تاثیر حکمرانی مطلوب در توسعه شهری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی، مدرس دانشگاه، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

2 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران.

3 کارشناس فنی و شهرسازی شهرداری خنجین، خنجین، ایران.

چکیده

با پیش‌بینی استقرار بیش از شصت‌و‌شش درصد جمعیت جهان در شهرها تا سال 2020 میلادی، جهان در حال تبدیل شدن به جهانی شهری است. از این‌رو مدیریت شهری در آینده به طور اعم و در قرن بیست و یکم به طور اخص، درگیر نوعی چالش خواهد بود؛ مراکز علمی و تحقیقاتی و سازمان‌های بین‌المللی توسعه در زمان حاضر رویکرد «حکمروایی خوب شهری» را به عنوان اثربخش‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت و مقابله با این چالش‌ها معرفی نموده‌اند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات پژوهشی مفهوم شاخص‌های حکمرانی مطلوب به عنوان ابزاری کارآمد برای اجرای توسعه فراگیر مورد ارزیابی قرار گرفته و موانع و چالش های پیش روی تحقق آن تبیین می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد اجرایی نمودن حکمرانی مطلوب در عرصه مدیریت شهری کشور در مدت زمان طولانی فرآیند توسعه، سطح کلی زندگی مردم ارتقا می دهد و مردم متناسب با الگوهای جامعه خود از حق توسعه بهره مند می گردند به شرطی که همراه با عناصر تشکیل دهنده ای هم چون شفافیت، حاکمیت قانون، پاسخ گویی و مشارکت سیاسی می باشد. بنابراین میزان توجه به این عناصر در ایران می تواند زیربنای تحقق توسعه و افزایش کارآیی و پویایی ساختار اداری- سیاسی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Good Governance on Urban Development in Iran

نویسندگان [English]

 • aliasghar mohammadi 1
 • Hosein Azizi 2
 • mohammad moradi 3
1 Master of Financial Management, University Lecturer, Arak University, Arak, Iran.
2 Graduated from Imam Hossein University, Tehran, Iran.
3 Technical and urban planning expert of Khinjin Municipality, Khinjin, Iran.
چکیده [English]

The world is becoming an urban world, with more than sixty-six percent of the world's population projected to be located in cities by 2020. Thus, urban management in the future in general and in the 21st century in particular, will face some kind of challenge; Scientific and research centers and international development organizations have now introduced the "good urban governance" approach as the most effective, least costly and sustainable way of managing and addressing these challenges. In this article, with the descriptive-analytical method and the use of library resources and research articles, the concept of good governance indicators as an effective tool for the implementation of inclusive development is evaluated and the obstacles and challenges facing its realization are explained. The results show that the implementation of good governance in the field of urban management in the country in the long run of the development process, improves the overall standard of living of the people and people enjoy the right to development in accordance with the patterns of their society, provided that together with the constituent elements Such as transparency, the rule of law, accountability and political participation. Therefore, the level of attention to these elements in Iran can be the basis for achieving development and increasing the efficiency and dynamism of the administrative-political structure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • good governance
 • development
 • management
 • city
 • Iran
 • شریف­زاده، فتاح؛ قلی­پور، رحمت الله (1382)، حکمرانی خوب و نقش دولت، فرهنگ مدیریت، سال اول، شماره چهارم، صص 93-109.
 • نادری، محمدمهدی (1390)، حکمرانی خوب، معرفی و نقدی اجمالی، دو فصلنامه اسلام و پژوهشش­های مدیریتی، سال اول، شماره یک، صص 69-93.
 • شریفیان‌‌ثانی، مریم (1380)، «مشارکت شهروندی، حکمرانی  شهری و مدیریت شهری»، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 8، زمستان.
 • پورعزت، علی‌اصغر (1387)، مبانی دانش اداره دولت و حکومت، تهران، انتشارات سمت.
 • الوانی، سیدمهدی و  محسن علیزاده ( 1386)، «تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب  در ایران»، فصلنامه مطالعات مدیریت، بهار، شماره 53، صص 24-1.
 • سیدجواد امام‌جمعه‌‌زاده؛ امیرمسعود شهرام‌نیا؛ روح الله صفریانی(1395)؛ الگوی حکمرانی خوب؛ جامعه همکار و دولت کارآمد در مدیریت توسعه، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، مقاله 1، دوره 12، شماره 36، پاییز، صفحه 7-40
 • توسلی، غلامعباس (۱۳۷۳). «جامعیت مفهوم توسعه»، مجموعه مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه، جلد دوم. تهران: سمت.
 • زاکس، ولفگانگ (۱۳۷۷). نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه فریده فرهی و وحید بزرگی. تهران: نشر مرکز.
 • شیرزادی، رضا (۱۳۹۱). نوسازی، توسعه، جهانی شدن: مفاهیم، مکاتب و نظریه ها. تهران: آگه.
 • صمیمی، احمد و جعفری قدوسی، آمنه (۱۳۸۹). چشم انداز ملی ۲۰۳۰ قطر. تهران : مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت پژوهش های اقتصادی، گروه پژوهشی برنامه و بودجه، گزارش راهبردی شماره ۱۲۴.
 • هینز، جفری (1390)؛ مطالعات توسعه، ترجمه رضا شیرزادی و جواد قبادی. تهران: آگه.
 • شیرزادی، رضا(1397). توسعه و توسعه انسانی در قطر، فصلنامه مطالعات سیاسی، مقاله 8، دوره 11، شماره 41، دوره پاییز، صفحه 141-160
 • بشیریه، حسین (1395) آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی) ،تهران: نگاه معاصر.
 • زارعی، محمد حسین(1383)؛ حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران. مجله تحقیقات حقوقی، شماره 40: صص 120-142
  • شاه آبادی، ابوالفضل و نیما نیلفروشان (1392)، تاثیر حکمرانی بر رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه. فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ، سال 21. بهار. شماره (65): 164-147.
 • کریمی‌مله، علی (1391)، «تاملی نظری در نسبت حکمرانی خوب  و امنیت ملی»،فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره چهارم، زمستان، صص 80-43.
  • Plumpter, Tim and Jhon Graham (1999), "Governance and Good Governance: International andAboriginal Perspectives", Institute on Governance, December 3.
  • Kaufmann, Danial (2010), "The World Wide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues", The World Bank Development Ressarch Group Macroeconomics and Growth Team September.
  • Sapru, R.K. (2006), Administration Theories and Management Thought, Delhi, Pubihshed by Prentice Hall of India.
  • Abdellatif, Mohamad (2003), Good Governance and its Relationship to Democracy and Economic Development, Ministry of Justic Republic of Korea, pp. 1-27.
  • Bam Dev Sharda, George A. Miller & Archibald O. Haller (1998). "Concept and Indicators of Development: An Empirical Analysis "Journal of Developing Societies, V. 14, April.

 

 • Fukuyma,Francis(2002), Social Capital and Development:The ComingAgenda.SAIS Review.Vol.XXII (Winter-Spring), .No.(1). 23-37.
 • AddInk, Henk and Etc. (2010), Human rights and Good Governance, SIM Special, No.34, Universiteit Utrecht.
 • Bendixd, Renhard (1997), Nation Building and Citizenship, Bekeley: University of California Press.