بررسی عوامل موثر بر دلبستگی سازمانی و ارتقاء انگیزش کارکنان با رویکرد بهره وری و شادکامی(مورد مطالعه: شهرداری کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس امور فرهنگی

چکیده

بطور حتم یکی از ابزار های اساسی سازمان ها در دستیابی به موفقیت و مزیت رقابتی وجود کارکنان با عملکرد بالا و نگرش به اهداف سازمانی است. دارا بودن هدف برای سازمانها به ویژه شهرداری و آگاهی کارکنان از آن در جهت بهره وری، یکی از مهمترین مفاهیم در مدیریت امروز است که علیرغم اهمیتش کمتر به آن پرداخته شده است. توجه به اهداف و اثراتی که این مهم می تواند بر عملکرد کارکنا ن بر جای بگذارد اساس کار این مقاله را تشکیل می دهد بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر دلبستگی سازمانی و ارتقاء انگیزش کارکنان با رویکرد بهره وری و شادکامی در شهرداری کرج می باشد. و به دنبال این است که با روش توصیفی- پیمایشی به این پاسخ دهد که چگونه تعلق سازمانی می تواند باعث توسعه سازمان در شهرداری این شهر شود. این مقاله با بررسی مبانی نظری به بررسی تأثیر تعلق سازمانی کارکنان بر عملکرد سازمان پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که مهم‌ترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان‌‌ها منابع انسانی آنهاست و به همین دلیل توجه به ارتباط آنها با سازمان و دیدگاه آنها نسبت به سازمان روز به روز افزایش می‌یابد. و در این زمینه تعلق سازمانی کارکنان است که یک نگرش دربارة وفاداری کارمندان به سازمان و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقة خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting organizational attachment and promoting employee motivation With the approach of productivity and happiness (Case study: Karaj Municipality)

نویسنده [English]

  • Kamran Ghoureyshi
Cultural affairs expert
چکیده [English]

Certainly, one of the basic tools of organizations in achieving success and competitive advantage is the existence of high-performing employees and attitudes toward organizational goals. Having a goal for organizations, especially the municipality and staff awareness of it for productivity, is one of the most important concepts in today's management, which despite its importance has been less addressed. Attention to the goals and effects that this can have on the performance of employees is the basis of this article. Therefore, the purpose of this study is to investigate the factors affecting organizational attachment and promoting employee motivation with the approach of productivity and happiness in Karaj Municipality. is. And seeks to answer in a descriptive-survey method how organizational affiliation can lead to the development of the organization in the municipality of this city. This article examines the theoretical foundations of the effect of organizational affiliation of employees on the performance of the organization and concludes that the most important factor in gaining competitive advantage in organizations is their human resources and therefore pay attention to their relationship with the organization and their view of the organization. It is increasing day by day. In this context, it is the organizational affiliation of employees, which is an attitude about employee loyalty to the organization and a continuous process through which members of the organization show their interest in the organization and its continued success and efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational attachment
  • motivation promotion
  • organizational belonging
  • productivity and happiness
1-    اسکات سینتیا و دنیس ژافه، تواناسازی کارکنان، 1398، مترجم مهدی ایران نژاد پاریزی، موسسه تحقیقات آموزش مدیریت.
2-    بزاز جزایری سید احمد، کاربست رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی، جامعه کیفیت ایران ،1381
3-    بلانچارد کنت، جان کارلوس و آلن راندولف، تواناسازی کارکنان، توجه مهدی ایران نژاد پاریزی.
4-      ماهرویی، دیدگاههای کلیدی مدیریت ترجمه محمد علی حسین نژاد، ناشر دفتر پژوهشهای فرهنگی ، 1386
5-    گروه گزارش مجله تدبیر، تواناسازی کارکنان، سرمایه گذاری بی جایگزین، تدبیر شماره 129، 1381
6-    وتن دیویدای، وکیم ای- کمرون، مهارتهای کسب قدرت و اعمال نفوذ، ترجمه محمد علی 2010.
7-    عبدالهی، بیژن و نوه ابراهیم، عبدالرحیم ( 1385 ): توانمند سازی کارکنان کلید طلائی مدیریت منابع انسانی، تهران : ویرایش
8-    خورشیدی، یادگیری رهبری در آموزش عالی(ترجمه عبدالرحیم نوه ابراهیم و همکاران) دامغان: دانشگاه علوم پایه دامغان و موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 1380
9-      خورشید و یزدانی، فن توانمند سازی در یک هفته ( ترجمه بدری نیک فطرت و همایون صمدی )، تهران : انتشارات سیاولی ، 1379
10-  وَن دیک و همکاران مارکوس کلینتون دونالد، کشف توانمندیها، ترجمه عبدالرضا رضائی نژاد نشر فرا ، 2014
11-  پوسیانت آلبرت چارلز، توانگران چگونه می اندیشند؟ ترجمه محمدرضا آل یاسین، نشر هامون 1376
12-  حسنی کاخکی و قلی پور، همکاران، تواناسازی کارکنان، سرمایه گذاری جایگزین، مجله تدبیر شماره 1386
13-  فیلو و اَوکانِر، راههای تواناسازی کارکنان، مجله تدبیر شماره 2010
14-  باروز و اِبی 1998، ارزیابی طرحها و برنامه های آموزشی برای توسعه، انتشارات موسسه بین المللی روشهای آموزشی بزرگسالان.
15-  استونر، فریدمن، آموزش بهسازی منابع انسانی، موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی 1387
16-  طباطبایی2016 مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی علاقه بند، انتشارت امیرکبیر،2016
17-  رضائیان، علی، مدیریت توانمند، ترجمه بهزاد رمضان، نشر دایره، 1384
18-  اشفورث و همکاران، سه کلید توان افزایی، ترجمه : فضل اله امینی، نشر فرا، 2008
19-  میر سپاسی و زاهدی، مدیریت منابع انسانی، تهران، انتشارات نی، 1381
20-  میچلبه نقل از شکرکن، روشهای بهبود مستمر، ترجمه حیدر امیریان، سازمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران، 1373
21-  سرمد، غلامعلی، روابط انسانی در سازمانهای آموزشی، انتشارات سمت، 1387
22- طوسی، علی، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران، 1372