ارزیابی نقش سیاست های تشویقی شهرداری ها بر نوسازی بافت های فرسوده ( مطالعه موردی: منطقه 14تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، ،سمنان،ایران

چکیده

نواحی کهن شهری که در زمان شکل گیری فضایی پاسخگو به سلسله مراتب نیازهایی ساکنان خود بوده اند، در پی تحولات فن شناختی و تغییر در نیازهای زیستی، اجتماعی و اقتصادی اکنون فاقد عملکرد قوی اند. این نواحی زمانی محل و کانون ثروت و قدرت شهرها بودند، ولی در شرایط کنونی(اکثر در شهرها) ازحیث برخورداری از زیرساخت ها و خدمات شهری ضعیف و از حیث کالبدی نابسامان هستند. هدف این پژوهش ارزیابی نقش سیاست های تشویقی شهرداریها بر نوسازی بافت های فرسوده در منطقه 14 تهران می باشد که بنا به ماهیت موضوع و اهدافی که برای آن پیش بینی شده، از نوع توصیفی تحلیلی و در زمره تحقیقات کاربردی است.جامعه آماری 100725 نفر ساکن در منطقه 14 می باشد.حجم نمونه 384 نفر می باشد در پژوهش اخیر به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شده است.یافته ها نشان می دهد تاثیر استفاده از سرمایه های اجتماعی در تسریع نوسازی بافت های فرسوده با میانگین بدست آمده(2/3)و تاثیر سیاستهای حمایتی دولت (تسهیلات اعطایی) در جهت افزایش تمایل ساکنان به نوسازی بافتهای فرسوده با میانگین کل شاخص ها برابر1/3 می باشد. نتیجة نهایی اینکه، مطالعات و بررسی های صورت گرفته نشان داده است که اقدامات مربوط به بهبود وضعیت بافت قدیمی و تاریخی شهرها بدون برنامه ریزی سیستماتیک و یکپارچه که همة جوانب اجتماعی، اقتصادی، کالبدی،مدیریتی، عملکردی و...را در نظر نداشته باشد، موفق نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the role of municipal incentive policies on the renovation of worn-out structures (Case study: District 14 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • mohammad reza zand moghadam 1
  • azam molaei 2
1 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 PhD Student, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
چکیده [English]

The urban metropolitan areas, which at the time of the spatial formation were responsive to the hierarchy of the needs of their inhabitants, now lack strong performance due to technological changes and changes in biological, social and economic needs. These areas were once the center and center of wealth and power of cities, but in the current situation (mostly in cities) they are weak in terms of infrastructure and urban services and physically disorganized. The purpose of this study is to evaluate the role of municipal incentive policies on the renovation of worn-out structures in District 14 of Tehran, which according to the nature of the subject and the objectives for which it is descriptive-analytical and applied research. Statistical population 100725 residents It is in region 14. The sample size is 384 people. In a recent study, the Friedman rank test was used to analyze the data. The results show the effect of using social capital in accelerating the renovation of worn tissues with an average Obtained (3.2) and the effect of government support policies (grant facilities) to increase the desire of residents to renovate worn-out structures with the average of all indicators is equal to 3.1. The final result is that studies have shown that measures to improve the condition of the old and historical context of cities without systematic and integrated planning that does not consider all aspects of social, economic, physical, managerial, functional, etc. Yes, it will not succeed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • worn-out context
  • incentive policies
  • District 14 of Tehran Municipality
منابع و مأخذ
اذانی، مهری، محمود زاده، امیر و شاکرمی، محمد حسین(1395)تحلیل آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری در ارتباط با زلزله، با رویکرد پدافند غیرعامل، مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر خرم آباد، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال هشتم،شماره 28، بهار،صفحه116-93
امیدعلی، اسماعیل،تقوایی، مسعود و بیدرام،رسول(1393) بهسازی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 29 ، شماره سوم، پاییز، صفحه178-165
بدری، سید علی(1384) مدیریت بحران (اصول و مبانی)، تهران:  انتشارات مؤسسه توسعه روستایی
جهانشاهی، محمد حسین،1382،بافتهای فرسوده و مشکل ساز شهری، مجله جستارهای شهرسازی، شماره 4، بهار
رضایی، محمدرضا، رفیعیان، مجتبی و سید مصطفی حسینی(1392) سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی اجتماع های شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: محله های شهر تهران)، پژوهشهای جغرافیای انسانی، دوره47،شماره4، صفحه623-609
شکور، علی، شمس الدینی، علی،حافظ رضا زاده، معصومه و پاکزاد، سارا(1393) بررسی تطبیقی راهکارهای توانمندسازی در بافتهای فرسوده شهری (مطالعه ی موردی: محله های باربند و فاز 1 زمین شهری فیروزآباد) فصل نامه آمایش محیط، شماره 27، صفحه102-79
صباغی، عاطفه(1392) تدوین سازوکار به کارگیری بازافرینی شهری در مواجه با بافتهای فرسوده شهری؛ مطالعه موردی شهر همدان، پژهشهای شهری هفت حصار، شماره چهارم، سال اول، صفحه56-45
عباسزادگان، مصطفی(1394) بافتهای فرسوده درون شهری، چالش و راهبردها،همایش توسعه محله ای چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
عزمی، آئیژ، میرزایی قلعه، فرزاد و درویشی، سباء(1394) جایگاه دانش بومی در مدیریت مخاطرات طبیعی در روستاها، مطالعه موردی دهستان شیزر، شهرستان هرسین، جغرافیا و مخاطرات طبیعی، شماره 13، بهار، صفحه 24و23
عندلیب، علی رضا،1389، نگاهی نو به راهبردها و سیاست های نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران، نشر ری پور، تهران.آذرخش
محمدی،کاوه، رضویان، محمد تقی و صرافی، مظفر(1392) نقش دفاتر تسهیل گری در سرعت بخشی به شهرسازی مشارکتی در بافت های فرسوده شهری موردپژوهی: منطقه 9 شهرداری تهران فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای،دانشگاه آزاد مرودشت، سال سوم،شماره11، پاییز، صفحه 54-43
معاونت شهرسازی شهرداری(1398)، ویِژگی های کالبدی، شهرداری منطقه 14 تهران
مهندسین مشاور شهر و خانه،(1385)،گزارش توجیهی طرح تفصیلی منطقه 14 تهران، ویرایش نخست، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، صفحات122
Peerapun, W. (2012), Participatory Planning Approach to Urban Conservation and Regeneration in Amphawa Community, Asian Journal of Environment-Behavior studies, volume 3, number 7, Thailand.