تحلیل و تبیین عوامل موثر بر برنامه ریزی و سیاستگذاری گردشگری پایدار شهری ؛ مورد پژوهی : شهر کوهدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، شهرداری کوهدشت، کوهدشت، ایران

چکیده


پژوهش حاضر با هدف؛ تحلیل و تبیین عوامل موثر بر برنامه ریزی و سیاستگذاری گردشگری پایدار شهری در شهر کوهدشت تدوین شده است، نوع تحقیق، کاربردی است، روش بکار گرفته توصیفی- تحلیلی است. ابزار گرداوری داده پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه؛ 50نفر می باشد، به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد؛ بین مولفه های اجتماعی، نهادی، محیطی-کالبدی، فناوری نوین و اقتصادی و توسعه گردشگری پایدارشهری ارتباط معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی، سیاستگذاری، گردشگری پایدار شهری، کوهدشت


تحلیل و تبیین عوامل موثر بر برنامه ریزی و سیاستگذاری گردشگری پایدار شهری ؛ مورد پژوهی : شهر کوهدشتچکیده
پژوهش حاضر با هدف؛ تحلیل و تبیین عوامل موثر بر برنامه ریزی و سیاستگذاری گردشگری پایدار شهری در شهر کوهدشت تدوین شده است، نوع تحقیق، کاربردی است، روش بکار گرفته توصیفی- تحلیلی است. ابزار گرداوری داده پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه؛ 50نفر می باشد، به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد؛ بین مولفه های اجتماعی، نهادی، محیطی-کالبدی، فناوری نوین و اقتصادی و توسعه گردشگری پایدارشهری ارتباط معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی، سیاستگذاری، گردشگری پایدار شهری، کوهدشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and explanation of factors affecting the planning and policy of sustainable urban tourism; Case study: Koohdasht city

نویسنده [English]

  • farshad TaheriNejad
Master of Urban Planning, Kuhdasht Municipality, Kuhdasht, Iran
چکیده [English]

Analysis and explanation of factors affecting the planning and policy of sustainable urban tourism; Case study: Koohdasht city

Abstract
The present study aims to; Analysis and explanation of the factors affecting the planning and policy making of sustainable urban tourism in the city of Kuhdasht has been compiled, the type of research is applied, the method used is descriptive-analytical. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. The statistical population studied; 50 people, in order to analyze the data, the structural equation model method has been used. The research results showed; There is a significant relationship between social, institutional, environmental-physical components, new and economic technology and the development of sustainable urban tourism.
Keywords: planning, policy making, sustainable urban tourism, Kuhdasht
Analysis and explanation of factors affecting the planning and policy of sustainable urban tourism; Case study: Koohdasht city

Abstract
The present study aims to; Analysis and explanation of the factors affecting the planning and policy making of sustainable urban tourism in the city of Kuhdasht has been compiled, the type of research is applied, the method used is descriptive-analytical. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. The statistical population studied; 50 people, in order to analyze the data, the structural equation model method has been used. The research results showed; There is a significant relationship between social, institutional, environmental-physical components, new and economic technology and the development of sustainable urban tourism.
Keywords: planning, policy making, sustainable urban tourism, Kuhdasht

کلیدواژه‌ها [English]

  • planning
  • policy making
  • sustainable urban tourism
  • Kouhdasht
نتایج تحقیق نشان داد؛از بین شاخص های اجتماعی مولفه های« توسعه صنایع دستی »و« نحوه برخورد با گردشگران و آموزش جوامع محلی »به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر(سازه) بعد اجتماعی گردشگری پایدار شهری را دارند.
ازبین شاخص های نهادی « نحوه نگرش مدیران به مقوله گردشگری»و« تدوین برنامه های آینده گرانه مبتنی بر توسعه صنعت گردشگری »به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر(سازه) بعد نهادی گردشگری پایدار شهری را دارند.
از بین شاخص های محیطی-کالبدی « پتانسیل های گردشگری مبتنی بر ژئوپارک»و« امکانات و خدمات مورد نیاز گردشگران(هتل ها و اقامتگاه ها)»به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر(سازه) بعد محیطی-کالبدی گردشگری پایدار را دارند.
از بین شاخص های فناوری نوین « وجود اپلیکشن های مختص گردشگری کوهدشت »و« یزان تبلیغات صورت گرفته در فضاهای مجازی و سایت ها »به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر(سازه) بعد فناوری نوین در گردشگری پایدارشهری را دارند
از بین شاخص های مذکور« میزان اشتغال حاصل شده از توسعه صنعت گردشگری،»و« میزان موفقیت در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی »به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر(سازه) بعد اقتصادی گردشگری پایدار را دارند
منابع
حسینی نیا، مهدیه(1396)، تحلیلی بر تأثیر مکانهای گردشگری شهری در جذب گردشگران فرهنگی، شهر پاریس، نشریه هویت شهر، شماره32، سال 11.
حسینی، سید علی، علیمرادی، طاهره و محمد احدنژاد روشی(1392)، گردشگری شهری و تاثیر آن بر توسعه شهر، اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار،همدان،https://civilica.com/doc/247994
-دیناری، احمد(1389)، گردشگری شهری در ایران و جهان،  انتشارات واژگان خرد
سرایی، محمدحسین و همکاران(1393)، ارایه ی الگویی فضایی جهت تعیین مسیرهای ویژه ی گردشگری شهری (نمونه: شهر شیراز)، مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری سال سوم، شماره ی 10 ، صص 147-161.
شهابیان، پویان(1390)، بررسی نقش و اثرات گردشگری شهری در توسعه پایدار شهر؛ با تأکید بر ادراک ساکنان، فصلنامه آرمان شهر، شماره 7، صص 132-121.
صفرآبادی، اعظم و همکاران(1395)، مقاصد نوظهور گردشگری شهری با تأکید بر جاذبه های اجتماعی- فرهنگی، قومیت،  مطالعه ی موردی شهر کرمانشاه، مطالعات جامعه شناختی شهری، سال ششم، شماره نوزدهم، صص 168-141.
عربشاهی کریزی، احمد و مهرنوش تقدیسی(1397)، گردشگری شهری و توسعه پایدار شهری: تحلیل و بررسی جایگاه نقش و پیامدهای توسعه گردشگری شهری، جغرافیا و روابط انسانی، دوره 1، شماره2.