امری شده است که آموزش از راه دور نامیده می‌شود. آموزش از راه دور به‌عنوان یک روش آموزشی شناخته‌شده به افرادی که به هر دلیلی قادر به ادامه تحصیل یا حضور در مؤسسات آموزش رسمی نیستند این امکان را می‌دهد که بتوانند از آموزش رسمی استفاده کنند. آموزش از راه دور، بسیاری از مشکلات آموزش حضوری را حل کرده است. از طرفی آموزش از راه دور نقش حیاتی برای آموزش الکترونیکی در آینده دارد و باعث انعطاف‌پذیری یادگیری الکترونیکی از طریق نوآوری و توسعه آن می‌شود و به‌عنوان یک مدل آموزشی با استفاده از برخی تجهیزات آموزشی محسوب می‌گردد و همچنین آموزش مدنی و اجتماعی را نیز دربرمی گیرد. این آموزش دربرگیرنده موضوعات مختلف می‌باشد. یکی از این موضوعات آموزش کشاورزی است که با توجه به جنبه آزمایشگاهی و عملیاتی بودن آن و نقش اساسی آن در توسعه، ارائه آن با چالش‌هایی همراه است. با توجه به اهمیت موضوع این مقاله که به‌صورت کتابخانه‌ای تدوین‌شده است تلاش دارد ضمن بیان مفهوم آموزش از راه دور، اهمیت ضرورت آن، چالش‌های پیش رو در نظام آموزشی، نقاط ضعف و قوت آن در آموزش کشاورزی درنهایت راه‌کارهایی برای بالا بردن راندمان این روش آموزشی ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of distance education in the agricultural education system

نویسندگان [English]

  • bahman khosravipour 1
  • HasanAli Koreh Paz 2
  • Mehri Payam 3
1 agricultural university
2 Master of Agricultural Engineering, Agricultural Mechanization, Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Malasani, Iran.
3 M.Sc. Student of Agricultural Extension and Education, Ramin Khuzestan University of Agriculture and Natural Resources, Malasani, Iran
چکیده [English]

In recent years due to the small capacity of the traditional education system and the lack of response of the higher education center to the educational needs of all people, more attention has been paid to something called distance education. Distance education as a well-known educational method allows people who for any reason are not able to continue their education or attend formal education institutions to be able to use formal education. Distance learning has solved many problems of face-to-face education. On the other hand, distance learning plays a vital role for e-learning in the future and makes e-learning flexible through its innovation and development. It is considered as an educational model using some educational equipment and also includes civic and social education. This tutorial covers a variety of topics. One of these issues is agricultural education, which due to its laboratory and operational aspects and its essential role in development, its presentation is associated with challenges. Due to the importance of the subject of this article, which has been compiled as a library survey, while stating the concept of distance education, its importance and necessity, the challenges facing the education system, its strengths and weaknesses in agricultural education, finally tries to provide solutions to increase the efficiency of this educational method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • distance education
  • agricultural higher education system
  • e-learning
  • education
ابراهیم‌زاده، ع.، 1386. انتقال از دانشگاه از راه دور سنتی به دانشگاه مجازی: نوآوری و چالش تغییر. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شماره 43.
آراسته، ح.1381. دانشگاه مجازی. فصلنامه سیاست علمی پژوهشی رهیافت، شماره 28، 61-70.
آقازاده، ا.، احفر، ق. و فضعلی زاده، ر. 1391. بررسی تطبیقی و تحلیلی ویژگی‌های برنامه درسی مؤسسات آموزش عالی از راه دور در کشورهای انگلستان، هند و ایران. مجله برخط دانش روان‌شناختی، سال اول، شماره 1. قابل‌دسترس در سایت WWW.sid.ir.
بهشتی، ز. 1385. بررسی نقش آموزش الکترونیک در حل مشکلات آموزش‌های سنتی و استفاده از آن برای همگانی کردن در تعلیم و تربیت در ایران. دومین همایش آموزش الکترونیکی.9-10 بهمن. تهران.79-65.
جارویس، پ. 1381. آموزش بزرگ‌سالان و آموزش مداوم، ترجمه غلامعلی سرمد، چاپ سوم، انتشارات سمت.
چرم زاده، م. و برادران، م. 1389. شناسایی دیدگاه دانشجویان و اعضا هیئت‌علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در خصوص ضرورت بازنگری در نظام آموزش عالی کشاورزی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (اهواز).
حجازی، ی. 1385. چهار بنیان آموزش کشاورزی و منابع طبیعی. چاپ اول. انتشارات پونه
الحسینی، ح.1384. مقدمه‌ای بر آموزش از راه دور. انتشارات موسسه فرهنگی منادی تربیت.
رانور، س.1387. امکان‌سنجی برگزاری دوره‌های آموزش از راه دور در شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران. ماهنامه علمی ترویجی. شماره 15. قابل‌دسترس در سایت WWW.sid.ir.
رضایی، م.، موحد محمدی، م.، اسدی، ع. و کلانتری، خ. 1386. بررسی راهکارهای به‌کارگیری و توسعه نظام یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی ایران، رساله دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج.
شهبازی، ع.1390. مزایای یادگیری الکترونیکی ناهم‌زمان برای دانشجویان. مجله عصر فناوری اطلاعات. شماره 66. در دسترس در سایت WWW.sid.ir
فرج اللهی، م.، سرمدی، م. و حیدری، م. 1389. مطالعه تطبیقی نظام‌های آموزش از راه دور، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
فرج‌ اللهی، م.، نور زاده، ر.، ابراهیم‌زاده، ع. و حقیقی، ف. ا. (1391). مبانی نظری، فلسفی، روان‌شناختی و اجتماعی آموزش باز و از راه دور دانشگاهی. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. دوره سوم. شماره 6.
فروشانی، ن.، خسروی پور، ب. و یعقوبی، ج. 1388. طراحی مدلی برای استفاده از فناوری‌های یادگیری سیار در کشاورزی از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (اهواز)
محمدی، ر.، ظفری پور، ط.، صادقی مندی، ف. و زمانی فرد، م. 1393. اعتبار سنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی از راه دور: مروری بر الگوها و فرآیندها. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی. سال چهارم. شماره 8. زمستان 1396.
منیعی، ر.1382. توسعه آموزش از راه دور در نظام آموزش عالی (فرصت‌ها و چالش‌ها). مجله رهیافت، شماره 31. قابل‌دسترس در سایت WWW.sid.ir.
موحد محمدی، ح.1382. آموزش کشاورزی. تهران: موسسه توسعه روستایی.
موسوی چلک، ا. و کاویانی، ح. 1397. فرا تحلیل اثربخشی آموزش‌های از راه دور در فعالیت‌های یاددهی-یادگیری در آموزش عالی، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد 13، شماره 1، زمستان 1397.
نجفی، ج.، جوادی، م. ع. و نوروز زاده، ر. 1391. نگاهی به روش تحلیلی هزینه اثربخشی در اقتصاد آموزش عالی از راه دور، دومین همایش ملی مدیریت کیفیت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی.
نجفی هزارجریبی، ح. و کوپایی، ش. 1396. طراحی مدل مدیریت آموزش از راه دور، برای نظام آموزش عالی ایران، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396.
Alt Bach Philip, G.2005. The Dilemma of Change In India Higher Education Global Civilization and Cultural Roots. In India (2005,P. 77 New Delhi).
Behavioral sciences. PP:2871-2878 Murphy, T.H., H. and Robert , j.1998.Opportunities and Obstacles for Distance Education. Agricultural Education. 39(1):28-37.
Bower, Beverly, L. Hardy, Kimberly, P.(2004). from distance education to e-learning :lessons along thev way,Jossey-bass.
Cakir, o., Oguz ,E.2010 Situations Of Distance Education institutions in Turkey- Procardia Social and Behavioral sciences.2(201):1722-1730.
Lindner,J. & Murphy, T. H.(2001). Student perceptions of webct in a web supported instructional environment: distance education technologies for the classroom.
Marasap, A., Narin, M.2009. The intergration Of Distance Learning via Internet And Face to face Learning Is Required in Distance Learning via Internet? procedia Social and
Nimbalkar, A.,Patil, V.D. and Ingle, P.O.2004. Distance Agricultural Education: Perspectives in Agricultural Development In India. Available at: http://www.col.org.
Singh, s .p.(2006). Globalization and Higher Education. Ary: Higher Education and Globally challenges: Systems and opportunities.
Tabatabaie, M. 2010. Evalouation of distance education in Iran. Social and behavioral sciences. 2(201):1043-1045.