چالش های مدیریت شهری وحق شهر در سیاستگذاری و تمرکزگرایی (شهر پاوه )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم جغرافیایی و دانشگاه پیام نور پاوه

2 لیلا عابدی فرد دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری /ایران

چکیده

سیستم اداری در ایران به صورت متمرکز اداره می شود خود این سیستم باعث به وجود آمدن چالش های در اداره کشور به ویزه در حوزه مدیریت شهری و حق شهر با سیاستگزاری بوده است .تشکیل شورا شهر و وظایف شهرداری ، به سوی برنامه جدید به سمت تمرکز زدایی در شهرها شروع شده ،اما به خاطر سیستم پیچیده و ساختار مدیریتی و سیاست گزاری برنامه ریزی کشور ،حق شهر در زمینه تمرکز زدایی توفیقی نداشته و همین امر باعث ایجاد چالش های مدیریت شهری در ایران و شهرها می باشد . حق شهر و شهروند با نگاه سیاستگزاری مدیریتی ایران باعث تکوین بخشهای دولتی و دولت محور نسبت به شهر و حق شهر در مسائل مختلف شهری در ایران می باشد . که استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به انجام رسیده است .که نتایج این پژوهش تمرکز گرایی در ساختار مدیریتی ایران و سراسر شهرها و حق شهر رویکرد بخشی و دولتی ودولت محور به نسبت به مسائل شهر و تضعیف جایگاه شهرداری ها در سیستم مدیریت نیست ،در مجموع یافته های ،در ساختار تمرکز اداری – سیاسی ایران ،مدیریت و برنامه ریزی و مشارکت مردم محلی حق شهر همه جانیه به منظور تمرکززدایی انجام شود برای رفع این چالش ،تغییر در نگرش و ساختار مدیریت شهری به عنوان تقویت حکومت محلی و مدیریت یکپارچه و تقسیم قدرت قدرت از بالا به پایین و تغییر این ساختار از پایین به بالا می باشد به کار گیری بودجه ریزی مشارکتی در چگونگی هزینه سرمایه های شهر منجر به تحقق به شهر در اداره شهرها شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Subject: Challenges of urban management and the right of the city in policy-making and centralism (Paveh city)

نویسندگان [English]

  • gona mehrdanesh 1
  • Leila Abedi Fard 2
1 Geosciences and Payame Noor University of Pave
2 Leila Abedifard PhD Student in Geography and Urban Planning / Iran
چکیده [English]

The administrative system in Iran is centrally managed. This system itself has caused challenges in governing the country, especially in the field of urban management and city rights with policy-making. The formation of the city council and municipal duties, towards a new program to focus Decentralization has begun in cities, but due to the complex system and management structure and planning policy of the country, the right of the city in the field of decentralization has not been successful and this creates urban management challenges in Iran and cities. The right of the city and the citizen with the view of Iran's managerial policy-making causes the formation of government and government-oriented sectors in relation to the city and the right of the city in various urban issues in Iran. The results of this research are not centralized in the management structure of Iran and throughout the cities and the right of the city is a sectoral, governmental and government-oriented approach to urban issues and weakening the position of municipalities in the management system. Overall, the findings in the structure of administrative-political centralization of Iran, management and planning and participation of local people Haghshahr all in order to decentralize to address this challenge, change in attitude and structure of urban management as strengthening local government and integrated management And the division of power from top to bottom and changing this structure from bottom to top is the use of participatory budgeting in how the city's capital is spent will lead to the realization of the city in the management of cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: urban management
  • city rights
  • politicization
  • centralism
  • managerial challenge
1-      هاروی، دیوید (1387)شهری شدن سرمایه )چرخهی دوم انباشت سرمایه در تولید محیط مصنوع(، ترجمهی عارف اقوامی مقدم، تهران، نشر اختران.
2-      هاروی، دیوید (1395 )از حق به شهر تا شهرهای شورشی، ترجمه خسرو کالنتری و پرویز صداقت، تهران، نشر آگاه.
3-      برنر، نیل، ماکوزه، پیتر، مایر، مارگیت (1396)شهرها برای مردم، نه برای سوداگری )نظریه شهری انتقادی و حق به شهر(، ترجمهی محمود عبداله زاده، تهران، نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران
4-      رفیعیان، مجتبی، قاسمی، ایرج، نوذری، کمال (1398تحلیل گفتمان عدالت فضایی در سند سیاستگذاری
5-      مدیریت شهری )مطالعهی موردی: شهر تهران(، دو فصلنامه ی جغرافیای اجتماعی شهری، شماره ی 6 ،صص. 116-141
6-      رهبری، الدن، شارع پور، محمود (1393)جنسیت و حق به شهر: آزمون نظریه لوفور در تهران، مجلهی جامعه-شناسی ایران، دورهی چهاردهم، شمارهی 1 ،صص. 116-131.
7-      کاظمیان، غالمرضا و همکاران (1392)مدیریت شهری (جلد اول مبانی و حوزه ها)، تهران، تیسا.
8-      کاظمیان، غالمرضا، میرعابدینی، زهره(1390 )آسیبشناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاست-گذاری و تصمیمگیری شهری، نشریهی هنرهای زیبا –معماری و شهرسازی، شمارهی 36 ،صص. 21-21 .
9-      کاکرین، آلن (1378 )سیاستهای شهری: رویکردی انتقادی، ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران، نشر آذرخش.
10-  کرسول، جان. (1391) .پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد روایت پژوهشی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قومنگاری، مطالعهی موردی. ترجمهی حسن دانایی فرد، حسین کاظمی، تهران: انتشارات صفار. ویرایش دوم
11-  گونواردنا، کانیشگا، کیفر، استفان، میلگرام، ریچارد، اشمید، کریستین(1393 )فضا، تفاوت، زندگی روزمره خوانش هانری لوفور، مترجمان افشین خاکباز و محمد فاضلی، تهران، تیسا.
12-  علی احمدی، علی رضا، میرعابدینی، زهره (1398)واکاوی فرایند سیاستگذاری عمومی در مدیریت شهری
13-  تهران ( 1397-1393) ،)فصلنامه ی سیاستگذاری عمومی، دورهی 1 ،شمارهی 1 ،صص. 98-75  
14-  ایراندوست، کیومرث، دوست وندی، میلاد ( 1394 )حق به شهر و سکونتگاههای فقرنشین با تاکید بر سکونتگاه های خود انگیخته ی شهری در ایران، نشریه ی هفت شهر، شماره ی 31-10 ،صص. 184- 204
15-  جلیلی، مصطفی (1394))تحلیل الگوی معاصر سیاستگذاری کالن شهر تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران .  
16-  Kamanrudi, Moses. (2005). Structural Barriers to the Management of Urban Development in Iran, [In Persian],MagazineUrban Websites,Number13 and 14, pp52-61.
17-  Madanian, gholamreza, Kajbaf, Hussein. (2011).The local GovernmentThe Strategy  of International Organizations,[InPersian],When Writing of a Don Rights
18-  Kamanrudi, Moses. (2005). Structural Barriers to the Management of Urban Development in Iran, [In Persian],MagazineUrban Websites,Number13 and 14, pp52-61.
19-  Omidi, Ali. (2012).Security and Development and Strengthening of Legitimate localLocal Governments in Iran,[In Persian],Journal of Geographical Research, Year, 28, Number111, pp. 113-126
20-  Tayebi, Ali (2013) Planning activism : Using Social Media to calm marginalized citizens, Cities:32, Pp:88-93.
21-  Rob Shields ( 2013) Lefebvre and the Right to the Open City?, Space and Culture
22-  Purcell, Mark. (2002). “Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics of the inhabitant”, GeoJournal, 58: 99-108.
23-  Purcell, Mark. (2003). “Citizenship and the Right to the Global City: Reimagining the Capitalist World Order”, International Journal of Urban and Regional Research, 27(3): 564-90
24-  Purcell, Mark. (2013). “Possible worlds: Henri Lefebvre and the right to the city.” Journal of Urban Affairs 36(1).
24- Purcell, Mark (2017): Our Own Power to Act, Planning Theory & Practice, DOI:10, 1080/14649357.2017.1379787.
25- Harvey, Divid. (2008), “The Right to the City”, New Left Review, 53: 23-40.
25-Islar ,Mine & Ezgi Irgil (2018) Grassroots practices of citizenship and politicization
in the urban: the case of right to the city initiatives in Barcelona, Citizenship Studies, 22:5, 491-506,DOI: 10.1080/13621025.2018.1477919. Ahmed, Jashim. Uddin. 2010. Documentary Research Method: New Dimensions. Indus Jornal of Manegement& Social Science. Volume 4. Pp.1-14.
26- Alison Brown ( 2010) The ‘Right to the City’: from Paris 1968 to Rio 2010, pp:1-8 Marcuse, Peter. (2009) “From critical urban theory to the right to the city” CITY, VOL. 13, NOS. 2–3, JUNE–SEPTEMBER, pp: 185-106, p:189. https://doi.org/10.1080/13604810902982177.
27-Mitchell, D. (2003). The right to the city: Social justice and the fight for public
space. Guilford : New York.
28-Purcell, Mark. (2002). “Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics of the inhabitant”, GeoJournal, 58: 99-108.
29- Purcell, Mark. (2003). “Citizenship and the Right to the Global City: Reimagining the Capitalist World Order”, International Journal of Urban and Regional Research, 27(3): 564-90
30- Purcell, Mark. (2013). “Possible worlds: Henri Lefebvre and the right to the city.” Journal of Urban Affairs 36(1)
31-. Purcell, Mark (2017): Our Own Power to Act, Planning Theory & Practice, DOI: 10.1080/14649357.2017.1379787.